KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Raport z nadzoru nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów w 2019 r.

Na stronie UKNF został opublikowany raport stanowiący podsumowanie czynności nadzoru nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzonych w 2019 r.

14 maja 2020

Szczególnie warto zwrócić uwagę na omówione w raporcie obszary dotyczące raportowania finansowego, w tym dotyczące:
- skutków pandemii COVID-19
- stosowania MSSF 9, 10 i 15,
- ryzyka kredytowego,
- wdrożenia MSSF 16,
- jednolitego elektronicznego formatu raportowania.

Pouczające wnioski płyną również ze skierowanych przez organ nadzoru w 2019 r., zaleceń dotyczących realizacji obowiązków ujawniania informacji poufnych. Jak wynika z treści raportu najczęściej dotyczyły one:
- braku przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego,
- braku przekazania informacji o wydawanych przez sąd postanowieniach w ramach prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
- braku identyfikacji rozpoczęcia negocjacji jako informacji poufnej, mało precyzyjnego oznaczenia przedmiotu prowadzonych negocjacji oraz kontrahenta, braku wskazania stron umów zawieranych przez emitentów, warunków finansowych, przedmiotu umów, zastrzeżonych w umowach warunków, informacji o powiązaniach z kontrahentem,
- braku identyfikacji informacji o odstąpieniu od umowy jako informacji poufnej, braku wskazania skutków odstąpienia od umowy,
- procesów rozłożonych w czasie (w tym procesów związanych z zakupem lub sprzedażą aktywów, przejęciami innych podmiotów), w szczególności w związku z brakiem prawidłowej identyfikacji kolejnych powstających informacji poufnych, aktualizacji informacji o wynikach kolejnych etapów,
- braku identyfikacji informacji o pogorszeniu sytuacji finansowej jako informacji poufnej, nieprecyzyjnego wskazania okoliczności i przyczyn pogorszenia sytuacji finansowej.

Raport dostępny jest na stronie internetowej UKNF.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn