KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita”

ESMA prowadzi konsultacje publiczne dotyczące funkcjonowania systemu rynków rozwoju MŚP w ramach przepisów MiFID II oraz w sprawie zmian w MAR w zakresie promocji wykorzystania tych rynków

Europejski urząd zaprasza zainteresowane podmioty do udzielenia odpowiedzi na pytania określone w dokumencie konsultacyjnym w sprawie funkcjonowania systemu rynków rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach dyrektywy MiFID II oraz w sprawie zmian w rozporządzeniu MAR w zakresie promocji wykorzystania rynków rozwoju MŚP.

7 lipca 2020

Rynki rozwoju MŚP

W 2018 roku wraz z rozpoczęciem stosowania przepisów dyrektywy MiFID II powstała nowa kategoria wielostronnych platform obrotu (MTF) nazwanych rynkami rozwoju MŚP. Utworzenie nowej kategorii rynków miało na celu promowanie dostępu do rynków kapitałowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz ułatwienie dalszego rozwoju rynków specjalistycznych, których celem jest zaspokojenie potrzeb małych i średnich emitentów. Od czasu utworzenia rynków rozwoju MŚP na szczeblu europejskim podjęto szereg inicjatyw promujących rozwój nowych MTF. Powyższe jest zgodne kluczowym założeniem postulatu unii rynków kapitałowych, tj. ułatwieniem dostępu do zróżnicowanych źródeł finansowania dla mniejszych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, w celu zmniejszenie skali zależności MŚP od finansowania bankowego. W Polsce status rynku rozwoju MŚP uzyskał prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie alternatywny system obrotu NewConnect.

W opublikowanym dokumencie konsultacyjnym ESMA dokonuje przeglądu obecnej sytuacji w zakresie systemu rynków rozwoju MŚP w Unii Europejskiej w celu weryfikacji, czy należy zaproponować jakiekolwiek zmiany lub dodatkowe inicjatywy w powyższym zakresie.

Adresaci konsultacji

Konsultacje są kierowane przede wszystkim dla wszystkich interesariuszy zaangażowanych na rynkach papierów wartościowych, w szczególności do rynków rozwoju MŚP. ESMA wskazuje, że kwestie poruszone w dokumencie konsultacyjnym są także szczególnie istotne dla właściwych organów nadzoru, emitentów będących MŚP, firm inwestycyjnych, systemów obrotu, inwestorów detalicznych i instytucjonalnych oraz ich doradców.

Odpowiedzi zainteresowanych stron w zakresie dokumentu konsultacyjnego będą stanowiły dla ESMA podstawę do przełożenia Komisji Europejskiej sprawozdania dotyczącego rzeczywistego funkcjonowania systemu rynków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, do którego urząd jest upoważniony na podstawie art. 90 ust. 1 lit. b dyrektywy MiFID II.

Zawartość dokumentu konsultacyjnego

Opublikowany przez ESMA dokument konsultacyjny zawiera m.in. informacje dotyczące ogólnego przeglądu aktualnego funkcjonowania systemu rynków rozwoju MŚP w Unii Europejskiej, wskazanie inicjatyw podjętych dotychczas na szczeblu europejskim w celu promowania rozwoju wskazanych rynków oraz wyniki faktycznej i opartej na danych analizy ESMA w zakresie aktualnej sytuacji rynków MŚP (rozdział 3 dokumentu), propozycje ESMA mające na celu promowanie funkcjonowania rynków rozwoju MŚP w kontekście przepisów dyrektywy MiFID II (rozdział 4 dokumentu), a także informacje dotyczące ostatnio wprowadzonych zmian w ramach przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2115 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającego dyrektywę 2014/65/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 i (UE) 2017/1129 w odniesieniu do promowania korzystania z rynków rozwoju MŚP, w tym dotyczące projektowanych przez ESMA aktów wykonawczych w powyższym zakresie (rozdziały 5 i 6).

Jednocześnie w ramach załącznika do dokumentu konsultacyjnego przedstawiono przygotowane przez ESMA projekty aktów wykonawczych do rozporządzenia MAR:

1)     projekt rozporządzenia (RTS) uzupełniającego przepisy rozporządzenia MAR w zakresie określenia wzoru umowy płynnościowej dla emitentów, których instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP, oraz

2)     projekt rozporządzenia (ITS) określającego format list osób mających dostęp do informacji poufnych oraz dotyczącego aktualizacji list osób mających dostęp do informacji poufnych oraz określającego format list osób mających dostęp do informacji poufnych dla emitentów, których instrumenty finansowe są dopuszczone do obrotu na rynku rozwoju MŚP.

Dalsze działania ESMA

Uwagi należy przesyłać online poprzez dedykowany w tym celu formularz dostępny na stronie internetowej ESMA. Przekazane opinie i uwagi zainteresowanych podmiotów zostaną opublikowane po zakończeniu okresu konsultacji, chyba że podmiot złoży wniosek dotyczący zachowania poufności. Konsultacje trwają do 15 lipca 2020 r.

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji publicznych ESMA przedstawi Komisji Europejskiej finalne wersje projektów wskazanych powyżej aktów wykonawczych do rozporządzenia MAR oraz przygotuje sprawozdanie końcowe z funkcjonowania systemu rynków rozwoju MŚP w krajach Unii Europejskiej.

Dokument konsultacyjnyc oraz formularz ankiety dostępne są pod linkiem.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn