KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

UKNF publikuje zaktualizowane stanowisko w sprawie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego

W dniu 14 lutego 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „UKNF”) opublikował stanowisko w sprawie wybranych aspektów świadczenia przez firmy inwestycyjne oraz banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, usług doradztwa inwestycyjnego.

14 lutego 2020

Stanowisko stanowi ujednolicone opracowanie, uwzględniające w swej treści aktualne zagadnienia zawarte w stanowisku z dnia 27 marca 2012 roku, sygn. DRK/023/27/5/V/14/2012/PT oraz w stanowisku z dnia 3 września 2013 roku, sygn. DRK/WRM/485/7/7/69/2013/MK/PT, jak i porusza dodatkowe kwestie wynikające z wprowadzenia regulacji MIFID II.

Po pierwsze, UKNF przypomina, że celem wprowadzenia regulacji w zakresie zarządzania produktowego w ramach świadczenia usług maklerskich było uporządkowanie strategii dystrybucyjnych w firmach inwestycyjnych i usprawnienie świadczenia tych usług. Realizacja tego celu polegać ma na ograniczaniu ilości instrumentów branych pod uwagę przy rekomendacji dla inwestora, do instrumentów odpowiednich dla grupy docelowej, do której ten inwestor należy. Firma inwestycyjna musi przeprowadzić analizę instrumentów finansowych pod kątem ich odpowiedniości dla klientów należących do  określonych grup docelowych. Analiza taka powinna być dokonana przed zarekomendowaniem produktu. Kolejną przesłanką wystąpienia usługi doradztwa inwestycyjnego jest przygotowanie rekomendacji w kontekście indywidualnych potrzeb i sytuacji klienta.

Po drugie, UKNF wskazuje na związek nowej definicji doradztwa inwestycyjnego (art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) z art. 8 Rozporządzenia 2017/565 oraz na osobisty charakter świadczenia tej usługi. Ponadto, podkreśla się, że kluczowe dla oceny, czy dana usługa stanowi usługę doradztwa inwestycyjnego są każdorazowo okoliczności faktyczne i kontekst usługi. Dodatkowo, usługę doradztwa inwestycyjnego powinny świadczyć osoby z tytułem doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych, a inne osoby tylko jeśli posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i kompetencje. Wymogu zatrudniania osoby z tytułem doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych nie należy traktować wyłącznie formalnie. Obowiązek ten polega na tym, że osoby te powinny być zaangażowane w wykonywanie czynności lub je efektywnie nadzorować, biorąc za nie odpowiedzialność

Dalej, Urząd wskazuje, że usługa ta zawsze powinna być świadczona rzetelnie, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta, i w żadnym wypadku nie może być nakierowana na przynoszenie korzyści wyłącznie firmie inwestycyjnej czy podmiotom z jej grupy kapitałowej. Istotą doradztwa inwestycyjnego jest udzielanie rekomendacji. Rekomendacja to wypowiedź o charakterze ocennym, opiniującym i zawierającym wskazanie określonego zachowania. Za rekomendację uznaje się nie tylko jednoznaczne stwierdzenie wyraźnie wskazujące na typ zachowania inwestycyjnego (np. „kupuj”, „sprzedaj”, „trzymaj”), lecz również wskazanie sugerowanego sposobu zachowania w sposób pośredni, dorozumiany.

 

Kluczowym w danym stanowisku są dwa załączniki, w których Urząd odróżnia aktywności podpadające pod nową definicję, i te które jej warunków nie spełniają tj.:

1) Przykłady aktywności firmy inwestycyjnej dających podstawę do uznania, że stanowią one świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego,

2) Przykłady aktywności firmy inwestycyjnej niekwalifikujące się jako świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego.

 

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn