KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Tarcza branżowa opublikowana w Dzienniku Ustaw

W dniu 14 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza branżowa).

16 grudnia 2020

W dniu 15 grudnia 2020 r. Tarcza branżowa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. stanowi nowelizację przede wszystkim przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wprowadzone zmiany mają wyhamować występowanie negatywnych skutków gospodarczych dla przedsiębiorców, których branże doznały ograniczenia w możliwości prowadzenia działalności z uwagi na wprowadzone prawem zasady bezpieczeństwa. Nowe formy wsparcia zawarte w nowelizacji dotyczą przede wszystkim branż gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej oraz fizjoterapeutycznej.

Warto wskazać, że ostateczne brzmienie Tarczy branżowej dość istotnie różni się od jej pierwotnego projektu. Przede wszystkim pomoc skierowana zostanie do większej liczby branż i przedsiębiorców, obejmie także osoby uzyskujące przychody z umów cywilnoprawnych (przede wszystkim branży artystycznej, twórców audialnych, teatralnych, reżyserów, osoby z branży technicznej, wspomagających produkcję audiowizualną i wydarzenia artystyczne, usług w zakresie architektury i usług świadczonych na rzecz muzeów – wskazanych w art. 15zq ust. 1 pkt 2 Ustawy).

Główne aspekty pomocowe omawianej nowelizacji przedstawiają się następująco:

Dodatkowe świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy będący beneficjentami pomocy wskazani w ustawie mogą liczyć na uzyskanie dodatkowego świadczenia postojowego. Uzyskanie takiej formy pomocy będzie możliwe, o ile przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. będzie niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu osiągniętego w analogicznym okresie w roku 2019 r. Wypłata świadczenia odbywać się będzie na podstawie wniosku złożonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zawierającym oświadczenie o spadku przychodów.

Dodatkowe świadczenie postojowe będzie mogło być wypłacane również osobom wykonującym umowy cywilnoprawne (wskazane w art. 15zq ust. 1 pkt 2 Ustawy), jeżeli przychód ze świadczenia tych usług w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym będzie składany wniosek o świadczenie, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS, a także jeżeli wnioskujący nie posiadał innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna.

Świadczenie przyznawane będzie na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu, zawierającego oświadczenie o spadku przychodu.

Zwolnienie z opłacania składek do ZUS

W finalnej wersji nowelizacji rozszerzono krąg branż, z których przedsiębiorcy będą mogli uzyskać zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz pracy, fundusz solidarnościowy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych i fundusz emerytur pomostowych. Zwolnienie dotyczyć ma okresu od 1 do 30 listopada 2020 r., a jego uzyskanie uwarunkowane będzie wykazaniem spadku przychodów w listopadzie 2020 r. o co najmniej 40% w porównaniu do listopada 2019 r., przez przedsiębiorców będących płatnikami składek wg. zgłoszenia na dzień 30 czerwca 2020 r. Wnioski będzie można składać w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

Dodatkowo nowelizacja przewiduje zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz pracy, fundusz solidarnościowy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. dla podmiotów branż wskazanych w ustawie. Zwolnieniem mogą zostać objęte umowy zawarte w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r., o ile zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia. pod warunkiem złożenia przez zleceniobiorcę wniosku do ZUS w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy i osiągnięcia łącznego przychodu z tytułu umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony zostanie wniosek, nie wyższego niż 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje z tytułu wykonywania każdej umowy zlecenia, spełniającej warunki określone w ustawie, do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek ustalanej dla każdej umowy zlecenia. Maksymalną kwotę podstawy wymiaru składek ustalono w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy miesiąc od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021r., w którym umowa zlecenia była wykonywana co najmniej 1 dzień

Świadczenie przyznawane będzie na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu, zawierającego m. in. oświadczenie o potwierdzające świadomość wnioskodawcy, że nienaliczone składki na ubezpieczenia społeczne nie będą uwzględniane w świadczeniach z ubezpieczeń społecznych.

Pożyczka z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów działalności

Przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, jako rodzaj przeważającej działalności, określoną w katalogu wskazanym w ustawie, zatrudniający do 9 pracowników mogą ubiegać się o przyznanie dotacji mającej pomóc w pokrywaniu kosztów bieżącej działalności gospodarczej. Aby móc ubiegać się o dotację, przedsiębiorca musi wykazać prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 r. oraz stratę w osiągniętych przychodach w miesiącach październiku lub listopadzie 2020 r. w wysokości co najmniej 40% w stosunku do przychodu z analogicznego miesiąca w roku 2019 r. Maksymalna kwota dotacji wynosi 5.000 zł i powinna zostać zwrócona w ciągu 12 miesięcy liczonych od trzeciego miesiąca po jej udzieleniu. Dotacja zostanie jednak umorzona pod warunkiem zapewnienia przez przedsiębiorcę ciągłości prowadzenia działalności przez trzy miesiące od jej udzielenia.

Dofinansowanie wynagrodzeń

Przedsiębiorcy, prowadzący określoną w ustawie działalność gospodarczą, mogą również liczyć na pomoc polegającą do dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Także i w tym przypadku, przedsiębiorcy muszą jednak wykazać minimum 40% spadek przychodu w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Dodatkowo przedsiębiorca musi wykazać brak zaległości w zobowiązaniach publicznoprawnych do końca trzeciego kwartału 2019 r., a także nie może być prowadzone wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne i nie może spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości. Nie będzie również możliwości uzyskania dofinansowań za te miesiące, w których przedsiębiorca skorzystał już z innej formy pomocy przy finansowaniu wynagrodzeń.

Kwota dofinansowania do jednego pracownika wynosić będzie 2.000 zł miesięcznie (przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy) i przysługiwać będzie przez okres trzech miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie będzie bezzwrotne pod warunkiem, że przedsiębiorca nie zwolni pracownika (poza przypadkiem wypowiedzenia z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pracownika) przez okres objęty dofinansowaniem.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:1) których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku; 2) zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku

Zmiany w terminach administracyjnych

Nowelizacja wprowadza także pewne zmiany w procedurze administracyjnej:

 • Organ administracji publicznej, w okresie obowiązywania stanu epidemii, może wstrzymać bieg terminu załatwiania spraw przez ten organ maksymalnie do 30 dni.
 • W ramach postepowań uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego, stronie przysługiwać będzie wydłużony termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu – do 30 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

Z wyjątkami wskazanymi w treści Ustawy, Ustawa weszła w życie z dniem 16 grudnia 2020 r.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn