KRWLEGAL wielokrotnie rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2021

Nowelizacja KPC opublikowana w Dzienniku Ustaw

Ustawa, nowelizuje m.in. zasady wnoszenia pism procesowych do sądu, poprzez umożliwienie nadania pisma procesowego w polskich placówkach wszystkich operatorów pocztowych oraz zmienia przepisy dotyczące postępowania nakazowego z weksla w sporach przeciwko konsumentom.

9 września 2021

Wejście w życie Ustawy, po upływie 14 dni od ogłoszenia tj. 23 września 2021 r., spowoduje w szczególności:

1)     zmianę poprzez umożliwienie nadania pisma procesowego (ze skutkiem zachowania terminu) w polskich placówkach wszystkich operatorów pocztowych, a nie tylko jak to było do tej pory za pośrednictwem Poczty Polskiej jako operatora wyznaczonego (art. 165 § 2 kpc);

2)     w stosunku do  osoby ubiegającej się o pomoc prawną -  wprowadzenie możliwości uzyskania zwrotu poniesionych kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Zwolnienie od wydatków obejmie w szczególności ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów tłumaczenia dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy, których złożenia będzie wymagał sąd lub inny właściwy organ albo które złoży wnioskodawca, a także kosztów podróży i niezbędnych wydatków świadków wezwanych do sądu na żądanie wnioskodawcy, jeżeli nie będą mogli być przesłuchani w inny sposób (art. 16 ust 1 ustawy z dnia 17 17.12.2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania;

3)     zmiany dotyczące wydawania nakazów zapłaty – sąd nakaże pozwanemu zaspokojenie roszczenia w całości wraz z kosztami albo wniesienie środków zaskarżenia w terminie określonym w nakazie, tj.:

 • dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce w kraju;
 • miesiąca od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce poza granicami kraju na terytorium Unii Europejskiej;
 • miesiąca od dnia doręczenia nakazu w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, gdy doręczenie nakazu pozwanemu ma mieć miejsce na terytorium Unii Europejskiej;
 • trzech miesięcy od dnia doręczenia nakazu, w przypadku gdy doręczenie nakazu ma mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej (art. 4802 kpc).

4)     w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, od pozwanego konsumenta nie pobierze się opłaty większej niż 750 zł (art. 19 ust 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych),

5)     jeśli konsument zostanie pozwany na podstawie weksla, niezbędne będzie przedstawienie wraz z pozwem umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem, wraz z deklaracją wekslową i załącznikami. W treści pozwu skierowanego przeciwko osobie fizycznej zamieszcza się oświadczenie, o tym, czy roszczenie dochodzone pozwem powstało w związku z umową zawartą z konsumentem. Sąd będzie mógł skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, że roszczenie dochodzone pozwem nie powstało w związku z umową zawartą z konsumentem  (art. 485 kpc).

6)     weksel wręczony przez konsumenta przedsiębiorcy oraz czek konsumenta wręczony kredytodawcy w celu spełnienia lub zabezpieczenia wierzytelności, będzie musiał zawierać zastrzeżenie „nie na zlecenie” lub inne równoznaczne (art. 11a Prawa wekslowego). Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wykroczeń osoba, która przyjmie od konsumenta czek lub weksel niezawierający klauzuli „nie na zlecenie” w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia, ma podlegać karze grzywny.

Z pełną treścią Ustawy można zapoznać się pod linkiem.

Autor: r.pr. Magdalena Głowacka – Dziedzic.

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prowadzenia sporów sądowych dla podmiotów rynku kapitałowego.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn