KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Obowiązki sprawozdawcze towarzystw funduszy inwestycyjnych

W związku z zakończeniem roku 2019 towarzystwa funduszy inwestycyjnych są zobowiązane do przekazania:

28 stycznia 2020

a) Komisji Nadzoru Finansowego:

- raportu o aktualnej strukturze grupy kapitałowej, w skład której wchodzi TFI;

- sprawozdania z funkcjonowania kontroli wewnętrznej w TFI;

b) Rzecznikowi Finansowemu - sprawozdania dotyczącego rozpatrywanych reklamacji i wystąpień uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI.

Grupa kapitałowa TFI

Raport dotyczący grupy kapitałowej, w skład której wchodzi TFI, powinien zawierać m.in opis struktury tej grupy (według stanu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2019 r.), procentowego udziału podmiotów wchodzących w skład grupy w kapitale innych podmiotów należących do grupy oraz procentu ogólnej liczby posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników tych podmiotów.

Raport należy przekazać Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 31 stycznia 2020 r. również w sytuacji, w której w strukturze grupy kapitałowej TFI nie zaszły, w minionym roku kalendarzowym, żadne zmiany.

Sprawozdanie z funckjonowania kontroli wewnętrznej w TFI

Niniejsze sprawozdanie jest najobszerniejszym dokumentem z trzech omawianych,  a niektóre z danych w nim wskazywanych to informacje:

- o kontrolach wewnętrznych w TFI przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym,

- o transakcjach funduszy inwestycyjnych,

- dotyczące konfliktów interesów,

przy czym szczegółowy zakres informacji wskazywanych w tym sprawozdaniu zawiera § 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego.

Sprawozdanie należy przekazać Komisji Nadzoru Finansowego do dnia 31 stycznia 2020 r.

Sprawozdanie dotyczące reklamacji

Do informacji wymaganych do przekazania Rzecznikowi Finansowemuu w ramach corocznego sprawozdanie należą m.in. liczby reklamacji złożonych przez uczestników funduszy zarządzanych prze zTFI oraz uznanych i nieuwzględnionych roszczeń, wynikających z tych reklamacji.

Sprawozdanie dot. reklamacji należy przekazać, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, do dnia 14 lutego 2020 r.

Na marginesie warto podkreslić, że zgodnie z w/w ustawą, na potrzeby wskazanego sprawozdania przez klientów należy rozumieć wyłącznie klientów będących osobami fizycznymi, jak również, że do przekazania sprawozdania są zobowiązane wszystkie podmioty rynku finansowego.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn