KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Tarcza 4.0 - Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza zmianę brzmienia art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

27 maja 2020

Nowe brzmienie przepisu wyłącza podmioty będące dużymi przedsiębiorcami z kręgu podmiotów uprawnionych do żądania jako wierzyciel odsetek ustawowych po upływie 30 dni liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. .

Zmiana ta stanowić ma pomoc, przede wszystkim dla kontrahentów dużych przedsiębiorców w ograniczeniu negatywnych skutków podatkowych wynikających z wydłużenia terminu zapłaty. Z drugiej strony podmioty inne niż duże przedsiębiorstwa, w dalszym ciągu będą mogły korzystać z uprawnienia do żądania odsetek ustawowych po upływie 30 dni od dnia spełnienia swojego świadczenia.

Co ważne, nowe brzmienie zmienionego art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stosowane ma być również do świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych zawartych przed wejściem w życie nowelizacji, w których 30 dniowy termin, o którym mowa w przepisie, upłynie po dniu wejścia w życie zmiany.

 

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn