KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Komunikat KNF dotyczący polityki dywidendowej towarzystw funduszy inwestycyjnych

Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2019 r. W komunikacie wskazano również odrębne zasady polityki dywidendowej dla domów maklerskich oraz powszechnych towarzystw emerytalnych („Stanowisko”).

22 stycznia 2020

W treści komunikatu wskazano, że celem polityki dywidendowej prowadzonej przez instytucje finansowe zgodnie z zaleceniami KNF jest zrównoważony i bezpieczny rozwój systemu finansowego. KNF podkreśliła, że wprowadzenie zasad polityki dywidendowej dla podmiotów rynku kapitałowego ma docelowo zwiększyć poziom ochrony odbiorców usług świadczonych przez te podmioty.

Podstawowe założenia w zakresie polityki dywidendowej dla towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2020 roku dotyczące kryteriów wypłaty dywidendy pozostały spójne z dotychczasowymi kryteriami zaprezentowanymi w stanowisku KNF z dnia 22 maja 2018 r. odnośnie polityki dywidendowej w perspektywie średnioterminowej.

Zwracamy uwagę, na przedstawienie przez KNF w treści Stanowiska szczegółowych wymogów, których spełnienie przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych warunkuje możliwość rozdysponowania przez nie kwoty odpowiadającej zyskowi netto za 2019 r. na wypłatę dywidendy. Wypłatę dywidendy w kwocie nie wyższej niż 75% zysku netto za 2019 r. będą mogły zrealizować wyłącznie towarzystwa, które:

1)     w 2019 roku oraz w okresie od początku 2020 roku do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku za 2019 rok nie naruszyły ustawowych przepisów dotyczących wymogów kapitałowych,

2)     otrzymały ostatnią ocenę końcową BION 1 albo 2,

3)     dla których podjęte działania, w tym podział zysku, nie spowodują zmniejszenia wartości posiadanych przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych aktywów płynnych, pomniejszonych o wartość posiadanych akcji własnych, poniżej poziomu stanowiącego 150% obowiązującego to towarzystwo wymogu kapitałowego,

4)     dla których podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 1,5.

Z kolei wypłatę dywidendy w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2019 r. będą mogły zrealizować wyłącznie te towarzystwa, które:

1)     spełniły kryteria wskazane w pkt. 1) – 3) powyżej,

2)     dla których podział zysku nie będzie skutkował zmniejszeniem wskaźnika pokrycia wymogu kapitałowego poniżej poziomu 2.

Jednocześnie KNF wyróżniła kwestie, jakimi towarzystwa funduszy inwestycyjnych powinny kierować się przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku. Zgodnie ze Stanowiskiem szczególną uwagę należy zwracać na:

1)     potencjalne potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok, tak, aby sposób podziału zysku nie miał wpływu na możliwość spełniania ustawowych wymogów kapitałowych w kolejnych miesiącach;

2)     wysokość wyniku finansowego towarzystwa z bieżącego roku;

3)     zgłoszone w okresie od dnia podjęcia ostatniej uchwały o podziale zysku roszczenia uczestników funduszy inwestycyjnych wobec towarzystwa w związku z nienależytym zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi.

Pełna treść stanowiska: 
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_KNF_ws_polityki_dywidendowej_DM_TFI_i_PTE_w_2020_68231.pdf

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn