KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

PIERWSZY ROCZNY RAPORT ESAS DOT. UJAWNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA - WNIOSKI

Połączony Komitet europejskich organów nadzoru (EBA, EIOPA i ESMA) opublikował pierwszy roczny raport dotyczący ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

12 września 2022

Raport został opracowany w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród krajowych organów nadzoru, na podstawie których przygotowano zestawienie stosowanych praktyk ujawniania informacji – zarówno tych stanowiących przykład dobrych praktyk, jak i nieprawidłowych.

Raport zawiera również zestaw zaleceń dla krajowych organów nadzoru, które mają poprawić nadzór nad praktykami uczestników rynku finansowego wynikającymi z art. 4 SFDR. Raport przygotowany przez Połączony Komitet Europejskich Organów Nadzoru (tj. EBA, EIOPA i ESMA) opiera się na wynikach ankiet i komentarzach nadesłanych przez krajowe organy nadzoru (NCA) m.in. nad działalnością podmiotów zarządzających funduszami UCITS/AFI, firm inwestycyjnych czy zakładów ubezpieczeń, jak również na rezultatach działań podejmowanych bezpośrednio przez ESAs.

Zakresem analizy objęto sposób realizacji przez podmioty nadzorowane obowiązków informacyjnych przewidzianych przede wszystkim w art. 4 ust. 1 lit. a (oświadczenie na temat strategii w zakresie due diligence w odniesieniu do PAI, w przypadku, gdy są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych) oraz art. 4 ust. 1 lit. b (uzasadnienie dotyczące braku uwzględniania niekorzystnych skutków przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych) Rozporządzenia SFDR. Rezultatem prac stało się m.in. wskazanie zarówno dobrych, jak i kwestionowanych praktyk postępowania, jak również sformułowanie propozycji i wniosków skierowanych przez ESAs do krajowych organów nadzorów.

Ponieważ wspomniane rozporządzenie obowiązuje od 10 marca 2021 r., a jednocześnie RTS konkretyzujące treść, formę oraz pozostałe aspekty związane z publikacją ujawnień na podstawie art. 4 Rozporządzenia SFDR stosowany będzie dopiero od 1 stycznia 2023 r. (termin ten kilkukrotnie przesuwano aby dać instytucjom wystarczający czas na dostosowanie), należy oczekiwać że ograniczona aktualnie baza dla analiz (wzięto pod uwagę dane za okres do kwietnia br.) oraz pierwsze spostrzeżenia i propozycje działań będą stopniowo rozbudowywane przy okazji kolejnych iteracji raportu.

Wśród przykładów nieprawidłowego podejścia do treści ujawnień związanych z brakiem uwzględniania niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych rozpoznanych przez NCA, ESAs wskazują m.in. na łączenie w treści ww. oświadczenia deklaracji dotyczących integrowania w działalności danej instytucji międzynarodowych dobrych praktyk lub standardów postępowania w zakresie zarządzania ryzykiem wynikającym z oddziaływania negatywnych zjawisk odnoszących się do kwestii środowiskowych, społecznych lub ładu korporacyjnego (określanych akronimem ESG, od słów: „environment”, „social” oraz „corporate governance”). Tego rodzaju praktyki kwalifikowane są jako wprowadzające klientów w błąd co do rzeczywistych cech danego produktu lub usługi w zakresie wpływu podejmowanych decyzji inwestycyjnych na kwestie związane z ESG (jest to zatem rozpatrywane w kategoriach tzw. greenwashingu). Równie negatywnie oceniana jest sytuacja, w której w ramach ww. oświadczenia komunikowany jest brak uwzględniania niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla ESG, przy jednoczesnym deklarowanym przez instytucję pozytywnym wpływie jej działalności inwestycyjnej na kwestie środowiskowe, społeczne czy dotyczące obszaru corporate governance.

Jako najczęściej podawane przez podmioty nadzorowane uzasadnienie dla rezygnacji z uwzględniania adverse impacts przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych wskazano m.in.: niekompletny system regulacji prawnych dotyczących ujawnień oraz trudności związane ze stosowaniem tych przepisów, brak dostępu do odpowiednich źródeł danych lub informacji oraz wystarczająco pewnej metodologii, kryteriów lub praktyki postępowania w zakresie dotyczącym identyfikowania i pomiaru wskaźników negatywnego wpływu na aspekty ESG (PAI indicators), czy zastosowanie przewidzianego w art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia SFDR kryterium proporcjonalności, odniesionego w szczególności do skali oraz charakteru prowadzonej działalności, jak również specyfiki udostępnianych produktów finansowych.

Odnosząc się do kwestii dostępności oświadczeń dotyczących art. 4 Rozporządzenia SFDR na stronach internetowych podmiotów nadzorowanych ESA’s, opierając się na informacjach przekazanych przez NCAs, zwróciło uwagę że w niektórych jurysdykcjach istnieje problem z zapewnieniem łatwego z perspektywy klientów dostępu do tych informacji, z uwagi na brak umieszczenia wspomnianych treści w dedykowanej sekcji „zrównoważony rozwój” strony internetowej (w niektórych przypadkach wspomniane treści prezentowane są w zakładce z notami prawnymi czy dotyczącej zarządzania ryzykiem).

W kontekście powyższych informacji, warto zwrócić uwagę że część spośród krajowych organów nadzoru, w odpowiedzi na pytanie ESA’s odnoszące się do planowanych działań nadzorczych w kwestii przestrzegania regulacji dotyczących ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, wskazało na plany przeprowadzenia w tym zakresie kompleksowej kontroli działalności podmiotów nadzorowanych, skierowanie ankiet mających na celu zebranie możliwie kompletnych danych w tym zakresie odnośnie działalności instytucji finansowych, czy podejmowania indywidualnych działań nadzorczych wobec podmiotów, w przypadku których zidentyfikowano naruszenie regulacji związanych z SFDR.

Wydaje się, że impulsem do zintensyfikowania wspomnianych działań krajowych organów nadzoru, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, może stać się rozpoczęcie stosowania z dniem 1 stycznia 2023 r. wspomnianego regulacyjnego standardu technicznego, określającego m.in. wymogi dotyczące ujawnień publikowanych na podstawie art. 4 Rozporządzenia SFDR.

Z tej perspektywy jako istotne należy uznać przeprowadzenie przez podmioty nadzorowane weryfikacji aktualności oraz adekwatności, do wymogów wynikających z RTS oraz stanowisk właściwych organów nadzoru, treści ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem, publikowanych i sukcesywnie rozwijanych przez podmioty nadzorowane od 10 marca 2021 r.

Z treścią raportu ESA’s można zapoznać się pod linkiem.

Autor: Mariusz Biały, Counsel

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym  świadczy usługi doradztwa przy ofertach publicznychobsłudze crowdfundingutransakcji M&A, jak również doradztwa regulacyjnego dla sektora finansowego, świadcząc usługi m. in. w zakresie działalności firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, podmiotów zarządzających aktywami, banków (depozytariuszy), a także pozostałych uczestników rynku finansowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 

 

 

 

 

 

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn