KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Publikacja dokumentu ,,Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu’’

W dniu dniu 24 grudnia 2019 r. na stronie internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „UKNF”) opublikowano stanowisko UKNF w formie dokumentu pt.„Dobre praktyki dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu”.

20 stycznia 2020

Dokument zawiera podsumowanie wykładni Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odnoszącej się do regulacji działalności Komitetów Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego oraz zawiera propozycje dobrych praktyk opracowanych na podstawie wymogów określonych w ustawie o biegłych rewidentach, Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, a także na podstawie doświadczeń UKNF dotyczących realizacji zadań w zakresie nadzoru publicznego nad JZP oraz na bazie międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego.


Propozycje dobrych praktyk dotyczą następujących obszarów:
1) sposobu powołania komitetu audytu,
2) wymogów dotyczących składu komitetu audytu oraz kwestii niezależności członków komitetu audytu
3) wymogów dla członków komitetu audytu dotyczących wiedzy umiejętności w dziedzinie rachunkowości lub
badania sprawozdań finansowych
4) wymogów dotyczących posiadania przez członków komitetu audytu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa JZP,
5) wymogów dotyczących niezależności oraz posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności w przypadku powierzenia radzie nadzorczej zadań komitetu audytu,
6) realizacji zadań przez komitet audytu.


Szczególnej uwadze polecamy lekturę rozdziału XII dokumentu, określającego katalog czynności, jakie w ocenie UKNF należy podjąć w celu zapewnienia prawidłowego działania komitetu audytu oraz rozdziału XIII, wskazującego katalog przykładowych pytań, na które w ocenie UKNF komitet audytu powinien uzyskać odpowiedź od jednostki zainteresowania publicznego lub firmy audytorskiej. Przykładowe pytania dotyczą zagadnień funkcjonowania audytu wewnętrznego, systemu kontroli wewnętrznej czy oceny ryzyka. Obejmują ponadto pytania kierowane do biegłego rewidenta oraz dyrektora działu finansów JZP.


UKNF wskazuje, że zastosowanie dobrych praktyk znajdujących się w opublikowanym dokumencie powinno odbywać się zgodnie z zasadą proporcjonalności, a sam dokument nie stanowi rekomendacji wydawanych przez organ nadzoru, w związku z tym nie znajduje zastosowania zasada comply or explain. Jednocześnie w treści dokumentu zostało podkreślone, iż dobre praktyki powinny być stosowane z uwzględnieniem przepisów prawa regulujących działalność podmiotów, na które nałożono ustawowy obowiązek powołania komitetu audytu.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn