KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Wnioski z objaśnień podatkowych dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR)

Zgodnie z art. 86l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z dniem 1 stycznia 2019 r. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 000 000 zł, wprowadzają i stosują wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR).

5 marca 2019

W dniu 31 stycznia 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowano stosowne objaśnienia podatkowe w sprawie informacji o schematach podatkowych (MDR) („Objaśnienia”). Z opublikowanego dokumentu Objaśnień wynika, iż podmiotami zobowiązanymi do wprowadzenia i stosowania  procedury wewnętrznej w zakresie MDR, o której mowa w art. 86l Ordynacji podatkowej, są nie tylko spółki doradztwa podatkowego. Na podstawie Objaśnień należy wnioskować, że obowiązek posiadania procedury ma zastosowanie do podmiotów zatrudniających doradców tzw. in-house (np. dyrektorów finansowych, dyrektorów inwestycyjnych) w przypadku, gdy ten doradca wewnętrzny działa w charakterze promotora w stosunku do innych podmiotów z grupy kapitałowej bądź w przypadku, gdy opracowuje uzgodnienie podatkowe na potrzeby podmiotów zewnętrznych, np. klientów lub inwestorów.

Obowiązek posiadania procedury wewnętrznej dotyczy podmiotów działających w charakterze promotorów spełniających kryterium wysokości przychodów lub kosztów, przy czym, co istotne, w ocenie Ministerstwa Finansów obowiązek posiadania procedury wewnętrznej ciąży również na podmiocie, który z powodów regulacyjnych nie powinien świadczyć usług doradczych, lecz mimo to faktycznie je wykonuje. Ostatnie zastrzeżenie może w szczególności znaleźć zastosowanie w działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, które są zaangażowane w wykonywanie czynności dotyczących schematów inwestycyjno-podatkowych dla klientów funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Art. 86m wspomnianej ustawy przewiduje możliwość nałożenia kary pieniężnej za niewprowadzenie lub niestosowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych. Kara pieniężna nakładana jest w drodze decyzji Szefa KAS, w wysokości nie większej niż 2 mln zł.

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn