KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Zrównoważony rozwój – zmiana dyrektyw Solvency, IDD, MiFID II, UCITS oraz AIFMD

Do 6 lipca br. trwa prowadzony przez Komisję Europejską proces konsultacji zmian do aktów delegowanych do unijnych dyrektyw harmonizujących zasady podejmowania i prowadzenia działalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, dystrybucji ubezpieczeń, czy takich podmiotów jak firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne oraz zarządzające nimi TFI.

25 czerwca 2020

Inicjatywa związana jest z realizacją planu działania UE dotyczącego finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego (COM(2018) 97 final). Cele planu obejmują w szczególności:

1)    ukierunkowanie przepływów kapitału na zrównoważone inwestowanie celem osiągnięcia zrównoważonego wzrostu sprzyjającemu włączeniu społecznemu;

2)    zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmiany klimatu, wyczerpywania się zasobów, degradacji środowiska oraz kwestii społecznych;

3)    wspieranie przejrzystości i podejścia długoterminowego w działalności finansowej i gospodarczej.

W ramach systematyki działań projektowanych na podstawie wspomnianego planu, jako niezbędne, wskazano opracowanie standardów dotyczących produktów finansowych oraz wprowadzenie odpowiednich wymogów ostrożnościowych.

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych na uczestników rynku finansowego, w szczególności w odniesieniu do UCITS i alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI) oraz zarządzających nimi podmiotów wprowadza się obowiązek informowania inwestorów na temat sposobu uwzględniania w ramach działalności tych instytucji m.in. ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesach podejmowania decyzji inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem i zarządzania. Analogiczne wymogi dotyczą zakładów ubezpieczeń i oferowanych przez nie ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, jak również działalności firm inwestycyjnych, doradców finansowych czy produktów i programów emerytalnych. Większość spośród wymogów określonych rozporządzeniem znajdzie zastosowanie począwszy od 10 marca 2021 r., podczas gdy pozostałe zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Również prace nad treścią zmian do aktów delegowanych do dyrektyw Solvency, IDD, MiFID II, UCITS oraz AIFMD podporządkowane zostały realizacji wskazanych wyżej założeń unijnego planu działania. Z perspektywy TFI istotne jest wprowadzenie, odpowiednio, w ramach zmian w obszarze regulacyjnym UCITS lub AIFMD, wymogu uwzględniania ryzyka dla zrównoważonego rozwoju m.in. w odniesieniu do następujących aspektów związanych zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi:

1)    dobór oraz bieżące monitorowanie inwestycji UCITS / alternatywnego funduszu inwestycyjnego (AFI);

2)    zarządzanie ryzykiem UCITS / AFI;

3)    stosowane w zakresie działalności regulowanej warunki techniczno-organizacyjne i regulacje wewnętrzne, w tym posiadana struktura organizacyjna TFI;

4)    identyfikacja oraz zarządzanie konfliktami interesów.

Natomiast w przypadku TFI prowadzących działalność w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego, istotne są zmiany dotyczące analogicznych do wskazanych wyżej obszarów, dotyczące treści rozporządzenia delegowanego do dyrektywy MiFID II.

Warto zwrócić uwagę, że termin „ryzyko dla zrównoważonego rozwoju”, w zakresie którego w ramach projektowanych zmian do aktów delegowanych odsyła się do Rozporządzenia 2019/2088, zdefiniowany został bardzo szeroko, obejmując „sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji”. Uwzględnienie aspektów pozafinansowych w procesie podejmowania decyzji oraz zarządzania ryzykiem jako kryterium obligatoryjnego wymagać będzie w wielu przypadkach weryfikacji i odpowiedniego dostosowania tych obszarów po stronie instytucji finansowych.

Zdaniem Komisji Europejskiej włączenie celów środowiskowych i społecznych do procesu podejmowania decyzji finansowych ma na celu ograniczanie skutków finansowych ryzyka środowiskowego (w tym klimatycznego) i społecznego. Ma to promować również korespondujące z tak określonym celem długoterminowe podejście do inwestycji, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu nadmiernemu naciskowi instytucji finansowych na generowanie wysokich dochodów w krótkim czasie.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn