KRWLEGAL rekomendowana w rankingach IFLR1000 2023 · Rzeczpospolita 2023 · The Legal 500

Projekty standardów raportowania nt aspektów związanych z ESG

W styczniu br. ukazały się projekty dwóch regulacji z zakresu ESG, istotne z perspektywy przedsiębiorstw zobowiązanych do publikowania raportów niefinansowych oraz banków. Procesy legislacyjne realizowane w 2022 r. będą miały kluczowe znaczenie dla ukształtowania otoczenia regulacyjnego dla ujawnień związanych ze zrównoważonym rozwojem.

18 lutego 2022

Zmiany dotyczące raportów niefinansowych (dyrektywa CSRD)

W dniu 20 stycznia br. ukazał się przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej (KE) przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) projekt standardu raportowania w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem (ESG) dla podmiotów zobligowanych do publikowania raportów niefinansowych. Dokument stanowi projekt aktu wykonawczego do art. 19b ust. 1 dyrektywy CSRD (projekt dyrektywy jest przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego i Rady), zmieniającej dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (…) (dyrektywa 2014/95/UE, dyrektywa NFRD).

Stosownie do projektowanej treści dyrektywy CSRD, w ramach wspomnianego standardu sprawozdawczości należy uwzględnić m.in. wskazanie informacji ujawnianych na temat czynników:

1)    z zakresu ochrony środowiska, w tym informacji dotyczących:

a)    łagodzenia zmian klimatu;

b)    adaptacji do zmian klimatycznych;

c)     gospodarowania zasobami wodnymi i morskimi;

d)    wykorzystania zasobów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym;

e)    zanieczyszczeń;

f)      różnorodności biologicznej i ekosystemów;

2)    z zakresu polityki społecznej, w tym informacji o:

a)    równych szansach dla wszystkich, w tym równouprawnieniu płci i równości wynagrodzeń oraz zatrudniania i integracji osób niepełnosprawnych;

b)    warunkach pracy, w tym bezpiecznym i elastycznym zatrudnieniu, wynagrodzeniach, dialogu społecznym, równowadze między życiem zawodowym a prywatnym oraz zdrowym, bezpiecznym i odpowiednio dostosowanym środowisku pracy;

3)    dotyczących poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności, zasad i norm demokratycznych ustanowionych w Międzynarodowej karcie praw człowieka i innych podstawowych konwencjach ONZ dotyczących praw człowieka, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy i podstawowych konwencji MOP oraz Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

4)    z zakresu ładu korporacyjnego, w tym informacji o:

a)    roli organów administrujących, zarządzających i nadzorujących jednostki, w tym w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, oraz ich składzie;

b)    etyce biznesu i kulturze korporacyjnej, w tym przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu;

c)     zaangażowaniu politycznym jednostki, w tym jej działalności lobbingowej;

d)    zarządzaniu stosunkami z partnerami biznesowymi i ich jakości, w tym praktykach płatniczych;

e)    systemach kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem jednostki, w tym w odniesieniu do procesu sprawozdawczości jednostki.

Wedle projektu udostępnionego przez EFRAG zakładana architektura obowiązków raportowych uwzględniać będzie zarówno informacje prezentowane bez względu na rodzaj prowadzonej działlaności, jak i uwarunkowania dotyczące danego sektora, w którym działa raportujący podmiot, czy specyfikę danego emitenta. Dokument przygotowany przez EFRAG w wersji roboczej będzie jeszcze przedmiotem dalszych prac, a docelowo również zostanie poddany konsultacjom publicznym.

Akt delegowany określający standard raportowania w odniesieniu do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, w tym wymogi o charakterze sektorowym, powinien zostać przyjęty przez KE do 31 października 2023 r. Jednocześnie państwa członkowskie UE zobligowane są do wprowadzenia przepisów mających na celu implementację regulacji przewidzianej w dyrektywie CSRD w terminie do 1 grudnia 2022 r. Natomiast nowe zasady dotyczące sporządzania i publikacji raportów niefinansowych znajdą zastosowanie w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2023 r., a w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw, począwszy od 2026 r.

Projekt standardu raportowania nt ESG przez banki

European Banking Authority (EBA) opublikowała 24 stycznia br. projekt implementing technical standard (ITS) regulującego zasady publikowania przez banki informacji nt. ryzyk odnoszących się do aspektów środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu korporacyjnego (pillar 3 disclosures on environmental, social and governance risks, ESG risks).

Stosownie do treści art. 449a dyrektywy CRR, począwszy od 28 czerwca 2022 r. duże instytucje kredytowe, które wyemitowały papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym dowolnego państwa członkowskiego zobligowane będą do ujawniania informacji na temat ryzyk ESG, w tym ryzyk fizycznych i ryzyk przejścia (ryzyko transformacji).

W ramach projektu standardu wydanego na podstawie art. 434a CRR uwzględniono m.in. wymóg określenia przez podmiot raportujący w jaki sposób instytucja ogranicza oddziaływanie ww. ryzyk, danych dotyczących jej narażenia na poszczególne rodzaje ryzyk ESG, oraz zamieszczania informacji nt Green Asset Ratio (GAR), tj. ekspozycji na aktywa zgodne z zieloną taksonomią (Rozporządzenie UE 2020/852). W dokumencie określono m.in. wzór:

1)    tabeli ujawnień nt ryzyk ESG;

2)    tabeli ujawnień danych ilościowych odnoszących się do ryzyk związanych z ocieplaniem się klimatu oraz dotyczących narażenia instytucji na ryzyka fizyczne wynikające ze zmian klimatu;

3)    ujawnień ilościowych oraz w zakresie kluczowych wskaźników efektywności (key performance indicators, KPIs), dotyczących ograniczania zmian klimatu, jak również ekspozycji banku zgodnych z wymogami rozporządzenia w sprawie taksonomii.

W projekcie IRR unormowano również sposób i zakres prezentacji informacji o charakterze jakościowym w zakresie dotyczącym czynników ryzyka odnoszących się do transformacji klimatycznej.

Autor: Mariusz Biały, Counsel

Kancelaria prawna KRWLEGAL zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa, w tym świadczy usługi m. in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych, oraz projektów z zakresu zielonej energii.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940

 • Kontakt

  ul. Wojciecha Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn