KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Pod koniec maja na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw.

10 sierpnia 2018

Rozwiązania przyjęte w projektowanej ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zmierzają do zwiększenia efektywności narzędzi służących do wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym, zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej. W ocenie projektodawców potrzebę realizacji powyższego celu uzasadnia dotychczasowa praktyka, która wskazuje na znikomą efektywność przyjętego obecnie ustroju odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, na co wskazują statystyki (w zakresie podmiotów zbiorowych w 2015 r. do sądów wpłynęło 14 spraw, w 2014 r. – 31 spraw, w 2013 r. – 26 spraw).

Zgodnie z projektowaną ustawą, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych będzie dotyczyć każdego czynu zabronionego przez ustawę, a popełnionego w związku z działalnością danego podmiotu zbiorowego przez:


- organ danego podmiotu zbiorowego (m.in. zarząd, radę nadzorczą, walne zgromadzenie, zgromadzenie inwestorów FIZ, rada inwestorów),
- członka organu danego podmiotu zbiorowego.


Nowe przepisy będą stosowane w odniesieniu do podmiotów zbiorowych, a więc przede wszystkim do spółek prawa handlowego, ale także funduszy inwestycyjnych.


Istotną zmianą wprowadzaną przez projektowane przepisy jest całkowita zmiana samej konstrukcji i przesłanek odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Według nowych przepisów warunkiem odpowiedzialności spółki, przedsiębiorstwa państwowego lub fundacji za przestępstwo nie będzie już wcześniejsze pociągnięcie do odpowiedzialności osoby fizycznej (np. pracownika lub członka zarządu spółki) za określone przestępstwo. Powyższe oznacza, że organy ścigania miały, w przypadku przestępstw ściganych z urzędu, obowiązek prowadzić czynności przeciwko podmiotowi zbiorowemu niezależnie od postępowania przeciwko osobie fizycznej.


Warto jednocześnie wskazać, iż kary i środki karne przewidziane w związku z odpowiedzialnością podmiotu zbiorowego za przestępstwo są dość surowe. Należą do nich m.in.:


- kara pieniężna do 60 mln zł,
- rozwiązanie lub likwidacja podmiotu zbiorowego,
- zakaz promocji lub reklamy działalności, wyrobów, świadczeń lub usług podmiotu zbiorowego,
- zakaz działalności gospodarczej określonego rodzaju wobec podmiotu zbiorowego.


Przepisy końcowe projektowanej ustawy przewidują jednoczesne uchylenie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 703). Planowane jest wejście w życie projektowanej ustawy po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Projekt ustawy

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn