KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

ESMA – raport dotyczący środków nadzorczych

W dniu 13 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikowano Raport dotyczący środków nadzorczych oraz sankcji nałożonych na podstawie art. 4, 9, 10, oraz 11 Rozporządzenia EMIR (dalej: Raport).

11 lipca 2018

Opublikowany Raport jest pierwszym raportem rocznym ESMA dotyczącym kar nałożonych przez właściwe organy państw członkowskich, w tym środków nadzorczych, grzywien i okresowych kar pieniężnych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (dalej: Rozporządzenie EMIR).

ESMA jest zobowiązana co roku przedstawiać Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat kar nałożonych przez właściwe organy, w tym środków nadzorczych, grzywien i okresowych kar pieniężnych.

Raport dotyczy środków nadzorczych i sankcji nałożonych w związku z następującymi obowiązkami:

1. Obowiązkiem rozliczania wszystkich kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym należących do tych klas instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które zostały uznane za podlegające obowiązkowi rozliczania (art. 4 Rozporządzenia EMIR).

2. Obowiązkiem zgłaszania repozytorium transakcji szczegółowych informacji na temat każdego zawartego kontraktu pochodnego oraz na temat wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu (art. 9 Rozporządzenia EMIR).

3. Obowiązkami kontrahenta niefinansowego (art. 10 Rozporządzenia EMIR).

4. Obowiązkami dotyczącym ograniczania ryzyka kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, nierozliczanych przez kontrahenta centralnego (art. 11 Rozporządzenia EMIR).

W Raporcie odniesiono się do nałożonych przez właściwe organy państw członkowskich kar administracyjnych, których wysokość wahała się od 125 euro do maksymalnie 100 milionów euro. W zakresie sankcji karnych odnotowano nałożenie 3 kar. Włoski organ nadzoru (Covip) nałożył dwie kary pieniężne w związku z naruszeniem art. 9 i art. 11 Rozporządzenia EMIR (odpowiednio 105 000 euro oraz 60 000 euro).

Brytyjski organ nadzoru (FCA) nałożył karę pieniężną w wysokości 35 milionów funtów w związku z naruszeniem art. 9 Rozporządzenia EMIR.

W tym samym dniu opublikowano także aktualizację dokumentu zawierającego pytania i odpowiedzi (Q&A) w zakresie dotyczącym praktycznych zagadnień odnoszących się do Rozporządzenia EMIR.

W opublikowanej aktualizacji wprowadzono zmianę do General Q&A 1 dotyczącego identyfikacji kontrahentów kontraktu pochodnego potwierdzającą, że zarządzający portfelem może być kontrahentem kontraktu pochodnego jeżeli zawiera transakcjena kontrakt pochodny we własnym imieniu i na własny rachunek.

Rozporządzenia EMIR

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn