KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Sejm zaczyna prace nad Tarczą Antykryzysową 3.0.

W dniu 28 kwietnia do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

28 kwietnia 2020

Jest to kolejny już pakiet ustaw wchodzący w skład przepisów tzw. „Tarczy Antykryzysowej”, mających na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19. 

Przekazany przez Rząd projekt przewiduje szereg rozwiązań legislacyjnych mających znaleźć zastosowanie zarówno na obecnym etapie pandemii jak i na etapie stopniowego łagodzenia zastosowanych obostrzeń. Zgodnie z uzasadnieniem projektu zaproponowane rozwiązania stanowią kontynuację bądź uzupełnienie wdrożonych uprzednio polityk, mających pełnić funkcję katalizatorów oraz bodźców dla polskiej gospodarki. Poniżej wskazujemy wybrane zmiany legislacyjne przewidziane w projekcie.  

 1. Rozszerzenie zwolnienia z obowiązku odprowadzania składek na ZUS  zwolnieniem zostaną objęci także opłacający składki na własne ubezpieczenia, którzy wykazali przychód przekraczający dotychczasowy limit 15.681 zł. Warunkiem uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia będzie jednak jednoczesne wykazanie dochodu nieprzekraczającego wysokości 7.000 zł w lutym 2020 r. 

 1. Odroczenie procesu dematerializacji akcji do 1 marca 2021 r. – uchwalona ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązkową dematerializację akcji od 1 stycznia 2021 r. Z uwagi na epidemię koronawirusa Rząd zdecydował się na zaproponowanie wydłużenia tego terminu i wyznaczenia 1 marca 2021 r. jako daty dematerializacji akcji. 

 1. Zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy  projekt zawiera propozycję dodania do kodeksu cywilnego nowego art. 387(1) wprowadzającego sankcję nieważności dla zawieranych przez osoby fizyczne umów zobowiązujących do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez daną osobę działalności gospodarczej lub zawodowej. W ramach dodatkowego zwiększenia ochrony zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy projekt przewiduje dodatkowo penalizację żądania od osoby fizycznej co najmniej dwukrotności maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych lub co najmniej dwukrotności stopy odsetek maksymalnych określonych w ustawie. 

 1. Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą w wysokości do 900 mln zł  zgodnie z uzasadnieniem do projektu niezbędne jest dokonanie zmian w zakresie zasad obejmowania akcji w spółkach ze środków Funduszu Reprywatyzacji, przez wprowadzenie możliwości objęcia ich przez Skarb Państwa. Projektowane zmiany mają na celu stworzenie przepisów umożliwiających przekazanie w ten sposób w 2020 r. Agencji Rozwoju Przemysłu nawet 900 mln zł pochodzących z Funduszu Reprywatyzacji. Środki te mają zostać przeznaczone na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców i w szczególności przyczynić się do zwiększenia procesów inwestycyjnych, a tym samym do dodatkowego stymulowania gospodarki. 

 1. Elektronizacja metod przekazywania informacji klientom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  zmiany przewidują udostępnianie przez ZUS informacji o stanie konta ZUS ubezpieczonego poprzez indywidualny profil informacyjny przypisany danemu ubezpieczonemu w systemie teleinformatycznym ZUS. Jeśli ubezpieczony nie będzie chciał utworzyć takiego profilu bądź będzie zainteresowany otrzymaniem informacji o stanie konta w inny sposób, na żądanie zainteresowanego, informacja ta zostanie mu udostępniona również w formie pisemnej. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu proponowane rozwiązanie umożliwia zaoszczędzenie przez ZUS ponad 20 mln zł z tytułu niewysyłania pocztą informacji rocznych do ubezpieczonych. 

 

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940. 

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn