KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Komunikat KNF w sprawie polityki dywidendowej powszechnych towarzystw emerytalnych.

W dniu W dniu 17 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: ,,KNF’’) opublikowano komunikat KNF ws. stanowiska dotyczącego polityki dywidendowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2020 r.

27 stycznia 2020

W komunikacie wskazano, iż celem polityki dywidendowej prowadzonej przez instytucje finansowe zgodnie z zaleceniami KNF jest zrównoważony i bezpieczny rozwój systemu finansowego. W ocenie KNF przestrzeganie zasad polityki dywidendowej ma wpływ na zwiększenie poziomu ochrony odbiorców usług świadczonych przez podmioty rynku kapitałowego.

W zakresie powszechnych towarzystw emerytalnych KNF rekomenduje, aby dywidendę w 2020 r. w kwocie nie wyższej niż 100% zysku netto za 2019 r. wypłaciły wyłącznie PTE, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

kryterium I: PTE otrzymało ocenę końcową BION za 2018 r. 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą);

kryterium II: w 2019 r. oraz w okresie od początku 2020 r. do dnia podjęcia uchwały o podziale zysku nie zaistniała sytuacja, w której doszłoby do niespełnienia przez PTE ustawowych wymogów kapitałowych;

kryterium III: według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość kapitałów własnych PTE, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na PTE, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto funduszu emerytalnego zarządzanego przez PTE;

kryterium IV: według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość płynnych aktywów PTE, powiększona o wartość Funduszu Gwarancyjnego przypadającą na PTE, stanowiła przynajmniej 1,25% wartości aktywów netto funduszu emerytalnego zarządzanego przez PTE;

kryterium V: PTE otrzymało ocenę cząstkową BION za 2018 r. w obszarze „adekwatność kapitałowa” 1 (dobrą) lub 2 (zadowalającą).

Założenia polityki dywidendowej zostały uzupełnione o zalecenie, aby przy podejmowaniu decyzji dotyczącej podziału zysku, PTE uwzględniło dodatkowe potrzeby kapitałowe związane z zarządzaniem funduszami zdefiniowanej daty, zgodnie z ustawą o pracowniczych planach kapitałowych oraz potrzeby związane z wdrożeniem rozwiązań wynikających z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, której przepisy mają wejść w życie w 2020 r.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn