KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Senat zgłasza poprawki do Tarczy antykryzysowej 3.0.

W przeprowadzonym w dniu 14 maja 2020 r. głosowaniu Senat opowiedział się za zgłoszeniem poprawek do uchwalonej przez Sejm Ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli pakietu przepisów tzw. „Tarczy Antykryzysowej 3.0.”, mającej na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa.

14 maja 2020

Senatorowie zadecydowali o uwzględnieniu 87 poprawek, zarekomendowanych pozytywnie przez Komisję Finansów Publicznych. Wprowadzenie większości z nich uzasadniono usunięciem z ustawy przepisów, które zdaniem Senatorów nie są związane bezpośrednio z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym epidemii. Teraz poprawkami Senatu zajmie się Sejm. 

Poniżej wskazujemy na wybrane poprawki Senatu zgłoszone do uchwalonej przez Sejm Tarczy antykryzysowej 3.0.: 

 1. wprowadzono rozszerzenie zwolnienia osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z obowiązku opłacenia składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za kwiecień i maj 2020 r. W przypadku gdy należności te zostały opłacone, wówczas podlegają one zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Poprawki Senatu objęły także zmianę mechanizmu wyliczania ulgi w składkach ZUS dla samozatrudnionych, którzy w lutym uzyskali dochody do 7 tys. zł.  

 1. wykreślono przepis dodający do Kodeksu postępowania cywilnego nowy art. 952(1) umożliwiający wyznaczanie na wniosek wierzyciela terminu licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. Przypominamy, iż ustawa przewiduje możliwość złożenia przez wierzyciela takiego wniosku w przypadku, gdy wysokość egzekwowanej należności głównej stanowiłaby przynajmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania. Ponadto nowy art. 952(1) kpc uniemożliwiał przeprowadzenie takiej licytacji w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu. Warto wskazać, iż  ustawa uchwalona przez Sejm przewidywała stosowanie nowego  art. 9521 kpc także do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Tarczy 3.0., jeżeli przed tą datą nie został złożony przez wierzyciela wniosek o wyznaczenie terminu pierwszej licytacji nieruchomości. 

 1. Senat postuluje powrót do pierwotnej daty dematerializacjiakcji  uchwalona przez Sejm Tarcza 3.0. przewidywała nowelizację ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw skutkującą przesunięciem daty obowiązkowej dematerializacji akcji na dzień 1 marca 2021 r. Decyzją Senatu powrócono do aktualnie obowiązującej daty dematerializacji akcji, tj. do dnia 1 stycznia 2021 r. 

 1. Senat opowiedział się za usunięciem przepisów nowelizujących treść ustawy z dnia 16 lipca  2004 r. – Prawo telekomunikacyjne przewidujących zmianę sposobu wyboru prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz skrócenie kadencji obecnego prezesa UKE.  Wskazujemy, że ustawa uchwalona przez Sejm wprowadzała wybór prezesa UKE w trybie konkursowym z  pominięciem zatwierdzenia kandydatury przez Senat, a także automatycznie kończyła kadencję obecnego prezesa UKE po 14 dniach od wejścia w życie przepisów Tarczy 3.0. 

 1. Senat zaproponował własną nowelizację ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakładającą podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do kwoty 1800 zł oraz zmianę procedury przyznawania go jeżeli okres ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek został spełniony przez bezrobotnego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej bądź państwie, z którymi Polska zawarła wcześniej odpowiednią umowę międzynarodową. 

 1. Przewidziano w określonych sytuacjach zwolnienia podatkowe w zakresie podatku od spadków i darowizn, CIT oraz VAT. w związku z nabyciem w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przeznaczonych na zakup wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej oraz urządzeń i środków myjących i odkażających na rzecz podmiotów świadczących usługi medyczne. 

 

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940. 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn