KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Nowy projekt ustawy o PPK

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w dniu 17 lipca 2018 r. opublikowana została kolejna wersja projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych („PPK”, „Ustawa o PPK”). Dokument został rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów. Wraz z projektem ustawy udostępniono również projekty sześciu rozporządzeń wykonawczych.

10 sierpnia 2018

Pomimo zmian mających na celu doprecyzowanie, uzupełnienie czy skorygowanie treści projektu, opis zasad funkcjonowania PPK przedstawiony w majowym wydaniu Newslettera pozostaje aktualny. Poniżej prezentujemy podsumowanie dotyczące wybranych zmian wprowadzonych w ramach nowej wersji projektu.


Wedle aktualnej treści projektu ustawa o PPK wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Zmianie uległy również wyznaczone pierwotnie dla poszczególnych grup podmiotów zatrudniających terminy aktualizacji względem nich obowiązków wynikających z ustawy, które prezentują się następująco:


Zasadniczą zmiana względem drugiej wersji projektu polega na wprowadzeniu szczególnych ograniczeń (limitów) inwestycyjnych związanych z lokowaniem przez fundusze zdefiniowanej daty w jednostki (tytuły) uczestnictwa lub certyfikaty innych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania oraz ograniczeń odnoszących się do kosztów związanych z tego rodzaju lokatami (art. 37 ust. 6-10 oraz ust. 15 i 16 Ustawy o PPK).

Rozbudowano również wymogi odnoszące się do lokat funduszy zdefiniowanej daty dokonywanych w ramach, odpowiednio, części dłużnej i udziałowej (art. 37 ust. 11 i 13 Ustawy o PPK). Ustawowe limity dotyczące kosztów obciążających aktywa funduszy. Zgodnie z aktualną treścią projektowanego przepisu art. 50 ust. 2 i 3 ustawy wprowadza się maksymalną stawkę wynagrodzenia depozytariusza funduszu inwestycyjnego lub funduszu emerytalnego, które będą mogły być pokrywane z aktywów funduszy zdefiniowanej daty (wedle dwóch progów procentowych określanych na podstawie wartości aktywów danego funduszu), jednocześnie dla wszystkich pozostałych kategorii kosztów, które będą mogły obciążać aktywa tych funduszy wprowadzono zastrzeżenie wedle, którego koszty te „nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług”.

Względem poprzedniej wersji projektu obniżono z 50 do 25 procent określony w art. 13 ust. 1 Ustawy o PPK odnoszony do ogólnej liczby osób zatrudnionych próg partycypacji w pracowniczym programie emertytalnym (PPE), powodujący wyłączenie stosowania przepisów ustawy do podmiotu zatrudniającego prowadzącego taki PPE (jeśli spełniony zostanie również warunek odnoszący się do odprowadzania przez taki podmiot składek podstawowych do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia).

Projekt ustawy

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn