KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Komunikat KNF w sprawie polityki dywidendowej domów maklerskich

W dniu 17 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: ,,KNF’’) opublikowano komunikat KNF ws. stanowiska dotyczącego polityki dywidendowej domów maklerskich w 2020 r.

24 stycznia 2020

W komunikacie wskazano, iż celem polityki dywidendowej prowadzonej przez instytucje finansowe zgodnie z zaleceniami KNF jest zrównoważony i bezpieczny rozwój systemu finansowego. W ocenie KNF przestrzeganie zasad polityki dywidendowej ma wpływ na zwiększenie poziomu ochrony odbiorców usług świadczonych przez podmioty rynku kapitałowego.

W przypadku domów maklerskich, wytyczne dotyczące polityki dywidendowej nie uległy zmianie w stosunku do tych przedstawionych w ubiegłorocznym stanowisku. KNF rekomenduje, aby dywidendę w 2020 r. wypłaciły wyłącznie domy maklerskie, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 1. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2019 r.:

    I.   dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 (CRR), które na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadały:

 a).    współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynoszący co najmniej 6%;

 b).    współczynnik kapitału Tier I wynoszący co najmniej 9%;

 c).    łączny współczynnik kapitałowy wynoszący co najmniej 14%;

   II.   dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, które na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadały wskaźnik będący udziałem kwoty kapitałów własnych w sumie aktywów ogółem w wysokości co najmniej 50%;

   III.   ostatnia ocena nadzorcza nadana w procesie BION wynosi 1 albo 2;

  IV.   podmiot w 2019 r. oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2019 r. nie naruszył przepisów dot. wymogów kapitałowych zawartych w rozporządzeniu 575/2013 i ustawie o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów dotyczących limitów dużych ekspozycji.

 1. Dywidendę w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2019 r.:

    I.   spełnia wszystkie kryteria wymienione w literze A;

   II.   dla podmiotów podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryteria, o których mowa w lit. A pkt I, są spełnione na koniec każdego kwartału w 2019 r.;

  III.   dla podmiotów nie podlegających normom adekwatności kapitałowej zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 kryterium, o którym mowa w lit. A pkt II, jest spełnione na koniec każdego kwartału w 2019 r.

Dodatkowo domy maklerskie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej wysokości dywidendy powinny uwzględniać dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., a także bieżącą sytuację finansową domu maklerskiego w momencie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku za 2019 r., w szczególności wysokość bieżącego wyniku finansowego domu maklerskiego.

Jednocześnie KNF zwraca uwagę, że domy maklerskie zobowiązane na podstawie obowiązujących przepisów prawa do utrzymywania dodatkowych wymogów kapitałowych powiększają współczynniki, o których mowa w lit. A.I o wysokość dodatkowych wymogów kapitałowych.

Komisja zaleca także, aby domy maklerskie brały pod uwagę koszty implementacji w prowadzonej działalności projektowanych przepisów określających wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie IFR oraz dyrektywa IFD).

Pełna treść stanowiska:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_polityki_dywidendowej_DM_TFI_i_PTE_w_2020_68231.pdf

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn