KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Projekt ustawy dotyczącej przeniesienia środków z OFE na IKE przekazany do Sejmu

W Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów (BIP) opublikowano informację o przesłaniu 20 grudnia 2019 r. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, przyjętego przez rząd w dniu 26 listopada 2019 r. („Ustawa”). Wraz z publikacją tej informacji w BIP udostępniono aktualną treść projektu Ustawy („Projekt”).

15 stycznia 2020

O założeniach towarzyszących wspomnianej tu inicjatywie ustawodawczej, treści projektowanych przepisów oraz późniejszych zmianach w tym zakresie pisaliśmy szerzej m.in. w ramach wydania 10/2019 Newslettera. Mając na względzie poprzednią wersję Projektu, warto zwrócić uwagę na zmianę terminarza przekształcenia OFE. Ustawa z pewnymi wyjątkami wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2020 r., przy czym:

1) w okresie od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. możliwe będzie złożenie przez członka OFE deklaracji o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku do ZUS, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS);

2) w dniu 7 września 2020 r. OFE umorzy wszystkie jednostki rozrachunkowe pozostające na rachunku członka OFE, który do dnia 2 października 2021 r. osiągnie wiek emerytalny, natomiast w dniu 8 września 2020 r. przekaże te środki na rachunek bankowy wskazany przez ZUS;

3) do dnia 17 września 2020 r. PTE obowiązane będzie sporządzić, w formie aktu notarialnego oraz ogłosić na swojej stronie internetowej statut SFIO, który powstanie z przekształcenia odpowiednio OFE lub DFE;

4) w dniu 2 października 2020 r. OFE umorzy jednostki rozrachunkowe zapisane na rachunku członka OFE, który złożył deklarację o przeniesieniu środków do ZUS;

5) w dniu 6 października 2020 r. OFE przekaże do ZUS składniki portfela inwestycyjnego proporcjonalnie do ich udziału w zarządzanym portfelu inwestycyjnym o łącznej wartości odpowiadającej sumie wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych;

6) w dniu 2 listopada 2020 r. powstanie zobowiązanie OFE odpowiadające wartości 15% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach członków funduszu, którzy nie złożyli deklaracji o przeniesieniu środków do ZUS, z wyłączeniem osób wskazanych w art. 40 ust. 1 Ustawy. Do dnia 11 grudnia 2020 r. SFIO przekaże środki odpowiadające wartości 70% wspomnianego zobowiązania, a do dnia 31 października 2021 r. pozostałe 30% tej wartości;

7) w dniu 27 listopada 2020 r.:

-         OFE oraz DFE zostaną przekształcone w SFIO, natomiast PTE w TFI;

-         wejdzie w życie statut SFIO powstałego z przekształcenia;

-         depozytariusz OFE oraz DFE stanie się depozytariuszem SFIO powstałego z przekształcenia, przy czym podmioty pełniące dotychczas funkcję depozytariusza, które staną się depozytariuszami SFIO będą uprawnione do wykonywania tę funkcji na podstawie dotychczasowej umowy o przechowywanie aktywów, w zakresie w jakim jej postanowienia nie będą sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa o funduszach inwestycyjnych”), aż do dnia zawarcia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, o której mowa w art. 72 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie dłużej jednak niż do dnia 1 marca 2021 r.;

-         oszczędzający na IKE lub IKZE prowadzonym przez DFE staną się oszczędzającymi odpowiednio na IKE lub IKZE prowadzonym przez SFIO;

8) do dnia 4 grudnia 2020 r. TFI powstałe z przekształcenia obowiązane będzie złożyć do sądu rejestrowego wniosek o wpisanie SFIO do rejestru funduszy inwestycyjnych oraz o wykreślenie odpowiednio OFE lub DFE z rejestru funduszy emerytalnych;

9) do dnia 2 stycznia 2021 r. TFI powstałe z przekształcenia zobowiązane będzie przekazać do KNF dokumenty i informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, dotyczące SFIO powstałego z przekształcenia oraz, o których mowa w art. 58 ust. 1 oraz art. 58a ust. 1 tej ustawy, dotyczące TFI;

10) o dnia 1 lutego 2021 r. TFI, które powstało z przekształcenia sporządzi prospekty informacyjne oraz kluczowe informacje dla inwestorów SFIO powstałych z przekształcenia;

11) do dnia 1 marca 2021 r. TFI powstałe z przekształcenia zobowiązane będzie ustanowić jednego depozytariusza dla każdego SFIO powstałego z przekształcenia, w drodze zawarcia pisemnej umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza, o której mowa w art. 72 Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

W Projekcie przewidziano również zmiany do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, które będą miały znaczenie nie tylko dla DFE prowadzących IKE lub IKZE, ale także dla wszystkich pozostałych instytucji oferujących tego rodzaju produkty emerytalne (obejmuje to: fundusze inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, zakłady ubezpieczeń oraz banki). Mowa tu o przewidzianym w art. 66 w zw. z art. 15 pkt 7) Ustawy ograniczeniu dopuszczalności pobierania wynagrodzenia za zarządzanie oraz innych opłat i kosztów, których łączna wysokość nie będzie mogła przekroczyć 1,2% wartości zarządzanych środków w skali roku. Wedle obecnej treści Projektu ograniczenie to będzie miało zastosowanie do umów o prowadzenie IKE oraz IKZE zawieranych od dnia wejścia w życie Ustawy. W tym kontekście warto zauważyć, że w przypadku funduszy inwestycyjnych wiązałoby się to z koniecznością dokonania odpowiedniej zmiany statutu funduszu. Wobec braku w Projekcie regulacji szczególnych modyfikujących przewidziane w art. 24 Ustawy o funduszach inwestycyjnych ogólne zasady dokonywania takich zmian, wiązałoby się to z koniecznością uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na ich dokonanie oraz z opóźnieniem terminu ich wejścia w życie o trzy miesiące względem dnia ogłoszenia, jeśli TFI nie skorzysta z możliwości wystąpienia do KNF o skrócenie tego terminu.

Należy spodziewać się, że przekazana do Sejmu treść Projektu podlegać będzie jeszcze zmianom w toku prac parlamentarnych. O postępach procesu legislacyjnego będziemy informować w kolejnych wydaniach Newslettera.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn