KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Tarcza Finansowa 2.0 - najważniejsze założenia

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił najważniejsze elementy opracowanego programu Tarczy Finansowej 2.0.

27 listopada 2020

Możliwość uzyskania pomocy będą mieć przedsiębiorcy o statucie zarówno mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw, jak i duże firmy. Planowana pomoc skupia się wokół przyznania pomocy w formie subwencji, jednak zarówno wysokość subwencji, jak i rodzaje środków pomocowych różnią się w zależności od sektora przedsiębiorców. Zmianie w stosunku do Tarczy Finansowej 1.0 uległy także niektóre warunki otrzymania pomocy dla mikroprzedsiębiorców oraz przedsiębiorców z sektora MŚP.

Założenia Tarczy Finansowej 2.0 przestawiają się zatem następująco:

Tarcza Finansowa 2.0 dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających od 1 do 9 osób)

 uzyskanie pomocy możliwe będzie w przypadku podmiotów, które za rok 2019 osiągnęły obrót lub sumę bilansową w wysokości maksymalnie 2 mln euro;

 • minimalny stopień spadku przychodów przedsiębiorcy objętego pomocą wynosić ma 30% i musi być związany z sytuacją epidemiczną COVID-19;
 • możliwość uzyskania subwencji w wysokości 18 tys. zł lub 36 tys. zł za jednego zatrudnionego. Wysokość subwencji uzależniona będzie od skali spadku przychodów w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. lub w okresie od października do grudnia 2020 r. - w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym. Stan zatrudnienia danego przedsiębiorcy liczony będzie według stanu na dzień 30 września 2020 r. Łączna kwota subwencji przedstawia się więc jako iloczyn liczby zatrudnionych na dzień 30 września 2020 r. oraz jednej z kwot bazowych subwencji wskazanych wyżej;
 • maksymalna kwota pomocy w przeliczeniu na jednego pracownika, uzyskana łącznie zarówno z pierwszej, jaki i drugiej Tarczy Finansowej, nie może być wyższa niż 72 tys. złotych;
 • uzyskane środki finansowe mogą mieć bezzwrotny charakter, pod warunkiem utrzymania średniego poziomu zatrudnienia w roku 2021 (w porównaniu do roku 2020) i utrzymania prowadzenia działalności na dzień 31 grudnia 2021 r;
 • łączna wysokość wsparcia dla mikroprzedsiębiorców oscylować ma w granicach do 3 mld złotych.

Tarcza Finansowa 2.0 dla małych i średnich przedsiębiorców (zatrudniających do 249 osób)

 uzyskanie pomocy możliwe będzie w przypadku podmiotów, które za rok 2019 osiągnęły obrót nieprzekraczający 50 mln euro, a ich suma bilansowa była mniejsza niż 43 mln euro;

 • minimalny stopień spadku przychodów przedsiębiorcy objętego pomocą wynosić ma 30% i musi być związany z sytuacją epidemiczną COVID-19. Skala spadku przychodów przedsiębiorcy w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. lub w okresie od października do grudnia 2020 r. porównywana będzie z analogicznym okresem w roku ubiegłym;
 • maksymalna kwota subwencji dla jednego przedsiębiorcy może wynieść 3,5 mln złotych. Jej faktyczna wysokość odpowiadać będzie sumie:

-         przewidywanych kosztów stałych, które zgodnie z najlepszą wiedzą przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione, oraz

-         poniesionych kosztów stałych, niepokrytych w ramach prowadzonej działalności z zysku brutto lub innych źródeł (np. ubezpieczenie lub inne formy wsparcia), w okresie 6 miesięcy pomiędzy listopadem 2020 r. a kwietniem 2021 r.;

 • kwota subwencji pokrywać ma 70% straty brutto za okres od listopada 2020 r. do kwietnia 2021 r., przy czym stratę brutto oblicza się z wyłączeniem rezerw na aktywa, uwzględniając jednak wsparcie pochodzące z innych źródeł;
 • uzyskane środki finansowe mogą mieć bezzwrotny charakter, pod warunkiem utrzymania prowadzenia działalności na dzień 31 grudnia 2021 r., rozliczenia ewentualnej nadwyżki w terminie do dnia 31 października 2021 r. oraz przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych;
 • łączna wysokość wsparcia dla tego sektora oscylować ma w granicach do 7 mld złotych;
 • dodatkową formą pomocy w przypadku małych i średnich przedsiębiorców będzie możliwość umorzenia do 100% subwencji uzyskanej z Tarczy Finansowej 1.0, przy czym możliwość wnioskowania o umorzenie zmaterializuje się po upływie roku od otrzymania pomocy z pierwszej Tarczy Finansowej.

W przypadku otrzymania subwencji przez przedsiębiorców z sektora MŚP, pomoc ta będzie obwarowana pewnymi warunkami:

-         środki z subwencji mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności (np. wynagrodzenia);

-         środki nie będą mogły zostać wykorzystane na nadpłacenie instrumentów finansowych wykorzystywanych już przez przedsiębiorcę (takich jak kredyty, leasing)

-         zakazane będzie wykorzystywanie subwencji na płatności do właściciela przedsiębiorstwa oraz osób lub podmiotów z nim powiązanych

-         zakazane będzie również przeznaczenie środków pomocowych na finansowanie przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji.

Warto dodać, iż firmy z sektora mikroprzedsiębiorców oraz MŚP, które mogą liczyć na pomoc z Tarczy Finansowej 2.0, skupione są w obszarze 38 branż dotkniętych kryzysem, przy czym lista branż objętych programem pomocowym nie ma charakteru zamkniętego i możliwe będzie jej dalsze poszerzenie.

Tarcza Finansowa 2.0 dla dużych przedsiębiorców (zatrudniających min. 250 osób)

 • ta forma pomocy udzielana będzie podmiotom, które w roku 2019 osiągnęły obrót przekraczający 50 mln euro, bez ograniczeń branżowych;
 • zasadniczo program w tym zakresie stanowić będzie kontynuację założeń Tarczy Finansowej 1.0 dla dużych firm;
 • zaktualizowany został okres, w którym potencjalny beneficjent miałby doznać szkody w nowej wersji pożyczki preferencyjnej. W drugiej wersji Tarczy wystąpienie szkody obejmuje okres od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.
 • maksymalna łączna kwota pomocy dla sektora dużych firm może wynieść 25 mld złotych.

Co istotne, wdrożenie pomocy w ramach Tarczy finansowej 2.0 wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, co nie pozwala precyzyjnie określić terminu startu programu. PFR przewiduje jednak, że możliwość składania wniosków o uzyskanie pomocy nastąpi w styczniu 2021 roku.

Poza przygotowywaną Tarczą Finansową 2.0, w dalszym ciągu trwa oczekiwanie na finalny kształt i przyjęcie projektu ustawy, przewidującej dodatkowe formy pomocy przedsiębiorcom, którzy dotknięci zostali ostatnimi ograniczeniami w możliwości prowadzenia działalności. Według informacji ze strony internetowej Sejmu, projekt zmian został przekazany Prezydentowi i Senatowi. O szczegółach rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pisaliśmy na naszej stronie.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn