KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Zmiany w zakresie identyfikacji akcjonariuszy niektórych spółek publicznych

Aktualnie spółka publiczna wie o swoich akcjonariuszach tylko od nich samych. Informacja może wynikać z zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie lub z rejestracji na walne zgromadzenie. W innych przypadkach emitent nie wie i nie może się dowiedzieć o jego istnieniu.

17 lutego 2020

Od września spółki notowane na krajowym lub zagranicznym rynku regulowanym będą miały jednak możliwość ustalania swojego akcjonariatu. Zmiana wynika z nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (art. 68i – 68n) oraz Rozporządzenia 2018/1212. Skoro mowa o rynku regulowanym, to z tego instrumentu nie skorzystają podmioty z NewConnect.

Zgodnie z art. 68j ust. 1 Ustawy, na żądanie spółki giełdowej lub osoby upoważnionej przez spółkę giełdową podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze są obowiązane udostępnić spółce giełdowej lub tej osobie informacje umożliwiające identyfikację akcjonariuszy spółki giełdowej oraz liczby wyemitowanych przez nią akcji, posiadanych przez każdego z tych akcjonariuszy, według stanu na wskazany w tym żądaniu dzień, przypadający nie wcześniej niż na dzień jego złożenia. Jeżeli akcje są zarejestrowane w KDPW, emitent kieruje zapytanie do KDPW (art. 68j ust. 3 Ustawy). Informacje udzielane są niezwłocznie, a zakres odpowiedzi określa sekcja C załącznika 1 do Rozporządzenia 2018/1212. Zakres danych jest znaczny i nie ogranicza się do „nazwy” akcjonariusza i liczby posiadanych przezeń akcji, ale obejmuje także jego adres, „niepowtarzalny identyfikator”, adres e – mail, okresy figurowania jako akcjonariusz, dane pełnomocnika/ asset managera.

Zakres dopuszczalnego wykorzystania informacji o akcjonariuszach zależy od tego, czy są osobami fizycznymi. Dane osobowe akcjonariuszy emitent może wykorzystywać wyłącznie w celu umożliwienia spółce identyfikacji akcjonariuszy, zapewnienia bezpośredniej z nimi komunikacji oraz ułatwienia wykonywania praw akcjonariuszy i zaangażowania w sprawy spółki (art. 68n ust. 1 Ustawy). Dane osobowe nie mogą być przetwarzane po upływie 12 miesięcy od dnia powzięcia informacji o tym, że dana osoba przestała być akcjonariuszem spółki (art. 68n ust. 2 Ustawy).

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn