Krzysztof Rożko

 • radca prawny
 • wspólnik zarządzający
 • języki: angielski, rosyjski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • założyciel, wspólnik i radca prawny w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy
Dowiedz się więcej
 • radca prawny
 • wspólnik zarządzający
 • języki: angielski, rosyjski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • założyciel, wspólnik i radca prawny w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy

Krzysztof Rożko z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. W zakresie swoich obowiązków, Krzysztof Rożko sprawował nadzór i koordynował pracę zespołu prawników kompleksowo obsługujących towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne, w tym obsługę transakcji nieruchomościowych i sekurytyzacyjnych, doradztwo w projektach przekształceń i reorganizacji spółek, zbywania oraz nabywania przedsiębiorstw, oraz obsługę inwestycji typu private equity.

Wcześniej, przez ponad 6 lat Krzysztof Rożko zdobywał swoje doświadczenie zawodowe Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego), w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie min. był Głównym Specjalistą ds. regulacyjnych i systemowych. W zakresie jego obowiązków było udzielenie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień instytucją państwowym i prywatnym w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz współpraca z odpowiednimi organami sprawującymi nadzór nad funkcjonowaniem instytucji wspólnego inwestowania w innych krajach. Brał udział w tworzeniu wielu aktów normatywnych oraz ich nowelizacji.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Krzysztof Rożko był prawnikiem w jednej z większych polskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się bieżącą obsługą klientów, sporządzaniem projektów opinii prawnych, pozwów, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz prowadził samodzielną obsługę jednej z firm zarządzających narodowym funduszem inwestycyjnym.
Studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył z wynikiem bardzo dobrym obroniwszy pracę magisterską napisaną pod kierunkiem naukowym Dr M. Modrzejewskiej, „Charakter prawny i specyfika funkcjonowania towarzystwa funduszy inwestycyjnych jako organu funduszu inwestycyjnego.”

Krzysztof Rożko jest autorem licznych specjalistycznych publikacji dotyczących problematyki prawnej, z uwzględnieniem problematyki prawnej funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego, w szczególności sekurytyzacji wierzytelności. Jego publikacje ukazywały się w czołowych czasopismach i gazetach, w tym m.in. "Gazeta Giełdy Parkiet" i "Gazeta Prawna".
Wielokrotnie wygłaszał referaty jako prelegent na szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego. Krzysztof Rożko prowadzi szkolenia aplikantów radcowskich oraz radców prawnych organizowane przez Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie w zakresie prawa rynku kapitałowego.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Center for American Law Studies
 • ukończył Podyplomowe Studia Rachunkowości Przedsiębiorstw

Mariusz Bagiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie handlowym i cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek publicznych i ich akcjonariuszy, a także podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, następnie zaś przy obsłudze prawnej spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych, jako prawnik w departamencie prawnym jednego z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od kilku lat stale współpracuje z duża grupą kapitałową notowaną na rynku głównym GPW.

Mariusz Bagiński prowadził m. in. szkolenia jako ekspert ds. implementacji Dyrektywy UCITS dla bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FSC) - Twinning Covenant Sofia 2006, a także prowadził szkolenia z zakresu funduszy inwestycyjnych dla przedstawicieli rynku kapitałowego.

Członek Rad Nadzorczych spółek z sektora nieruchomościowego, medycznego oraz inwestycyjnego.

Mariusz Bagiński ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Prowadził badania prawno-porównawcze zakończone pracą magisterską pt: „Odpowiedzialność członków zarządów spółek w prawie polskim i amerykańskim”. Kontynuuje prace badawcze w obszarze wybranych aspektów prawa podatkowego z elementem międzynarodowym.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Center for American Law Studies
 • ukończył Podyplomowe Studia Rachunkowości Przedsiębiorstw

Mariusz Bagiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie handlowym i cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek publicznych i ich akcjonariuszy, a także podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, następnie zaś przy obsłudze prawnej spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych, jako prawnik w departamencie prawnym jednego z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od kilku lat stale współpracuje z duża grupą kapitałową notowaną na rynku głównym GPW.

Mariusz Bagiński prowadził m. in. szkolenia jako ekspert ds. implementacji Dyrektywy UCITS dla bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FSC) - Twinning Covenant Sofia 2006, a także prowadził szkolenia z zakresu funduszy inwestycyjnych dla przedstawicieli rynku kapitałowego.

Członek Rad Nadzorczych spółek z sektora nieruchomościowego, medycznego oraz inwestycyjnego.

Mariusz Bagiński ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Prowadził badania prawno-porównawcze zakończone pracą magisterską pt: „Odpowiedzialność członków zarządów spółek w prawie polskim i amerykańskim”. Kontynuuje prace badawcze w obszarze wybranych aspektów prawa podatkowego z elementem międzynarodowym.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • student Podyplomowych Studiów Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej

Marta Stańczyk jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie cywilnym (materialnym i procesowym) oraz w prawie handlowym.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w jednej z największych kancelarii w Katowicach oraz w kancelariach w Warszawie.

Jako pełnomocnik procesowy uczestniczyła w kilkuset sprawach sądowych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej.

Marta Stańczyk ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Umowa know-how jako empiryczny przykład umowy nienazwanej”.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • student Podyplomowych Studiów Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej

Marta Stańczyk jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie cywilnym (materialnym i procesowym) oraz w prawie handlowym.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w jednej z największych kancelarii w Katowicach oraz w kancelariach w Warszawie.

Jako pełnomocnik procesowy uczestniczyła w kilkuset sprawach sądowych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej.

Marta Stańczyk ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, broniąc pracę magisterską pod tytułem „Umowa know-how jako empiryczny przykład umowy nienazwanej”.

 • prawnik
 • języki: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej
 • uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mariusz Biały specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych), prawie handlowym i finansowym. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2003 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych działających na polskim rynku, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Mariusz Biały ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniom wymiany handlowej na jednolitym rynku wewnętrznym UE. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone przez Katedrę Zarządzania Projektami zakończył obroną pracy dyplomowej pod tytułem „Zarządzanie projektami w procesie tworzenia funduszy inwestycyjnych - zagadnienia wybrane” (ocena pracy: celujący). Obecnie jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi badania poświęcone polskim i zagranicznym regulacjom prawnym dotyczącym instytucji wspólnego inwestowania.

 • prawnik
 • języki: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej
 • uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mariusz Biały specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych), prawie handlowym i finansowym. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2003 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych działających na polskim rynku, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Mariusz Biały ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniom wymiany handlowej na jednolitym rynku wewnętrznym UE. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone przez Katedrę Zarządzania Projektami zakończył obroną pracy dyplomowej pod tytułem „Zarządzanie projektami w procesie tworzenia funduszy inwestycyjnych - zagadnienia wybrane” (ocena pracy: celujący). Obecnie jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi badania poświęcone polskim i zagranicznym regulacjom prawnym dotyczącym instytucji wspólnego inwestowania.

 • radca prawny
 • starszy prawnik
 • języki: angielski, niemiecki
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bankowość, Ubezpieczenia i Rynki Kapitałowe
 • Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu
 • Absolwent Center for American Law Studies, Stypendysta Erasmus na Management Center Innsbruck w Innsburcku, Austria

Doświadczenie zawodowe związane z rynkiem kapitałowym zdobywał także podczas 3-letniej pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Wydziale Nadzoru Finansowego DFL. W ramach wykonywanych obowiązków był analitykiem finansowym portfela domów maklerskich, a także jako prawnik był członkiem zespołu wdrażającego regulacje adekwatności kapitałowej i zarządzania ryzykiem dla firm inwestycyjnych (CRD I, II i III) na gruncie polskiego systemu prawnego. Pracował nad projektami zmian ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz aktów wykonawczych, a także przygotowywał stanowiska KNF w zakresie ich stosowania i wykładni. Z ramienia KNF uczestniczył w wymianie doświadczeń w zakresie nadzoru nad domami maklerskimi opartego na analizie ryzyka z holenderskim organem nadzoru, a także był jednym z prowadzących seminarium TIFS organizowane dla przedstawicieli organów nadzoru z przeszło 20 krajów. Reprezentował także KNF w ramach prac Komisji Europejskiej nad tworzeniem projektu CRD IV.

Michał Karwasiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jego pracy magisterskiej była analiza dopuszczalności wykupów lewarowanych oraz financial assistance spółki akcyjnej przy wykupach typu MBO w świetle regulacji Kodeksu Spółek Handlowych. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego obronił pracę magisterską dotyczącą sekurytyzacji jako narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych. Od 2013 r. Michał Karwasiński jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod opieką naukową Prof. Aleksandra Chłopeckiego przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą problematyki innowacyjnych instrumentów finansowych. Ponadto Michał Karwasiński jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP), w ramach którego podejmuje analizę law & economics regulacji adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych.

Michał Karwasiński posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe – prowadził szkolenia z zakresu prawa rynku kapitałowego, w tym w ramach kursów dla maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych oraz agentów firmy inwestycyjnej, szkolenia dedykowane dla kadr menedżerskich oraz specjalistów instytucji finansowych, jak również był prelegentem w ramach organizowanego przez KNF seminarium CEDUR oraz szeregu komercyjnych konferencji dotyczących regulacji prawnych na rynku kapitałowym.

 • radca prawny
 • starszy prawnik
 • języki: angielski, niemiecki
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bankowość, Ubezpieczenia i Rynki Kapitałowe
 • Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu
 • Absolwent Center for American Law Studies, Stypendysta Erasmus na Management Center Innsbruck w Innsburcku, Austria

Doświadczenie zawodowe związane z rynkiem kapitałowym zdobywał także podczas 3-letniej pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Wydziale Nadzoru Finansowego DFL. W ramach wykonywanych obowiązków był analitykiem finansowym portfela domów maklerskich, a także jako prawnik był członkiem zespołu wdrażającego regulacje adekwatności kapitałowej i zarządzania ryzykiem dla firm inwestycyjnych (CRD I, II i III) na gruncie polskiego systemu prawnego. Pracował nad projektami zmian ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz aktów wykonawczych, a także przygotowywał stanowiska KNF w zakresie ich stosowania i wykładni. Z ramienia KNF uczestniczył w wymianie doświadczeń w zakresie nadzoru nad domami maklerskimi opartego na analizie ryzyka z holenderskim organem nadzoru, a także był jednym z prowadzących seminarium TIFS organizowane dla przedstawicieli organów nadzoru z przeszło 20 krajów. Reprezentował także KNF w ramach prac Komisji Europejskiej nad tworzeniem projektu CRD IV.

Michał Karwasiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jego pracy magisterskiej była analiza dopuszczalności wykupów lewarowanych oraz financial assistance spółki akcyjnej przy wykupach typu MBO w świetle regulacji Kodeksu Spółek Handlowych. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego obronił pracę magisterską dotyczącą sekurytyzacji jako narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych. Od 2013 r. Michał Karwasiński jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod opieką naukową Prof. Aleksandra Chłopeckiego przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą problematyki innowacyjnych instrumentów finansowych. Ponadto Michał Karwasiński jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP), w ramach którego podejmuje analizę law & economics regulacji adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych.

Michał Karwasiński posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe – prowadził szkolenia z zakresu prawa rynku kapitałowego, w tym w ramach kursów dla maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych oraz agentów firmy inwestycyjnej, szkolenia dedykowane dla kadr menedżerskich oraz specjalistów instytucji finansowych, jak również był prelegentem w ramach organizowanego przez KNF seminarium CEDUR oraz szeregu komercyjnych konferencji dotyczących regulacji prawnych na rynku kapitałowym.

 • prawnik
 • aplikant radcowski
 • języki: angielski
 • aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • absolwent Studiów Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Michał Kret jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe podczas ponad dwuletniej pracy w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas pracy w Komisji zajmował się głównie opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zgód i zezwoleń w zakresie funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Do jego obowiązków należało również przygotowywanie opinii, projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania kierowane przez podmioty prywatne do Komisji.

Michał Kret ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jego pracy magisterskiej było zagadnienie wrogiego przejęcia spółki akcyjnej oraz możliwych metod obrony przed takim przejęciem.

Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zakończył obroną pracy pod tytułem „Emisja obligacji jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”.

 • prawnik
 • aplikant radcowski
 • języki: angielski
 • aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • absolwent Studiów Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Michał Kret jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe podczas ponad dwuletniej pracy w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego. Podczas pracy w Komisji zajmował się głównie opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zgód i zezwoleń w zakresie funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Do jego obowiązków należało również przygotowywanie opinii, projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania kierowane przez podmioty prywatne do Komisji.

Michał Kret ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jego pracy magisterskiej było zagadnienie wrogiego przejęcia spółki akcyjnej oraz możliwych metod obrony przed takim przejęciem.

Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zakończył obroną pracy pod tytułem „Emisja obligacji jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”.

 • adwokat
 • języki: angielski
 • członek Izby Adwokackiej w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
 • absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Jakub Szpringer specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych, prawie handlowym i prawie finansowym. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w największej kancelarii w Poznaniu oraz kancelariach w Warszawie a także w jednym z towarzystw funduszy Inwestycyjnych. Doradzał przy procesach IPO jak i projektach związanych z wprowadzaniem do obrotu akcji na rynek NewConnect. Posiada również doświadczenie w doradztwie spółkom publicznym w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego.

Jakub Szpringer ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie broniąc pracę magisterską pod tytułem „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej”. Na wydziale Ekonomii UE w Poznaniu obronił pracę dyplomową poświęconą tematyce sekurytyzacji wierzytelności. Jego praca końcowa na Studium Prawa Rynku Kapitałowego dotyczyła tematyki kreacji funduszy typu Exchange Traded Funds.

 • adwokat
 • języki: angielski
 • członek Izby Adwokackiej w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
 • absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Rachunkowość
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Jakub Szpringer specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych, prawie handlowym i prawie finansowym. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w największej kancelarii w Poznaniu oraz kancelariach w Warszawie a także w jednym z towarzystw funduszy Inwestycyjnych. Doradzał przy procesach IPO jak i projektach związanych z wprowadzaniem do obrotu akcji na rynek NewConnect. Posiada również doświadczenie w doradztwie spółkom publicznym w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego.

Jakub Szpringer ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie broniąc pracę magisterską pod tytułem „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej”. Na wydziale Ekonomii UE w Poznaniu obronił pracę dyplomową poświęconą tematyce sekurytyzacji wierzytelności. Jego praca końcowa na Studium Prawa Rynku Kapitałowego dotyczyła tematyki kreacji funduszy typu Exchange Traded Funds.

 • aplikant radcowski
 • prawnik
 • języki: angielski, niemiecki
 • aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • stypendysta Erasmus na Universiät Bielefeld (Nadrenia Północna Westfalia, Niemcy)
 • absolwent (LL.M) Fachhochschule Schmalkalden (Turyngia, Niemcy),kierunek: prawo gospodarcze (Wirtschaftsrecht), stypendysta programu Deutschladstipendim w roku akademickim 2012/2013

Mirosław Kalisiak jest prawnikiem w naszej Kancelarii, specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i upadłościowym oraz zajmującym się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego.

Pracował w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie prawa rynku kapitałowego. Do jego obowiązków należało w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących firm inwestycyjnych, monitorowanie wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez firmy inwestycyjne, nadzór bieżący nad ich działalnością oraz uczestnictwo w procesie BION.  Mirosław Kalisiak był zaangażowany w proces legislacyjny rozporządzenia dotyczącego zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze. Brał on również udział w konsultacjach dotyczących pakietu europejskich aktów prawnych CRD IV i CRR dotyczących adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych. Prowadził także, jako przedstawiciel KNF, szkolenie w ramach programu CEDUR dotyczące zmian w prawie polskim wynikających z dyrektyw CRD II i CRD III.

Mirosław Kalisiak ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył również studia LL.M. na Fachhochschule Schmalkalden (Niemcy) w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego. Tematem pracy była europejska regulacja usług płatniczych w szczególności kart płatniczych. Ponadto w  trakcie pobytu w Niemczech w 2012 roku Mirosław Kalisiak odbył praktykę w dziale prawnym przedsiębiorstwa energetycznego z Lipska.

W wolnych chwilach amatorsko gra na gitarze i czyta książki, które przeszły próbę czasu i nadal warto je przeczytać. Jeśli aura na to pozwala, to oddaje się chętnie żeglarstwu. Niezależenie od pogody pojawia się regularnie na górskich szlakach.

 • aplikant radcowski
 • prawnik
 • języki: angielski, niemiecki
 • aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • stypendysta Erasmus na Universiät Bielefeld (Nadrenia Północna Westfalia, Niemcy)
 • absolwent (LL.M) Fachhochschule Schmalkalden (Turyngia, Niemcy),kierunek: prawo gospodarcze (Wirtschaftsrecht), stypendysta programu Deutschladstipendim w roku akademickim 2012/2013

Mirosław Kalisiak jest prawnikiem w naszej Kancelarii, specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i upadłościowym oraz zajmującym się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego.

Pracował w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie prawa rynku kapitałowego. Do jego obowiązków należało w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących firm inwestycyjnych, monitorowanie wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez firmy inwestycyjne, nadzór bieżący nad ich działalnością oraz uczestnictwo w procesie BION.  Mirosław Kalisiak był zaangażowany w proces legislacyjny rozporządzenia dotyczącego zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze. Brał on również udział w konsultacjach dotyczących pakietu europejskich aktów prawnych CRD IV i CRR dotyczących adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych. Prowadził także, jako przedstawiciel KNF, szkolenie w ramach programu CEDUR dotyczące zmian w prawie polskim wynikających z dyrektyw CRD II i CRD III.

Mirosław Kalisiak ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył również studia LL.M. na Fachhochschule Schmalkalden (Niemcy) w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego. Tematem pracy była europejska regulacja usług płatniczych w szczególności kart płatniczych. Ponadto w  trakcie pobytu w Niemczech w 2012 roku Mirosław Kalisiak odbył praktykę w dziale prawnym przedsiębiorstwa energetycznego z Lipska.

W wolnych chwilach amatorsko gra na gitarze i czyta książki, które przeszły próbę czasu i nadal warto je przeczytać. Jeśli aura na to pozwala, to oddaje się chętnie żeglarstwu. Niezależenie od pogody pojawia się regularnie na górskich szlakach.

 • aplikant radcowski
 • prawnik
 • języki: angielski
 • aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
 • ukończył Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • ukończył Podyplomowe Studia Alternatywne Źródła Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa organizowane przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej
 • ukończył Podyplomowe Studia Akademia Spółek organizowane przez Katedrę Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej

Jan Kurczewski specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych, a także w prawie handlowym i prawie finansowym.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2007 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w jednych z największych instytucji finansowych działających na polskim rynku, głównie w departamentach prawnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

W ramach swoich obowiązków prowadził między innymi bieżącą obsługę prawną towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym obsługę ich organów statutowych. Ponadto w sposób kompleksowy zajmował się tworzeniem, likwidacją oraz obsługą funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności przygotowywał warunki emisji oraz prospekty emisyjne funduszy inwestycyjnych, nadzorował bieżącą współpracę z GPW, KDPW, RFI oraz KNF, jak również organów statutowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Przygotowywał i obsługiwał umowy zawierane przez fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych z bankami, domami maklerskimi i innymi podmiotami rynku kapitałowego. Był również odpowiedzialny za kompleksową obsługę funduszy inwestycyjnych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

W ramach obsługi powyższych podmiotów Jan Kurczewski sporządzał opinie i udzielał porad prawnych, brał udział w negocjacjach z bankami, partnerami handlowymi i kontrahentami spółek, a także przed organami administracji.

Tematem jego pracy magisterskiej była analiza dopuszczalności wykupów lewarowanych oraz financial assistance spółki akcyjnej przy wykupach typu MBO i LBO w świetle regulacji Kodeksu Spółek Handlowych.

 • aplikant radcowski
 • prawnik
 • języki: angielski
 • aplikant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
 • ukończył Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • ukończył Podyplomowe Studia Alternatywne Źródła Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa organizowane przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej
 • ukończył Podyplomowe Studia Akademia Spółek organizowane przez Katedrę Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej

Jan Kurczewski specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych, a także w prawie handlowym i prawie finansowym.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2007 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w jednych z największych instytucji finansowych działających na polskim rynku, głównie w departamentach prawnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

W ramach swoich obowiązków prowadził między innymi bieżącą obsługę prawną towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym obsługę ich organów statutowych. Ponadto w sposób kompleksowy zajmował się tworzeniem, likwidacją oraz obsługą funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności przygotowywał warunki emisji oraz prospekty emisyjne funduszy inwestycyjnych, nadzorował bieżącą współpracę z GPW, KDPW, RFI oraz KNF, jak również organów statutowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Przygotowywał i obsługiwał umowy zawierane przez fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych z bankami, domami maklerskimi i innymi podmiotami rynku kapitałowego. Był również odpowiedzialny za kompleksową obsługę funduszy inwestycyjnych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

W ramach obsługi powyższych podmiotów Jan Kurczewski sporządzał opinie i udzielał porad prawnych, brał udział w negocjacjach z bankami, partnerami handlowymi i kontrahentami spółek, a także przed organami administracji.

Tematem jego pracy magisterskiej była analiza dopuszczalności wykupów lewarowanych oraz financial assistance spółki akcyjnej przy wykupach typu MBO i LBO w świetle regulacji Kodeksu Spółek Handlowych.

 • office manager
 • języki: angielski
 • absolwentka Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji – kierunek prawo

Magdalena Boguska pełni w Kancelarii funkcję kierownika biura.

Podczas studiów odbywała praktyki w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział Karny, gdzie zajmowała się m. in. wszystkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem akt spraw sądowych, wykonywała wydawane w sprawach sądowych zarządzenia oraz uczestniczyła w rozprawach.

Ponadto pracowała na zasadzie wolontariatu w stowarzyszeniu „Forum Młodych Dyplomatów” gromadzące studentów, którzy swoją przyszłość wiążą z prącą w służbie zagranicznej.

Po zakończeniu studiów podjęła współpracę z jedną z kancelarii prawnych, gdzie przygotowywała pisma w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych, przygotowywała projekty rejestrowe spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, zarządzała wewnętrznym obiegiem dokumentów, w tym fakturami, kontaktowała się z sądami i organami administracji – wsparcie administracyjne.

Wolny czas lubi spędzać aktywnie – ostatnio uprawiając bieganie. Uczęszczała do szkoły sportowej, trenując przez ponad 10 lat piłkę ręczną.

 • office manager
 • języki: angielski
 • absolwentka Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji – kierunek prawo

Magdalena Boguska pełni w Kancelarii funkcję kierownika biura.

Podczas studiów odbywała praktyki w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział Karny, gdzie zajmowała się m. in. wszystkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem akt spraw sądowych, wykonywała wydawane w sprawach sądowych zarządzenia oraz uczestniczyła w rozprawach.

Ponadto pracowała na zasadzie wolontariatu w stowarzyszeniu „Forum Młodych Dyplomatów” gromadzące studentów, którzy swoją przyszłość wiążą z prącą w służbie zagranicznej.

Po zakończeniu studiów podjęła współpracę z jedną z kancelarii prawnych, gdzie przygotowywała pisma w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych, przygotowywała projekty rejestrowe spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, zarządzała wewnętrznym obiegiem dokumentów, w tym fakturami, kontaktowała się z sądami i organami administracji – wsparcie administracyjne.

Wolny czas lubi spędzać aktywnie – ostatnio uprawiając bieganie. Uczęszczała do szkoły sportowej, trenując przez ponad 10 lat piłkę ręczną.

 • radca prawny
 • język: niemiecki
 • Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa pracy i systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • Absolwentka programu menedżerskiego Management 2014 ICAN Institute
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Małgorzata Gatz specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie rynku finansowego w zakresie rynku kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych) oraz rynku spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Do jej zainteresowań zawodowych należy również problematyka prawa pracy.

Z rynkiem kapitałowym związana jest od 2005 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii, w latach 2005 – 2015, zdobywała doświadczenie zawodowe w zespole prawnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A., kierując bezpośrednio jego pracami od roku 2008. Reprezentowała towarzystwo oraz fundusze w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, zajmowała się bieżącą obsługą prawną towarzystwa, zarządzanych przez nie funduszy oraz pracowniczych programów emerytalnych, dla których zarządzającym środkami było TFI SKOK S.A. Z uwagi na obsługę dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych o polityce inwestycyjnej realizującej idee inwestowania odpowiedzialnego społecznie, brała udział – jako reprezentant towarzystwa – w pracach Instytutu Etycznego Inwestowania.

W 2010 r., jako laureatka konkursu dla młodych profesjonalistów i działaczy ruchu SKOK, reprezentowała ruch SKOK na Światowej Konferencji WOCCU w Las Vegas. W latach 2012 – 2015 (do dnia połączenia TFI SKOK S.A. z ALTUS TFI S.A.) pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Dystrybucji i Analiz, odpowiedzialnego za obsługę prawną oraz działalność towarzystwa w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa.

Małgorzata Gatz z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, broniąc na kierunku prawo pracy magisterskiej poruszającej prawne aspekty integracji regionalnej państw Ameryki Północnej w ramach Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu, zaś na kierunku administracja – pracy magisterskiej traktującej o systemie zwolnień celnych stosowanych w ramach Unii Europejskiej. Ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz Fachbereich Rechtwissenschaften Uniwersitaet Hannover. W 2005 r. została wpisana do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

 • radca prawny
 • język: niemiecki
 • Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa pracy i systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • Absolwentka programu menedżerskiego Management 2014 ICAN Institute
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku

Małgorzata Gatz specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie rynku finansowego w zakresie rynku kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych) oraz rynku spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Do jej zainteresowań zawodowych należy również problematyka prawa pracy.

Z rynkiem kapitałowym związana jest od 2005 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii, w latach 2005 – 2015, zdobywała doświadczenie zawodowe w zespole prawnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A., kierując bezpośrednio jego pracami od roku 2008. Reprezentowała towarzystwo oraz fundusze w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, zajmowała się bieżącą obsługą prawną towarzystwa, zarządzanych przez nie funduszy oraz pracowniczych programów emerytalnych, dla których zarządzającym środkami było TFI SKOK S.A. Z uwagi na obsługę dwóch funduszy inwestycyjnych otwartych o polityce inwestycyjnej realizującej idee inwestowania odpowiedzialnego społecznie, brała udział – jako reprezentant towarzystwa – w pracach Instytutu Etycznego Inwestowania.

W 2010 r., jako laureatka konkursu dla młodych profesjonalistów i działaczy ruchu SKOK, reprezentowała ruch SKOK na Światowej Konferencji WOCCU w Las Vegas. W latach 2012 – 2015 (do dnia połączenia TFI SKOK S.A. z ALTUS TFI S.A.) pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Dystrybucji i Analiz, odpowiedzialnego za obsługę prawną oraz działalność towarzystwa w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa.

Małgorzata Gatz z wyróżnieniem ukończyła studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, broniąc na kierunku prawo pracy magisterskiej poruszającej prawne aspekty integracji regionalnej państw Ameryki Północnej w ramach Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu, zaś na kierunku administracja – pracy magisterskiej traktującej o systemie zwolnień celnych stosowanych w ramach Unii Europejskiej. Ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji UMCS oraz Fachbereich Rechtwissenschaften Uniwersitaet Hannover. W 2005 r. została wpisana do Bazy Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

 • prawnik
 • język: angielski
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Absolwent Podyplomowych Studiów Analityków Finansowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania

Arkadiusz Zbyrowski specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polskich jak i zagranicznych funduszy inwestycyjnych), prawie handlowym i finansowym.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2005 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii w latach 2005 - 2007 zdobywał doświadczenie zawodowe jako pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (a następnie Komisji Nadzoru Finansowego) jako prawnik w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Departamencie Postępowań. Podczas pracy w Komisji zajmował się prowadzeniem postępowań administracyjnych, w tym opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, utworzenia funduszy inwestycyjnych, zatwierdzenia prospektów emisyjnych oraz notyfikacji zagranicznych funduszy inwestycyjnych i udzielania zezwoleń dla podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa. W latach 2007 – 2015 współpracował z jedną z warszawskich kancelarii specjalizującą się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego.

Z ramienia kancelarii świadczył pomoc prawną w zakresie tworzenia i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, w tym także funduszy zagranicznych typu UCITS. Reprezentował podmioty przed organami administracyjnymi, w tym Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ramach postępowań kontrolnych, udzielania zezwoleń czy nałożenia sankcji administracyjnych. Brał udział w utworzeniu kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych i notyfikacji działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kilku funduszy zagranicznych z dużych grup kapitałowych. Pełnił funkcję inspektora nadzoru w kilku towarzystwach funduszy inwestycyjnych, a także odpowiadał za wdrożenie w nich odpowiednich regulacji wewnętrznych.

Arkadiusz Zbyrowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obroną z wynikiem bardzo dobrym pracy magisterskiej w zakresie organizacji i funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce.
Arkadiusz Zbyrowski prowadził szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym ze zmianą uregulowań prawnych na rynku funduszy inwestycyjnych.

 • prawnik
 • język: angielski
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Absolwent Podyplomowych Studiów Analityków Finansowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania

Arkadiusz Zbyrowski specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polskich jak i zagranicznych funduszy inwestycyjnych), prawie handlowym i finansowym.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2005 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii w latach 2005 - 2007 zdobywał doświadczenie zawodowe jako pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (a następnie Komisji Nadzoru Finansowego) jako prawnik w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Departamencie Postępowań. Podczas pracy w Komisji zajmował się prowadzeniem postępowań administracyjnych, w tym opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, utworzenia funduszy inwestycyjnych, zatwierdzenia prospektów emisyjnych oraz notyfikacji zagranicznych funduszy inwestycyjnych i udzielania zezwoleń dla podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa. W latach 2007 – 2015 współpracował z jedną z warszawskich kancelarii specjalizującą się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego.

Z ramienia kancelarii świadczył pomoc prawną w zakresie tworzenia i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, w tym także funduszy zagranicznych typu UCITS. Reprezentował podmioty przed organami administracyjnymi, w tym Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ramach postępowań kontrolnych, udzielania zezwoleń czy nałożenia sankcji administracyjnych. Brał udział w utworzeniu kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych i notyfikacji działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kilku funduszy zagranicznych z dużych grup kapitałowych. Pełnił funkcję inspektora nadzoru w kilku towarzystwach funduszy inwestycyjnych, a także odpowiadał za wdrożenie w nich odpowiednich regulacji wewnętrznych.

Arkadiusz Zbyrowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obroną z wynikiem bardzo dobrym pracy magisterskiej w zakresie organizacji i funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce.
Arkadiusz Zbyrowski prowadził szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym ze zmianą uregulowań prawnych na rynku funduszy inwestycyjnych.

 • prawnik
 • aplikant adwokacki
 • języki: angielski
 • aplikant przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Magdalena Karczewska jest prawnikiem zajmującym się w Kancelarii problematyką spółek publicznych oraz działalnością funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym oraz prawie cywilnym.

Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w trakcie studiów. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w organach administracji, przygotowując projekty decyzji administracyjnych, a także w jeden z warszawskich kancelarii specjalizującej się w prawie cywilnym oraz prawie budowlanym, gdzie przygotowywała projekty opinii prawnych oraz pism procesowych.

Magdalena Karczewska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniom zabezpieczenia ewentualnych roszczeń pracodawcy.

Poza pracą zajmuje się działalnością charytatywną. W wolnym czasie trenuje pływanie. Jest fanką literatury faktu i polskiego malarstwa.

 • prawnik
 • aplikant adwokacki
 • języki: angielski
 • aplikant przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Magdalena Karczewska jest prawnikiem zajmującym się w Kancelarii problematyką spółek publicznych oraz działalnością funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym oraz prawie cywilnym.

Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w trakcie studiów. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w organach administracji, przygotowując projekty decyzji administracyjnych, a także w jeden z warszawskich kancelarii specjalizującej się w prawie cywilnym oraz prawie budowlanym, gdzie przygotowywała projekty opinii prawnych oraz pism procesowych.

Magdalena Karczewska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniom zabezpieczenia ewentualnych roszczeń pracodawcy.

Poza pracą zajmuje się działalnością charytatywną. W wolnym czasie trenuje pływanie. Jest fanką literatury faktu i polskiego malarstwa.

 • prawnik
 • języki: angielski, rosyjski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Łukasz Kutyła specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym w szczególności w obsłudze inwestycji deweloperskich.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii od 2000 roku zdobywał doświadczenie jako prawnik w spółkach celowych należących do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 14 Zachodniego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego NFI w których wykonywał bieżącą obsługę prawną oraz prowadził obsługę prawną transakcji nabywania, zbywania i wynajmu nieruchomości gruntowych i budynkowych oraz obsługę planowania i realizacji inwestycji deweloperskich (mieszkaniowych i hotelowych).

Łukasz Kutyła posiada 2-letnie doświadczenie w wdrażaniu w domu maklerskim systemu zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego i wypełniania obowiązków informacyjnych.

Łukasz Kutyła ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołajka Kopernika w Toruniu broniąc pracę magisterską pod tytułem „Zastaw skarbowy”.

 • prawnik
 • języki: angielski, rosyjski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Łukasz Kutyła specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym w szczególności w obsłudze inwestycji deweloperskich.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii od 2000 roku zdobywał doświadczenie jako prawnik w spółkach celowych należących do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz 14 Zachodniego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego NFI w których wykonywał bieżącą obsługę prawną oraz prowadził obsługę prawną transakcji nabywania, zbywania i wynajmu nieruchomości gruntowych i budynkowych oraz obsługę planowania i realizacji inwestycji deweloperskich (mieszkaniowych i hotelowych).

Łukasz Kutyła posiada 2-letnie doświadczenie w wdrażaniu w domu maklerskim systemu zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego i wypełniania obowiązków informacyjnych.

Łukasz Kutyła ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołajka Kopernika w Toruniu broniąc pracę magisterską pod tytułem „Zastaw skarbowy”.

 • prawnik
 • aplikant adwokacki
 • języki: angielski
 • aplikant przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
 • doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Prawa Cywilnego
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Zych specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i prawie spółek handlowych, w tym bieżącej obsłudze polskich i zagranicznych spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, procesach restrukturyzacyjnych, transakcjach M&A.

Przed przystąpieniem do zespołu Kancelarii, przez dwa lata współpracowała z jedną z warszawskich kancelarii adwokackich zajmując się również m.in. sprawami z zakresu nieruchomości, inwestycji budowlanych oraz procesów inwestycyjnych i projektowych.

Katarzyna Zych ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowując pracę magisterską na temat trybu oraz skutków odwołania członków zarządu spółek kapitałowych. W trakcie studiów aktywnie współtworzyła Koło Naukowe Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pod kierunkiem prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego, Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 • prawnik
 • aplikant adwokacki
 • języki: angielski
 • aplikant przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
 • doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Prawa Cywilnego
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Zych specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i prawie spółek handlowych, w tym bieżącej obsłudze polskich i zagranicznych spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, procesach restrukturyzacyjnych, transakcjach M&A.

Przed przystąpieniem do zespołu Kancelarii, przez dwa lata współpracowała z jedną z warszawskich kancelarii adwokackich zajmując się również m.in. sprawami z zakresu nieruchomości, inwestycji budowlanych oraz procesów inwestycyjnych i projektowych.

Katarzyna Zych ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowując pracę magisterską na temat trybu oraz skutków odwołania członków zarządu spółek kapitałowych. W trakcie studiów aktywnie współtworzyła Koło Naukowe Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pod kierunkiem prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego, Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 • aplikant adwokacki
 • języki: angielski, hiszpański
 • aplikant przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • stypendysta Erasmus na Universidad Complutense w Madrycie
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Tomasz Kamiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii, specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i upadłościowym oraz zajmującym się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego.

Pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego (a wcześniej w Departamencie Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego), gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie regulacji rynku kapitałowego. Do jego podstawowych obowiązków należało prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosków podmiotów tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego (tj. podmiotów prowadzących rynki regulowane, centralny depozyt papierów wartościowych itp.), uczestniczenie w kontrolach podmiotów nadzorowanych, przygotowywanie opinii prawnych dotyczących sytuacji prawnej podmiotów nadzorowanych, jak również reprezentowanie Komisji Nadzoru Finansowego na posiedzeniach rad nadzorczych oraz na walnych zgromadzeniach spółek nadzorowanych. Tomasz Kamiński brał również udział z ramienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w uzyskaniu przez polską instytucję uprawnień do nadawania kodów LEI, które to kody są niezbędne do prawidłowego raportowania informacji o kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego Tomasz Kamiński zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii prawnej.

Tomasz Kamiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W toku studiów uczestniczył w programie udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Kliniki Prawa. Ponadto Tomasz Kamiński jest absolwentem Szkoły Prawa Brytyjskiego (the British Law Centre) organizowanej przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Uniwersytetem Cambridge oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski przy udziale wykładowców z Uniwersytetu w Cuenca.

Wolny czas najchętniej spędza, zależnie od pory roku, na szlakach rowerowych lub górskich, w szczególności w towarzystwie przyjaciół.

 • aplikant adwokacki
 • języki: angielski, hiszpański
 • aplikant przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • stypendysta Erasmus na Universidad Complutense w Madrycie
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Tomasz Kamiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii, specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i upadłościowym oraz zajmującym się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego.

Pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego (a wcześniej w Departamencie Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego), gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie regulacji rynku kapitałowego. Do jego podstawowych obowiązków należało prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosków podmiotów tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego (tj. podmiotów prowadzących rynki regulowane, centralny depozyt papierów wartościowych itp.), uczestniczenie w kontrolach podmiotów nadzorowanych, przygotowywanie opinii prawnych dotyczących sytuacji prawnej podmiotów nadzorowanych, jak również reprezentowanie Komisji Nadzoru Finansowego na posiedzeniach rad nadzorczych oraz na walnych zgromadzeniach spółek nadzorowanych. Tomasz Kamiński brał również udział z ramienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w uzyskaniu przez polską instytucję uprawnień do nadawania kodów LEI, które to kody są niezbędne do prawidłowego raportowania informacji o kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego Tomasz Kamiński zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii prawnej.

Tomasz Kamiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W toku studiów uczestniczył w programie udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Kliniki Prawa. Ponadto Tomasz Kamiński jest absolwentem Szkoły Prawa Brytyjskiego (the British Law Centre) organizowanej przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Uniwersytetem Cambridge oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski przy udziale wykładowców z Uniwersytetu w Cuenca.

Wolny czas najchętniej spędza, zależnie od pory roku, na szlakach rowerowych lub górskich, w szczególności w towarzystwie przyjaciół.

 • Kontakt

  ul. Kopernika 17
  00-359 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl
  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036