KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

KNF – odbieranie zgłoszeń naruszeń rozporządzenia MAR oraz rozporządzenia prospektowego

W dniu 22 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie odbierania przez Komisję Nadzoru Finansowego zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014 oraz rozporządzenia 2017/1129 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1078)

24 czerwca 2020

Wydanie rozporządzenie stanowi realizację delegacji zawartej w art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz jednocześnie implementację dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) nr 2015/2392 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do zgłaszania właściwym organom rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń tego rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 332 z 18.12.2015, str. 126), zwanej dalej „dyrektywą 2015/2392”. Rozporządzenie zastępuje obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie odbierania przez KNF zgłoszeń naruszeń rozporządzenia 596/2014.

Podstawowym celem nowego rozporządzenia jest rozszerzenie jego zakresu na zgłoszenia naruszeń rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Oprócz realizacji niniejszego celu w nowym rozporządzeniu zostało ujętych szereg zmian o charakterze legislacyjnym oraz redakcyjnym. Między innymi doprecyzowane zostały zasady protokołowania zgłoszeń dokonywanych osobiście oraz telefonicznie.

Zauważyć należy, iż w toku prac legislacyjnych nie został uwzględniony postulat utworzenia nowego kanału dokonywania zgłoszeń, tj. anonimowego portalu internetowego, pozwalającego zgłaszającym na w pełni anonimową komunikację z UKNF, w tym uzyskanie przez zgłaszającego, który nie chce ujawniać swojej tożsamości, informacji o podjętych działaniach w związku z dokonanym zgłoszeniem. Wydaje się, że wprowadzenie takiego rozwiązania, znacząco zwiększałoby zaufanie sygnalistów do procedury zgłaszania naruszeń. Odrzucenie niniejszej uwagi uzasadnione zostało jednak wysokimi kosztami stworzenia odpowiednego portalu.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 7 lipca 2020 r.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn