KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych

W dniu 10 grudnia 2020 r. opublikowany został projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych.

15 grudnia 2020

Prace nad projektem koordynuje Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (MFFiPR).

Wspomniana inicjatywa ustawodawcza podporządkowana jest wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego zmian związanych z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (ang. pan-European Personal Pension Product (PEPP)) („Rozporządzenie”).

Wedle Rozporządzenia, OIPE to indywidualny, niepracowniczy produkt emerytalny, do którego oszczędzający przystępuje dobrowolnie z myślą o emeryturze. Celem unijnego aktu jest umożliwienie stworzenia indywidualnego produktu emerytalnego, który będzie mieć charakter długoterminowy, uwzględni w jak największym zakresie czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, o których mowa w popieranych przez ONZ zasadach odpowiedzialnego inwestowania, jak również będzie prosty, bezpieczny, dostępny po przystępnej cenie, przejrzysty, przyjazny dla konsumenta i możliwy do przeniesienia w ramach całej Unii, a także uzupełni istniejące systemy w państwach członkowskich. Wprowadzenie OIPE ukierunkowane jest również na zwiększenie konkurencji między podmiotami oferującymi programy emertyalne oraz zapewnienie korzyści skali.

Istotę rozwiązań ujętych w Projekcie stanowi m.in.:

 • zapewnienie KNF uprawnień nadzorczych i dochodzeniowych oraz uprawnienia do stosowania sankcji administracyjnych i środków naprawczych w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, jako właściwemu organowi do sprawowania nadzoru w zakresie wypełniania obowiązków związanych z dystrybucją OIPE;
 • przyznanie KNF uprawnienia do publikowania na stronie internetowej Urzędu KNF informacji o decyzji dotyczących nałożenia zakazu lub ograniczenia wprowadzenia do obrotu lub dystrybucji OIPE oraz o nałożeniu sankcji administracyjnej nałożonej w związku z naruszeniem przepisów Rozporządzenia;
 • wskazanie warunków dotyczących fazy akumulacji oraz warunków dotyczących fazy dekumulacji, w tym określenie limitu wpłat na OIPE w roku podatkowym;
 • określenie ulg podatkowych w związku z gromadzeniem środków na OIPE;
 • określenie możliwości przenoszenia środków zgromadzonych na OIPE;
 • określenie zasady postępowania w przypadku likwidacji dostawcy OIPE, upadłości dostawcy OIPE lub innej przyczyny likwidacji subkonta krajowego prowadzonego w Polsce przez dostawcę OIPE;
 • określenie zasad postępowania w przypadku dziedziczenia i podziału środków zgromadzonych na OIPE;
 • dokonanie zmian w przepisach właściwych ustaw uwzględniających implementację Rozporządzenia do polskiego porządku prawnego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn