KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

W dniu 19 grudnia 2019 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zaprezentował „Cyfrową Agendę Rozwoju” – tj. plan działań i inicjatyw, jakie UKNF zamierza realizować w najbliższym czasie m. in. w zakresie nowoczesnych technologii, innowacji oraz cyberbezpieczeństwa.

24 lutego 2020

Działania UKNF w ramach Agendy zostały pogrupowane w cztery bloki tematyczne:

1) Nowe zjawiska na rynku finansowym

UKNF zapowiada zintensyfikowanie działalności w odniesieniu do zidentyfikowanych na rynku finansowym nowych zjawisk inwestycyjnych. Działalność ma polegać przede wszystkim na wydawaniu stanowisk nadzorczych wyjaśniających status prawny określonych innowacji na rynku finansowym (w pierwszej kolejności stanowiska dotyczyć mają robo-doradztwa oraz wykorzystywania mediów społecznościowych przez instytucje finansowe), inicjowaniu zmian w przepisach prawa w celu uregulowania nowych zjawisk na rynku finansowym (m. in. klasyfikacja tokenów inwestycyjnych) oraz aktywnym udziale w dostosowywaniu obecnych przepisów krajowych do nowych aktów prawnych uchwalanych na szczeblu europejskim (m.in. w zakresie crowdfundingu).

2) Wspieranie Fintech

W zakresie niniejszego obszaru UKNF zamierza realizować ustawowe zadania w zakresie podejmowania działań mających na celu wspieranie rozwoju innowacyjności rynku finansowe. Wsparcie polegać ma m. in. na identyfikacji barier prawnych i przygotowaniu założeń wybranych przepisów prawnych normujących zasady wprowadzenia innowacji. Projektowane regulacja mają obejmować zasady i warunki licencjonowania podmiotów innowacyjnych, zasady świadczenia usług oraz wymogi organizacyjne. Niniejszy obszar obejmuje również wsparcie innowacji przez UKNF w ramach Programu Innovation Hub oraz piaskownicy regulacyjnej.

3) Cyberbezpieczeństwo

W niniejszym zakresie UKNF zapowiada podjęcie działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa w podmiotach nadzorowanych, w związku z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Działania koncentrować się będą na zapewnieniu bezpieczeństwa  informacji  przetwarzanych  w  chmurze (aktualne w UKNF prowadzone są prace nad nowym komunikatem chmurowym, który ma zastąpić komunikat UKNF z 2017 r.), przeglądzie  i  aktualizacji rekomendacji  dotyczących  zarządzania  ryzykami  IT  na  rynku  finansowym, wprowadzeniu jednolitego modelu analitycznego ryzyka obszaru cyberbezpieczeństwa oraz  realizacji  różnorodnych form  działań  edukacyjnych  w tematyce cyberbezpieczeństwa (m.in. poprzez zwiększenie liczby szkoleń w ramach projektu CEDUR oraz współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie wsparcia kształcenia specjalistów w obszarze cyberbezpieczeństwa).

4) Elektroniczny Urząd

UKNF zapowiada zwiększenie skali digitalizacji korespondencji w obustronnym kanale wymiany informacji z podmiotami nadzorowanymi, wprowadzenia nowych form  komunikacji  i  interaktywności  z  UKNF  oraz  rozszerzenia automatyzacji procesów.

W założeniu, efektem digitalizacji korespondencji ma być umożliwienie UKNF wnoszenia uwag do dokumentów składanych przez podmioty nadzorowane w formie komentarzy. UKNF zapowiada również stworzenie tzw. interaktywnego kompendium wiedzy, co ma ułatwić komórkom compliance orientację w aktualnych uwarunkowaniach regulacyjno-nadzorczych.

Jeśli podejrzewasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn