KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Wsparcie dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych ograniczeniami w związku z COVID-19

W dniu 26 października ukazał się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

29 października 2020

Projekt w swoich założeniach zawierać ma rozwiązania pomocowe dla grup przedsiębiorców dotkniętych ponownymi ograniczeniami w prowadzeniu działalności z uwagi na rozprzestrzenianie się pandemii COVID-19. Zgodnie z załączeniami projektu, pomoc ma być skierowana do podmiotów, działających w branżach najbardziej dotkniętych kolejnymi obostrzeniami, tj. branży gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej oraz fizjoterapeutycznej.

Najważniejsze propozycje zmian dotyczą przyznania dodatkowych świadczeń pomocowych i zwolnień, które obejmują:

 • wprowadzenie dodatkowego, jednorazowego świadczenia postojowego dla przedsiębiorców w/w branż, których przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. będzie niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu osiągniętego analogicznie w roku 2019 r. Wypłata świadczenia odbywać się będzie na podstawie wniosku złożonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zawierającym oświadczenie o spadku przychodów. Świadczenie postojowe stanowi formę pomocy publicznej mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Projekt nowelizacji zakłada nadanie uprawnień dla ZUS do kontrolowania zasadności przyznawania świadczeń postojowych.

 • zwolnienie z konieczności opłacania składek do ZUS za miesiąc listopad 2020 r. dla przedsiębiorców wymienionych powyżej branż, spełniających kryterium spadku przychodów o 40% w porównaniu do listopada 2019 r., będących płatnikami składek wg. zgłoszenia na dzień 30 czerwca 2020 r. Wniosek w tym zakresie można będzie składać do 31 stycznia 2021 r. Również i w tym przypadku ZUS zostanie uprawniony do kontrolowania prawidłowości wniosków i oświadczeń o przychodach składanych przez wnioskodawców. Projekt zawiera również delegację dla Rady Ministrów do wydłużenia, na mocy rozporządzenia, okresu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na kolejne miesiące, w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju.
 • wydłużenie terminu udzielania pomocy w zakresie dofinansowania części wynagrodzeń pracowników, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, pożyczek z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej, o których mowa w art. 15 zzb-15zze i art. 15zze2 Ustawy o COVID-19, na kolejny okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Wnioski w sprawie dofinansowań mogą być składane do 10 czerwca 2021 r., natomiast samo wsparcie udzielane będzie do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • zawieszenie poboru opłaty targowej w roku 2021., pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Projekt zawiesza również stosowanie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy z uwagi na fakt, że przepisy nowelizowanej Ustawy o COVID-19 przewidują objęcie ochroną szerszego grona podmiotów uprawnionych do wsparcia, a możliwość dofinansowania, z racji poszerzonej definicji pracownika, obejmuje większą liczbę pracowników.

W Projekcie zawarte zostały również zmiany doregulowujące kwestie związane ze zwrotem bądź umorzeniem uzyskanych środków pomocowych (mn.in w przypadku śmierci przedsiębiorcy lub beneficjenta świadczenia).

Zgodnie z projektem, nowelizacja miałaby co do zasady wejść w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów dotyczących świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. – które miałyby wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a także za wyjątkiem zmian dotyczących dofinansowania kosztów prowadzonej działalności i pożyczek na bieżące koszty prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy, które miałyby obowiązywać od 31 marca 2021 r.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn