KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy zmieniającej ustawę o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lipca 2020 r. (numer projektu UC33) (dalej ,,Projekt’’).

14 lipca 2020

Celem Projektu jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji Unii Europejskiej stanowiących wynik przeglądu przepisów dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs).

Projekt ma na celu:

a)     wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2177 z dnia 18 grudnia 2019 r. oraz

b)     zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/2175 z dnia 18 grudnia 2019 r.

Projekt zakłada wprowadzenie zmian w następujących aktach prawnych:

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, z późn, zm.) (dalej „u.o.i.f.”);
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1871, z późn. zm.; dalej „u.n.r.k.”);
 • ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895;

W zakresie u.o.i.f. oraz u.n.r.k, Projekt przewiduje uchylenie przepisów dotyczących wymogów dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji oraz regulujących uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w odniesieniu do dostawców takich usług. Niniejsza zmiana związana jest z przeniesieniem uprawnień do udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzoru nad nimi z poziomu krajowych organów nadzoru do ESMA.

Wyjątek stanowić będą zatwierdzone podmioty publikujące lub zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze, które z racji ich ograniczonego znaczenia dla rynku wewnętrznego, o ile będą spełniały kryteria określone w akcie delegowanym wydanym przez Komisję Europejską, będą podlegały nadzorowi poszczególnych organów krajowych. W tym zakresie Projekt przewiduje umożliwienie KNF wykonywania nadzoru i wszelkich czynności z nim związanych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi podmiotami.

Zmiany odnoszące się do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej mają na celu zapewnienie możliwości stosowania europejskich regulacji dotyczących koordynacji działań oraz wymianę informacji pomiędzy EIOPA oraz krajowymi organami nadzorczymi, odpowiadającymi za nadzór nad zakładami ubezpieczeń oraz reasekuracji, które wykonują działalność transgraniczną.

Zgodnie z art. 4 projektu dzień wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2022 r.

Wyjątek stanowią zmiany wprowadzane do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, których wejście w życie jest zaplanowane na dzień 30 czerwca 2021 r.

Do dnia 30 lipca 2020 r. możliwe jest zgłaszanie uwag do Projektu w ramach konsultacji publicznych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn