Krzysztof Rożko

 • radca prawny
 • wspólnik zarządzający
 • języki: angielski, rosyjski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • założyciel, wspólnik i radca prawny w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy
Dowiedz się więcej
 • radca prawny
 • wspólnik zarządzający
 • języki: angielski, rosyjski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • założyciel, wspólnik i radca prawny w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy

Krzysztof Rożko z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. W zakresie swoich obowiązków, Krzysztof Rożko pełnił nadzór i koordynował pracę zespołu prawników kompleksowo obsługujących towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne, w tym obsługę transakcji nieruchomościowych i sekurytyzacyjnych, doradztwo w projektach przekształceń i reorganizacji spółek, zbywania i nabywania przedsiębiorstw oraz obsługę inwestycji typu private equity.

Wcześniej, przez ponad 6 lat, Krzysztof Rożko zdobywał swoje doświadczenie zawodowe w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego), w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie m.in. był Głównym Specjalistą ds. regulacyjnych i systemowych. W zakresie jego obowiązków było udzielanie zezwoleń związanych z funkcjonowaniem towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień instytucjom państwowym i prywatnym w sprawach związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego oraz współpraca z odpowiednimi organami sprawującymi nadzór nad funkcjonowaniem instytucji wspólnego inwestowania w innych krajach. Brał udział w tworzeniu wielu aktów normatywnych oraz ich nowelizacji.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Krzysztof Rożko był prawnikiem w jednej z większych polskich kancelarii prawnych, gdzie zajmował się bieżącą obsługą klientów, sporządzaniem projektów opinii prawnych, pozwów, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz prowadził samodzielną obsługę jednej z firm zarządzających narodowym funduszem inwestycyjnym.

Studia na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył z wynikiem bardzo dobrym, obroniwszy pracę magisterską napisaną pod kierunkiem naukowym Dr M. Modrzejewskiej, "Charakter prawny i specyfika funkcjonowania towarzystwa funduszy inwestycyjnych jako organu funduszu inwestycyjnego".

Krzysztof Rożko jest autorem licznych specjalistycznych publikacji dotyczących problematyki prawnej, z uwzględnieniem problematyki prawnej funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego, w szczególności sekurytyzacji wierzytelności. Jego publikacje ukazywały się w czołowych czasopismach i gazetach, w tym m.in. "Gazeta Giełdy Parkiet" i "Gazeta Prawna".

Wielokrotnie wygłaszał referaty jako prelegent na szkoleniach, konferencjach i seminariach poświęconych funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych i rynku kapitałowego. Krzysztof Rożko prowadzi szkolenia aplikantów radcowskich oraz radców prawnych organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie w zakresie prawa rynku kapitałowego.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Center for American Law Studies
 • ukończył Podyplomowe Studia Rachunkowości Przedsiębiorstw

Mariusz Bagiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie handlowym i cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek publicznych i ich akcjonariuszy, a także podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, następnie zaś przy obsłudze prawnej spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych, jako prawnik w departamencie prawnym jednego z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od kilku lat stale współpracuje z duża grupą kapitałową notowaną na rynku głównym GPW.

Mariusz Bagiński prowadził m. in. szkolenia jako ekspert ds. implementacji Dyrektywy UCITS dla bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FSC) - Twinning Covenant Sofia 2006, a także prowadził szkolenia z zakresu funduszy inwestycyjnych dla przedstawicieli rynku kapitałowego.

Członek Rad Nadzorczych spółek z sektora nieruchomościowego, medycznego oraz inwestycyjnego.

Mariusz Bagiński ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Prowadził badania prawno-porównawcze zakończone pracą magisterską pt.: „Odpowiedzialność członków zarządów spółek w prawie polskim i amerykańskim”. Kontynuuje prace badawcze w obszarze wybranych aspektów prawa podatkowego z elementem międzynarodowym.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Center for American Law Studies
 • ukończył Podyplomowe Studia Rachunkowości Przedsiębiorstw

Mariusz Bagiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie handlowym i cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek publicznych i ich akcjonariuszy, a także podmiotów prowadzących działalność inwestycyjną.

Swoje doświadczenie zdobywał pracując w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, następnie zaś przy obsłudze prawnej spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych, jako prawnik w departamencie prawnym jednego z wiodących towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od kilku lat stale współpracuje z duża grupą kapitałową notowaną na rynku głównym GPW.

Mariusz Bagiński prowadził m. in. szkolenia jako ekspert ds. implementacji Dyrektywy UCITS dla bułgarskiej Komisji Nadzoru Finansowego (FSC) - Twinning Covenant Sofia 2006, a także prowadził szkolenia z zakresu funduszy inwestycyjnych dla przedstawicieli rynku kapitałowego.

Członek Rad Nadzorczych spółek z sektora nieruchomościowego, medycznego oraz inwestycyjnego.

Mariusz Bagiński ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Prowadził badania prawno-porównawcze zakończone pracą magisterską pt.: „Odpowiedzialność członków zarządów spółek w prawie polskim i amerykańskim”. Kontynuuje prace badawcze w obszarze wybranych aspektów prawa podatkowego z elementem międzynarodowym.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej

Marta Stańczyk jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie cywilnym (materialnym i procesowym) oraz w prawie handlowym.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w jednej z największych kancelarii w Katowicach oraz w kancelariach w Warszawie. Jako pełnomocnik procesowy uczestniczyła w kilkuset sprawach sądowych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej.

Marta Stańczyk ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, broniąc pracę magisterską pod tytułem "Umowa know-how jako empiryczny przykład umowy nienazwanej".

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej

Marta Stańczyk jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie cywilnym (materialnym i procesowym) oraz w prawie handlowym.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w jednej z największych kancelarii w Katowicach oraz w kancelariach w Warszawie. Jako pełnomocnik procesowy uczestniczyła w kilkuset sprawach sądowych z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej.

Marta Stańczyk ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, broniąc pracę magisterską pod tytułem "Umowa know-how jako empiryczny przykład umowy nienazwanej".

 • radca prawny
 • wspólnik
 • wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Z rynkiem kapitałowym związany od 1999 roku, doświadczenie zdobywał w: Korona TFI S.A., DWS Polska TFI S.A. i Millennium TFI S.A., jako prawnik oraz inspektor nadzoru. Przed dołączeniem do zespołu jedenaście lat pracował w kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy.

Tomasz Lawręc specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego - uczestniczył w pracach związanych z tworzeniem i rejestracją kilkunastu towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz kilkudziesięciu funduszy, bierze udział w bieżącej obsłudze podmiotów rynku finansowego, prowadzi projekty i transakcje związane z funduszami. Doradza podmiotom nadzorowanym, jak i inwestorom w szerokim zakresie transakcji finansowych oraz w kwestiach regulacyjnych.

Wcześniejsza praca w podmiotach rynku kapitałowego pozwoliła mu poznać od podstaw zasady ich funkcjonowania oraz potrzeby, nie tylko te związane z obszarami prawnymi, przez co przygotowując je do działalności operacyjnej może szerzej spojrzeć na potrzeby klienta. Doradza w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Swoje doświadczenie z czasów pracy w towarzystwach funduszy inwestycyjnych wykorzystuje w negocjacjach z agentami transferowymi i podmiotami świadczącymi usługi na rzecz towarzystw.

Jego praktyka obejmuje również inne postępowania licencyjne przewidziane ustawą o funduszach, w szczególności związane z obszarami dystrybucyjnymi i sekurytyzacyjnymi. Wspiera klientów w kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego i urzędami państwowymi, w tym także w trakcie kontroli.

Wolny czas stara się spędzać aktywnie i z rodziną.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Z rynkiem kapitałowym związany od 1999 roku, doświadczenie zdobywał w: Korona TFI S.A., DWS Polska TFI S.A. i Millennium TFI S.A., jako prawnik oraz inspektor nadzoru. Przed dołączeniem do zespołu jedenaście lat pracował w kancelarii Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy.

Tomasz Lawręc specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego - uczestniczył w pracach związanych z tworzeniem i rejestracją kilkunastu towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz kilkudziesięciu funduszy, bierze udział w bieżącej obsłudze podmiotów rynku finansowego, prowadzi projekty i transakcje związane z funduszami. Doradza podmiotom nadzorowanym, jak i inwestorom w szerokim zakresie transakcji finansowych oraz w kwestiach regulacyjnych.

Wcześniejsza praca w podmiotach rynku kapitałowego pozwoliła mu poznać od podstaw zasady ich funkcjonowania oraz potrzeby, nie tylko te związane z obszarami prawnymi, przez co przygotowując je do działalności operacyjnej może szerzej spojrzeć na potrzeby klienta. Doradza w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Swoje doświadczenie z czasów pracy w towarzystwach funduszy inwestycyjnych wykorzystuje w negocjacjach z agentami transferowymi i podmiotami świadczącymi usługi na rzecz towarzystw.

Jego praktyka obejmuje również inne postępowania licencyjne przewidziane ustawą o funduszach, w szczególności związane z obszarami dystrybucyjnymi i sekurytyzacyjnymi. Wspiera klientów w kontaktach z Komisją Nadzoru Finansowego i urzędami państwowymi, w tym także w trakcie kontroli.

Wolny czas stara się spędzać aktywnie i z rodziną.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski, niemiecki
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bankowość, Ubezpieczenia i Rynki Kapitałowe
 • Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu
 • Absolwent Center for American Law Studies, Stypendysta Erasmus na Management Center Innsbruck w Innsburcku, Austria

Doświadczenie zawodowe związane z rynkiem kapitałowym zdobywał podczas trzyletniej pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Wydziale Nadzoru Finansowego DFL. Był analitykiem finansowym portfela domów maklerskich, a jako prawnik był członkiem zespołu wdrażającego regulacje adekwatności kapitałowej i zarządzania ryzykiem dla firm inwestycyjnych (CRD I, II i III) na gruncie polskiego systemu prawnego. Pracował nad projektami zmian ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz aktów wykonawczych, przygotowywał stanowiska KNF w zakresie ich stosowania i wykładni. Z ramienia KNF uczestniczył w wymianie doświadczeń w zakresie nadzoru nad domami maklerskimi opartego na analizie ryzyka z holenderskim organem nadzoru, a także był jednym z prowadzących seminarium TIFS organizowane dla przedstawicieli organów nadzoru z przeszło 20 krajów. Reprezentował KNF w ramach prac Komisji Europejskiej nad tworzeniem projektu CRD IV.

Michał Karwasiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jego pracy magisterskiej była analiza dopuszczalności wykupów lewarowanych oraz financial assistance spółki akcyjnej przy wykupach typu MBO w świetle regulacji Kodeksu Spółek Handlowych. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego obronił pracę magisterską dotyczącą sekurytyzacji jako narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych. Od 2013 r. Michał Karwasiński jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod opieką naukową Prof. Aleksandra Chłopeckiego przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą problematyki innowacyjnych instrumentów finansowych. Ponadto Michał Karwasiński jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP), w którym podejmuje analizę law & economics regulacji adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych.

Michał Karwasiński posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe – prowadził szkolenia z zakresu prawa rynku kapitałowego - dla maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych oraz agentów firmy inwestycyjnej, szkolenia dedykowane dla kadr menedżerskich oraz specjalistów instytucji finansowych. Był prelegentem podczas organizowanego przez KNF seminarium CEDUR oraz szeregu komercyjnych konferencji dotyczących regulacji prawnych na rynku kapitałowym.

 • radca prawny
 • wspólnik
 • języki: angielski, niemiecki
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Bankowość, Ubezpieczenia i Rynki Kapitałowe
 • Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu
 • Absolwent Center for American Law Studies, Stypendysta Erasmus na Management Center Innsbruck w Innsburcku, Austria

Doświadczenie zawodowe związane z rynkiem kapitałowym zdobywał podczas trzyletniej pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Wydziale Nadzoru Finansowego DFL. Był analitykiem finansowym portfela domów maklerskich, a jako prawnik był członkiem zespołu wdrażającego regulacje adekwatności kapitałowej i zarządzania ryzykiem dla firm inwestycyjnych (CRD I, II i III) na gruncie polskiego systemu prawnego. Pracował nad projektami zmian ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz aktów wykonawczych, przygotowywał stanowiska KNF w zakresie ich stosowania i wykładni. Z ramienia KNF uczestniczył w wymianie doświadczeń w zakresie nadzoru nad domami maklerskimi opartego na analizie ryzyka z holenderskim organem nadzoru, a także był jednym z prowadzących seminarium TIFS organizowane dla przedstawicieli organów nadzoru z przeszło 20 krajów. Reprezentował KNF w ramach prac Komisji Europejskiej nad tworzeniem projektu CRD IV.

Michał Karwasiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jego pracy magisterskiej była analiza dopuszczalności wykupów lewarowanych oraz financial assistance spółki akcyjnej przy wykupach typu MBO w świetle regulacji Kodeksu Spółek Handlowych. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego obronił pracę magisterską dotyczącą sekurytyzacji jako narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych. Od 2013 r. Michał Karwasiński jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod opieką naukową Prof. Aleksandra Chłopeckiego przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą problematyki innowacyjnych instrumentów finansowych. Ponadto Michał Karwasiński jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (PSEAP), w którym podejmuje analizę law & economics regulacji adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych.

Michał Karwasiński posiada bogate doświadczenie szkoleniowe i warsztatowe – prowadził szkolenia z zakresu prawa rynku kapitałowego - dla maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych oraz agentów firmy inwestycyjnej, szkolenia dedykowane dla kadr menedżerskich oraz specjalistów instytucji finansowych. Był prelegentem podczas organizowanego przez KNF seminarium CEDUR oraz szeregu komercyjnych konferencji dotyczących regulacji prawnych na rynku kapitałowym.

 • radca prawny
 • wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane od 2000 roku w czasie praktyki w kancelariach prawnych. W 2006 roku zaczęła współpracę jako in-house lawyer. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 2007 roku. Specjalizuje się w problematyce rynków kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2012 roku pełniła funkcję Dyrektora Biura Prawnego i Nadzoru, a po wewnętrznych zmianach organizacyjnych – Biura Prawnego TFI PZU S.A. oraz PZU Asset Management S.A. W Skarbiec TFI Monika Łasiewicka obejmowała stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Departamentu Prawnego. Obecnie współpracuje z Rockbridge TFI S.A.

W swojej praktyce zawodowej reprezentowała klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, w kontaktach z Giełdą Papierów Wartościowych i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

Monika Łasiewicka uczestniczyła w największych procesach bankowych M&A w Polsce. Brała również udział w pracach licznych komisji uzgodnieniowych, w ramach procesów legislacyjnych obszaru rynków kapitałowych, w szczególności w zakresie implementacji regulacji Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego.

Hobby – podróże.

 • radca prawny
 • wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywane od 2000 roku w czasie praktyki w kancelariach prawnych. W 2006 roku zaczęła współpracę jako in-house lawyer. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 2007 roku. Specjalizuje się w problematyce rynków kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2012 roku pełniła funkcję Dyrektora Biura Prawnego i Nadzoru, a po wewnętrznych zmianach organizacyjnych – Biura Prawnego TFI PZU S.A. oraz PZU Asset Management S.A. W Skarbiec TFI Monika Łasiewicka obejmowała stanowisko Członka Zarządu, Dyrektora Departamentu Prawnego. Obecnie współpracuje z Rockbridge TFI S.A.

W swojej praktyce zawodowej reprezentowała klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, w kontaktach z Giełdą Papierów Wartościowych i Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

Monika Łasiewicka uczestniczyła w największych procesach bankowych M&A w Polsce. Brała również udział w pracach licznych komisji uzgodnieniowych, w ramach procesów legislacyjnych obszaru rynków kapitałowych, w szczególności w zakresie implementacji regulacji Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego.

Hobby – podróże.

 • prawnik
 • języki: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej
 • uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mariusz Biały specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych), prawie handlowym i finansowym. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2003 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych działających na polskim rynku, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Mariusz Biały ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniom wymiany handlowej na jednolitym rynku wewnętrznym UE. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone przez Katedrę Zarządzania Projektami zakończył obroną pracy dyplomowej pod tytułem „Zarządzanie projektami w procesie tworzenia funduszy inwestycyjnych - zagadnienia wybrane” (ocena pracy: celujący). Obecnie jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi badania poświęcone polskim i zagranicznym regulacjom prawnym dotyczącym instytucji wspólnego inwestowania.

 • prawnik
 • języki: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej
 • uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Mariusz Biały specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych), prawie handlowym i finansowym. Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2003 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w największych instytucjach finansowych działających na polskim rynku, w tym w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Mariusz Biały ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego broniąc pracę magisterską poświęconą zagadnieniom wymiany handlowej na jednolitym rynku wewnętrznym UE. Studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej prowadzone przez Katedrę Zarządzania Projektami zakończył obroną pracy dyplomowej pod tytułem „Zarządzanie projektami w procesie tworzenia funduszy inwestycyjnych - zagadnienia wybrane” (ocena pracy: celujący). Obecnie jako uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi badania poświęcone polskim i zagranicznym regulacjom prawnym dotyczącym instytucji wspólnego inwestowania.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • absolwent Studiów Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Michał Kret jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe podczas ponaddwuletniej pracy w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego. W KNF zajmował się głównie opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zgód i zezwoleń w zakresie funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Do jego obowiązków należało również przygotowywanie opinii, projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania kierowane przez podmioty prywatne do Komisji.

Michał Kret ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jego pracy magisterskiej było zagadnienie wrogiego przejęcia spółki akcyjnej oraz możliwych metod obrony przed takim przejęciem.

Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zakończył obroną pracy pod tytułem „Emisja obligacji jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • absolwent Studiów Podyplomowych Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Michał Kret jest prawnikiem specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie zawodowe podczas ponaddwuletniej pracy w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego. W KNF zajmował się głównie opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zgód i zezwoleń w zakresie funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Do jego obowiązków należało również przygotowywanie opinii, projektów odpowiedzi i wyjaśnień na pytania kierowane przez podmioty prywatne do Komisji.

Michał Kret ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jego pracy magisterskiej było zagadnienie wrogiego przejęcia spółki akcyjnej oraz możliwych metod obrony przed takim przejęciem.

Studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zakończył obroną pracy pod tytułem „Emisja obligacji jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa”.

 • radca prawny
 • starszy prawnik
 • języki: angielski, niemiecki
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • stypendysta Erasmus na Universiät Bielefeld (Nadrenia Północna Westfalia, Niemcy)
 • absolwent (LL.M) Fachhochschule Schmalkalden (Turyngia, Niemcy),kierunek: prawo gospodarcze (Wirtschaftsrecht), stypendysta programu Deutschladstipendim w roku akademickim 2012/2013

Mirosław Kalisiak jest radcą prawnym w naszej Kancelarii, specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i prawie cywilnym materialnym. W praktyce prawnej skupia się na zagadnieniach związanych z regulowaną działalnością inwestycyjną, przede wszystkim działalnością domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Pracował w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie prawa rynku kapitałowego. Do jego obowiązków należało w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących firm inwestycyjnych, monitorowanie wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez firmy inwestycyjne, nadzór bieżący nad ich działalnością oraz uczestnictwo w procesie BION.  Mirosław Kalisiak był zaangażowany w proces legislacyjny związany z wprowadzeniem polityki wynagrodzeń w domach maklerskich (CRD III). Brał on również udział w konsultacjach pakietu europejskich aktów prawnych CRD IV i CRR dotyczących adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych. Prowadził także, jako przedstawiciel KNF, szkolenie w ramach programu CEDUR dotyczące zmian w prawie polskim wynikających z dyrektyw CRD II i CRD III.

Mirosław Kalisiak ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył również studia LL.M. na Fachhochschule Schmalkalden (Niemcy) w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego. Tematem pracy była europejska regulacja usług płatniczych w szczególności kart płatniczych. 

W wolnych chwilach amatorsko gra na gitarze i czyta książki, które przeszły próbę czasu.

 • radca prawny
 • starszy prawnik
 • języki: angielski, niemiecki
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • stypendysta Erasmus na Universiät Bielefeld (Nadrenia Północna Westfalia, Niemcy)
 • absolwent (LL.M) Fachhochschule Schmalkalden (Turyngia, Niemcy),kierunek: prawo gospodarcze (Wirtschaftsrecht), stypendysta programu Deutschladstipendim w roku akademickim 2012/2013

Mirosław Kalisiak jest radcą prawnym w naszej Kancelarii, specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i prawie cywilnym materialnym. W praktyce prawnej skupia się na zagadnieniach związanych z regulowaną działalnością inwestycyjną, przede wszystkim działalnością domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Pracował w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego, gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie prawa rynku kapitałowego. Do jego obowiązków należało w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących firm inwestycyjnych, monitorowanie wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez firmy inwestycyjne, nadzór bieżący nad ich działalnością oraz uczestnictwo w procesie BION.  Mirosław Kalisiak był zaangażowany w proces legislacyjny związany z wprowadzeniem polityki wynagrodzeń w domach maklerskich (CRD III). Brał on również udział w konsultacjach pakietu europejskich aktów prawnych CRD IV i CRR dotyczących adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych. Prowadził także, jako przedstawiciel KNF, szkolenie w ramach programu CEDUR dotyczące zmian w prawie polskim wynikających z dyrektyw CRD II i CRD III.

Mirosław Kalisiak ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończył również studia LL.M. na Fachhochschule Schmalkalden (Niemcy) w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa gospodarczego. Tematem pracy była europejska regulacja usług płatniczych w szczególności kart płatniczych. 

W wolnych chwilach amatorsko gra na gitarze i czyta książki, które przeszły próbę czasu.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
 • ukończył Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • ukończył Podyplomowe Studia Alternatywne Źródła Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa organizowane przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej
 • ukończył Podyplomowe Studia Akademia Spółek organizowane przez Katedrę Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej

Jan Kurczewski specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych, a także w prawie handlowym i prawie finansowym.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2007 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w jednych z największych instytucji finansowych działających na polskim rynku, głównie w departamentach prawnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

W ramach swoich obowiązków prowadził między innymi bieżącą obsługę prawną towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym obsługę ich organów statutowych. Ponadto w sposób kompleksowy zajmował się tworzeniem, likwidacją oraz obsługą funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności przygotowywał warunki emisji oraz prospekty emisyjne funduszy inwestycyjnych, nadzorował bieżącą współpracę z GPW, KDPW, RFI oraz KNF, jak również organów statutowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Przygotowywał i obsługiwał umowy zawierane przez fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych z bankami, domami maklerskimi i innymi podmiotami rynku kapitałowego. Był również odpowiedzialny za kompleksową obsługę funduszy inwestycyjnych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

W ramach obsługi powyższych podmiotów Jan Kurczewski sporządzał opinie i udzielał porad prawnych, brał udział w negocjacjach z bankami, partnerami handlowymi i kontrahentami spółek, a także przed organami administracji.

Tematem jego pracy magisterskiej była analiza dopuszczalności wykupów lewarowanych oraz financial assistance spółki akcyjnej przy wykupach typu MBO i LBO w świetle regulacji Kodeksu Spółek Handlowych.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
 • ukończył Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • ukończył Podyplomowe Studia Alternatywne Źródła Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa organizowane przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej
 • ukończył Podyplomowe Studia Akademia Spółek organizowane przez Katedrę Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej

Jan Kurczewski specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych, a także w prawie handlowym i prawie finansowym.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2007 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywał doświadczenie w jednych z największych instytucji finansowych działających na polskim rynku, głównie w departamentach prawnych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

W ramach swoich obowiązków prowadził między innymi bieżącą obsługę prawną towarzystw funduszy inwestycyjnych, w tym obsługę ich organów statutowych. Ponadto w sposób kompleksowy zajmował się tworzeniem, likwidacją oraz obsługą funduszy inwestycyjnych, w tym w szczególności przygotowywał warunki emisji oraz prospekty emisyjne funduszy inwestycyjnych, nadzorował bieżącą współpracę z GPW, KDPW, RFI oraz KNF, jak również organów statutowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Przygotowywał i obsługiwał umowy zawierane przez fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych z bankami, domami maklerskimi i innymi podmiotami rynku kapitałowego. Był również odpowiedzialny za kompleksową obsługę funduszy inwestycyjnych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.

W ramach obsługi powyższych podmiotów Jan Kurczewski sporządzał opinie i udzielał porad prawnych, brał udział w negocjacjach z bankami, partnerami handlowymi i kontrahentami spółek, a także przed organami administracji.

Tematem jego pracy magisterskiej była analiza dopuszczalności wykupów lewarowanych oraz financial assistance spółki akcyjnej przy wykupach typu MBO i LBO w świetle regulacji Kodeksu Spółek Handlowych.

 • adwokat
 • wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Warszawie
 • ukończył aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Z rynkiem kapitałowym związany od 2007 roku. Doświadczenie zawodowe zdobył w Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelarii Prawnej. Z ramienia tej kancelarii obsługiwał m.in. wiodące na polskim rynku towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz holding finansowy – spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Do jego obowiązków należało zapewnienie szeroko rozumianej obsługi prawnej towarzystwa oraz funduszy, w szczególności zajmował się przygotowaniem prospektów informacyjnych, warunków emisji oraz innych dokumentów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Przygotowywał i wykonywał obowiązki informacyjne (towarzystwa, funduszy inwestycyjnych oraz holdingu) wobec Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych czy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Praca związana z wewnętrzną obsługą towarzystwa i funduszy pozwoliła mu zapoznać się z zasadami ich funkcjonowania, nie tylko w obszarze prawnym, ale także działalności operacyjnej.

Michał Francuz posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań rejestrowych przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych (rejestracje funduszy, bieżących aktualizacji czy likwidacji funduszy). Zajmował się również zagadnieniami związanymi z postępowaniami reklamacyjnymi i spornymi uczestników funduszy inwestycyjnych.

Jego praktyka obejmuje także postępowania sądowe spoza rynku kapitałowego.

 • adwokat
 • wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Warszawie
 • ukończył aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

Z rynkiem kapitałowym związany od 2007 roku. Doświadczenie zawodowe zdobył w Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelarii Prawnej. Z ramienia tej kancelarii obsługiwał m.in. wiodące na polskim rynku towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz holding finansowy – spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Do jego obowiązków należało zapewnienie szeroko rozumianej obsługi prawnej towarzystwa oraz funduszy, w szczególności zajmował się przygotowaniem prospektów informacyjnych, warunków emisji oraz innych dokumentów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Przygotowywał i wykonywał obowiązki informacyjne (towarzystwa, funduszy inwestycyjnych oraz holdingu) wobec Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych czy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Praca związana z wewnętrzną obsługą towarzystwa i funduszy pozwoliła mu zapoznać się z zasadami ich funkcjonowania, nie tylko w obszarze prawnym, ale także działalności operacyjnej.

Michał Francuz posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań rejestrowych przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych (rejestracje funduszy, bieżących aktualizacji czy likwidacji funduszy). Zajmował się również zagadnieniami związanymi z postępowaniami reklamacyjnymi i spornymi uczestników funduszy inwestycyjnych.

Jego praktyka obejmuje także postępowania sądowe spoza rynku kapitałowego.

 • prawnik
 • język: angielski
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Absolwent Podyplomowych Studiów Analityków Finansowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania

Arkadiusz Zbyrowski specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polskich jak i zagranicznych funduszy inwestycyjnych), prawie handlowym i finansowym.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2005 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii w latach 2005 - 2007 zdobywał doświadczenie zawodowe jako pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (a następnie Komisji Nadzoru Finansowego) jako prawnik w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Departamencie Postępowań. Podczas pracy w Komisji zajmował się prowadzeniem postępowań administracyjnych, w tym opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, utworzenia funduszy inwestycyjnych, zatwierdzenia prospektów emisyjnych oraz notyfikacji zagranicznych funduszy inwestycyjnych i udzielania zezwoleń dla podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa. W latach 2007 – 2015 współpracował z jedną z warszawskich kancelarii specjalizującą się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego.

Z ramienia kancelarii świadczył pomoc prawną w zakresie tworzenia i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, w tym także funduszy zagranicznych typu UCITS. Reprezentował podmioty przed organami administracyjnymi, w tym Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ramach postępowań kontrolnych, udzielania zezwoleń czy nałożenia sankcji administracyjnych. Brał udział w utworzeniu kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych i notyfikacji działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kilku funduszy zagranicznych z dużych grup kapitałowych. Pełnił funkcję inspektora nadzoru w kilku towarzystwach funduszy inwestycyjnych, a także odpowiadał za wdrożenie w nich odpowiednich regulacji wewnętrznych.

Arkadiusz Zbyrowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obroną z wynikiem bardzo dobrym pracy magisterskiej w zakresie organizacji i funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce.
Arkadiusz Zbyrowski prowadził szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym ze zmianą uregulowań prawnych na rynku funduszy inwestycyjnych.

 • prawnik
 • język: angielski
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 • Absolwent Podyplomowych Studiów Analityków Finansowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania

Arkadiusz Zbyrowski specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki polskich jak i zagranicznych funduszy inwestycyjnych), prawie handlowym i finansowym.

Z rynkiem kapitałowym związany jest od 2005 r. Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii w latach 2005 - 2007 zdobywał doświadczenie zawodowe jako pracownik Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (a następnie Komisji Nadzoru Finansowego) jako prawnik w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Departamencie Postępowań. Podczas pracy w Komisji zajmował się prowadzeniem postępowań administracyjnych, w tym opiniowaniem wniosków dotyczących udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, utworzenia funduszy inwestycyjnych, zatwierdzenia prospektów emisyjnych oraz notyfikacji zagranicznych funduszy inwestycyjnych i udzielania zezwoleń dla podmiotów prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa. W latach 2007 – 2015 współpracował z jedną z warszawskich kancelarii specjalizującą się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego.

Z ramienia kancelarii świadczył pomoc prawną w zakresie tworzenia i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, w tym także funduszy zagranicznych typu UCITS. Reprezentował podmioty przed organami administracyjnymi, w tym Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ramach postępowań kontrolnych, udzielania zezwoleń czy nałożenia sankcji administracyjnych. Brał udział w utworzeniu kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych i notyfikacji działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kilku funduszy zagranicznych z dużych grup kapitałowych. Pełnił funkcję inspektora nadzoru w kilku towarzystwach funduszy inwestycyjnych, a także odpowiadał za wdrożenie w nich odpowiednich regulacji wewnętrznych.

Arkadiusz Zbyrowski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obroną z wynikiem bardzo dobrym pracy magisterskiej w zakresie organizacji i funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce.
Arkadiusz Zbyrowski prowadził szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym ze zmianą uregulowań prawnych na rynku funduszy inwestycyjnych.

 • prawnik
 • aplikant adwokacki
 • języki: angielski
 • aplikant przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
 • doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Prawa Cywilnego
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Zych specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i prawie spółek handlowych, w tym bieżącej obsłudze polskich i zagranicznych spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, procesach restrukturyzacyjnych, transakcjach M&A.

Przed przystąpieniem do zespołu Kancelarii, przez dwa lata współpracowała z jedną z warszawskich kancelarii adwokackich zajmując się również m.in. sprawami z zakresu nieruchomości, inwestycji budowlanych oraz procesów inwestycyjnych i projektowych.

Katarzyna Zych ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowując pracę magisterską na temat trybu oraz skutków odwołania członków zarządu spółek kapitałowych. W trakcie studiów aktywnie współtworzyła Koło Naukowe Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pod kierunkiem prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego, Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 • prawnik
 • aplikant adwokacki
 • języki: angielski
 • aplikant przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
 • doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Prawa Cywilnego
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Zych specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego i prawie spółek handlowych, w tym bieżącej obsłudze polskich i zagranicznych spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, procesach restrukturyzacyjnych, transakcjach M&A.

Przed przystąpieniem do zespołu Kancelarii, przez dwa lata współpracowała z jedną z warszawskich kancelarii adwokackich zajmując się również m.in. sprawami z zakresu nieruchomości, inwestycji budowlanych oraz procesów inwestycyjnych i projektowych.

Katarzyna Zych ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowując pracę magisterską na temat trybu oraz skutków odwołania członków zarządu spółek kapitałowych. W trakcie studiów aktywnie współtworzyła Koło Naukowe Prawa Spółek przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pod kierunkiem prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego, Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego.

 • adwokat
 • języki: angielski, hiszpański
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • stypendysta Erasmus na Universidad Complutense w Madrycie
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Tomasz Kamiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii, specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i upadłościowym oraz zajmującym się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego.

Pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego (a wcześniej w Departamencie Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego), gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie regulacji rynku kapitałowego. Do jego podstawowych obowiązków należało prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosków podmiotów tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego (tj. podmiotów prowadzących rynki regulowane, centralny depozyt papierów wartościowych itp.), uczestniczenie w kontrolach podmiotów nadzorowanych, przygotowywanie opinii prawnych dotyczących sytuacji prawnej podmiotów nadzorowanych, jak również reprezentowanie Komisji Nadzoru Finansowego na posiedzeniach rad nadzorczych oraz na walnych zgromadzeniach spółek nadzorowanych. Tomasz Kamiński brał również udział z ramienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w uzyskaniu przez polską instytucję uprawnień do nadawania kodów LEI, które to kody są niezbędne do prawidłowego raportowania informacji o kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego Tomasz Kamiński zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii prawnej.

Tomasz Kamiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W toku studiów uczestniczył w programie udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Kliniki Prawa. Ponadto Tomasz Kamiński jest absolwentem Szkoły Prawa Brytyjskiego (the British Law Centre) organizowanej przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Uniwersytetem Cambridge oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski przy udziale wykładowców z Uniwersytetu w Cuenca.

Wolny czas najchętniej spędza, zależnie od pory roku, na szlakach rowerowych lub górskich, w szczególności w towarzystwie przyjaciół.

 • adwokat
 • języki: angielski, hiszpański
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • stypendysta Erasmus na Universidad Complutense w Madrycie
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

Tomasz Kamiński jest prawnikiem w naszej Kancelarii, specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym i upadłościowym oraz zajmującym się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego.

Pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego (a wcześniej w Departamencie Usług Finansowych, Licencjonowania i Nadzoru Funkcjonalnego), gdzie zdobywał doświadczenie w zakresie regulacji rynku kapitałowego. Do jego podstawowych obowiązków należało prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosków podmiotów tworzących infrastrukturę rynku kapitałowego (tj. podmiotów prowadzących rynki regulowane, centralny depozyt papierów wartościowych itp.), uczestniczenie w kontrolach podmiotów nadzorowanych, przygotowywanie opinii prawnych dotyczących sytuacji prawnej podmiotów nadzorowanych, jak również reprezentowanie Komisji Nadzoru Finansowego na posiedzeniach rad nadzorczych oraz na walnych zgromadzeniach spółek nadzorowanych. Tomasz Kamiński brał również udział z ramienia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w uzyskaniu przez polską instytucję uprawnień do nadawania kodów LEI, które to kody są niezbędne do prawidłowego raportowania informacji o kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji.

Przed pracą w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego Tomasz Kamiński zdobywał doświadczenie w renomowanej kancelarii prawnej.

Tomasz Kamiński ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W toku studiów uczestniczył w programie udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Kliniki Prawa. Ponadto Tomasz Kamiński jest absolwentem Szkoły Prawa Brytyjskiego (the British Law Centre) organizowanej przez Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Uniwersytetem Cambridge oraz Szkoły Prawa Hiszpańskiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski przy udziale wykładowców z Uniwersytetu w Cuenca.

Wolny czas najchętniej spędza, zależnie od pory roku, na szlakach rowerowych lub górskich, w szczególności w towarzystwie przyjaciół.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • ukończyła aplikację sądową prowadzoną w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • uczestniczy w skorelowanym seminarium doktoranckim, prowadzonym przez Prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego (Zakład Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej) oraz Prof. dr hab. Irenę Lipowicz (UKSW), praca badawcza z zakresu roszczeń związanych z nacjonalizacją nieruchomości

Magdalena Głowacka – Dziedzic jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie nieruchomości, prawie pracy oraz prawie cywilnym (materialnym i procesowym). Swoje doświadczenie zdobywała pracując w kilku kancelariach prawnych, w tym blisko dziesięć lat w kancelarii specjalizującej się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dotyczącej nieruchomości na którą składa się wieloletnia obsługa prawna świadczona na rzecz przedsiębiorców, w tym między innymi znaczącym na rynku spółkom prawa handlowego oraz wiodącym towarzystwom funduszy inwestycyjnych. W szczególności, w sposób kompleksowy przeprowadzała audyty prawne nieruchomości w zakresie ryzyk prawnych związanych z planowanymi inwestycjami, doradzała przy działalności inwestycyjnej, w tym zajmowała się bieżącą obsługą prawną spółek prowadzących działalność deweloperską, przygotowywała i negocjowała umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych, umowy ustanawiania i sprzedaży odrębnych własności kilkuset lokali o różnym przeznaczeniu, umowy sprzedaży lokali osobom fizycznym, umowy zarządzania, umowy najmu i dzierżawy, umowy pośrednictwa, umowy o roboty budowlane, sporządzała opinie prawne i analizy toczących się w stosunku do nieruchomości postępowań, świadczyła pomoc prawną w ramach postępowań administracyjnych związanych z realizacjami inwestycji budowlanych oraz pomoc prawną odnoszącą się do ustanawiania obciążeń hipotecznych. Uczestniczyła w szeregu postępowaniach sądowych i administracyjnych mających za przedmiot nieruchomości, w tym związane z nacjonalizacją.
Ponadto, Magdalena Głowacka – Dziedzic, była odpowiedzialna za bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa pracy. Uczestniczyła w procesach restrukturyzacyjnych, opracowywała opinie prawne, tworzyła i opracowywała dokumentację prawną w tym zakresie (w tym wszelkich regulaminów prawa pracy, umów o pracę, umów menadżerskich), prowadziła spory sądowe i negocjacje w ponad kilkudziesięciu sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym. Posiada również doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.

 • radca prawny
 • języki: angielski
 • ukończyła aplikację sądową prowadzoną w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • uczestniczy w skorelowanym seminarium doktoranckim, prowadzonym przez Prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego (Zakład Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej) oraz Prof. dr hab. Irenę Lipowicz (UKSW), praca badawcza z zakresu roszczeń związanych z nacjonalizacją nieruchomości

Magdalena Głowacka – Dziedzic jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie nieruchomości, prawie pracy oraz prawie cywilnym (materialnym i procesowym). Swoje doświadczenie zdobywała pracując w kilku kancelariach prawnych, w tym blisko dziesięć lat w kancelarii specjalizującej się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa funduszy inwestycyjnych.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dotyczącej nieruchomości na którą składa się wieloletnia obsługa prawna świadczona na rzecz przedsiębiorców, w tym między innymi znaczącym na rynku spółkom prawa handlowego oraz wiodącym towarzystwom funduszy inwestycyjnych. W szczególności, w sposób kompleksowy przeprowadzała audyty prawne nieruchomości w zakresie ryzyk prawnych związanych z planowanymi inwestycjami, doradzała przy działalności inwestycyjnej, w tym zajmowała się bieżącą obsługą prawną spółek prowadzących działalność deweloperską, przygotowywała i negocjowała umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych, umowy ustanawiania i sprzedaży odrębnych własności kilkuset lokali o różnym przeznaczeniu, umowy sprzedaży lokali osobom fizycznym, umowy zarządzania, umowy najmu i dzierżawy, umowy pośrednictwa, umowy o roboty budowlane, sporządzała opinie prawne i analizy toczących się w stosunku do nieruchomości postępowań, świadczyła pomoc prawną w ramach postępowań administracyjnych związanych z realizacjami inwestycji budowlanych oraz pomoc prawną odnoszącą się do ustanawiania obciążeń hipotecznych. Uczestniczyła w szeregu postępowaniach sądowych i administracyjnych mających za przedmiot nieruchomości, w tym związane z nacjonalizacją.
Ponadto, Magdalena Głowacka – Dziedzic, była odpowiedzialna za bieżącą obsługę prawną w zakresie prawa pracy. Uczestniczyła w procesach restrukturyzacyjnych, opracowywała opinie prawne, tworzyła i opracowywała dokumentację prawną w tym zakresie (w tym wszelkich regulaminów prawa pracy, umów o pracę, umów menadżerskich), prowadziła spory sądowe i negocjacje w ponad kilkudziesięciu sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym. Posiada również doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.

 • radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • język: angielski
 • ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Konrad Orzełowski jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym oraz prawie cywilnym.

Jego działalność od samego początku jest związana z rynkiem kapitałowym. Niezależnie od prawa ukończył bowiem finanse i rachunkowość ze specjalizacją w zakresie bankowości i ubezpieczeń na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Swoje doświadczenie zdobywał m.in. kierując departamentem prawnym towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sprawując funkcje członka rad nadzorczych spółek publicznych oraz pracując w kancelarii prawnej specjalizującej się obsługą rynku kapitałowego.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dotyczącej instytucji finansowych, jak również innych uczestników rynku kapitałowego. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczył w projektach związanych z emisjami zarówno publicznych jak i niepublicznych instrumentów finansowych, w tym zajmował się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego. Konrad Orzełowski łączy teoretyczny aspekt prawa z jego praktycznym zastosowaniem. Zarządzając departamentem prawnym towarzystwa funduszy inwestycyjnych wyspecjalizował się w zakresie podstawowej obsługi prawnej towarzystwa, zarządzania funduszami, jak również tworzenia struktur kapitałowych z partycypacją funduszy.

Jego prywatne zainteresowania to jogging, kino i dobra książka.

 • radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • język: angielski
 • ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Konrad Orzełowski jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, prawie handlowym oraz prawie cywilnym.

Jego działalność od samego początku jest związana z rynkiem kapitałowym. Niezależnie od prawa ukończył bowiem finanse i rachunkowość ze specjalizacją w zakresie bankowości i ubezpieczeń na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Swoje doświadczenie zdobywał m.in. kierując departamentem prawnym towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sprawując funkcje członka rad nadzorczych spółek publicznych oraz pracując w kancelarii prawnej specjalizującej się obsługą rynku kapitałowego.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej dotyczącej instytucji finansowych, jak również innych uczestników rynku kapitałowego. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczył w projektach związanych z emisjami zarówno publicznych jak i niepublicznych instrumentów finansowych, w tym zajmował się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego. Konrad Orzełowski łączy teoretyczny aspekt prawa z jego praktycznym zastosowaniem. Zarządzając departamentem prawnym towarzystwa funduszy inwestycyjnych wyspecjalizował się w zakresie podstawowej obsługi prawnej towarzystwa, zarządzania funduszami, jak również tworzenia struktur kapitałowych z partycypacją funduszy.

Jego prywatne zainteresowania to jogging, kino i dobra książka.

 • prawnik
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
 • posiadacz licencji maklera papierów wartościowych nr 2745

Łukasz Wojcieski jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego w szczególności w zagadnieniach z zakresu regulacji funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w wiodących towarzystwach funduszy inwestycyjnych, domach maklerskich oraz powszechnym towarzystwie emerytalnym.

Łukasz Wojcieski posiada szerokie doświadczenie w kompleksowej obsłudze w zakresie zgodności z prawem (compliance) w instytucjach finansowych. Zajmował się między innymi bieżącym doradztwem regulacyjnym, wdrażaniem procedur wewnętrznych, przeprowadzaniem kontroli oraz kontaktami z regulatorami.

Łukasz Wojcieski brał udział w projektach, których przedmiotem było dostosowaniu działalności instytucji finansowych do zmian wynikających z implementacji przepisów prawa europejskiego (MiFID, UCITS IV, AIFMD), zmian w przepisach międzynarodowych (FATCA) oraz wytycznych/standardów opublikowanych przez organy nadzorcze (KNF, ESMA). Posiada również doświadczenie w obsłudze podmiotów nadzorowanych w postępowaniach kontrolnych (KNF, GIIF).

Prywatnie lubi biegi średniodystansowe oraz podróże, najlepiej na południe Europy

 • prawnik
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego
 • posiadacz licencji maklera papierów wartościowych nr 2745

Łukasz Wojcieski jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego w szczególności w zagadnieniach z zakresu regulacji funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich. Swoje doświadczenie zdobywał pracując w wiodących towarzystwach funduszy inwestycyjnych, domach maklerskich oraz powszechnym towarzystwie emerytalnym.

Łukasz Wojcieski posiada szerokie doświadczenie w kompleksowej obsłudze w zakresie zgodności z prawem (compliance) w instytucjach finansowych. Zajmował się między innymi bieżącym doradztwem regulacyjnym, wdrażaniem procedur wewnętrznych, przeprowadzaniem kontroli oraz kontaktami z regulatorami.

Łukasz Wojcieski brał udział w projektach, których przedmiotem było dostosowaniu działalności instytucji finansowych do zmian wynikających z implementacji przepisów prawa europejskiego (MiFID, UCITS IV, AIFMD), zmian w przepisach międzynarodowych (FATCA) oraz wytycznych/standardów opublikowanych przez organy nadzorcze (KNF, ESMA). Posiada również doświadczenie w obsłudze podmiotów nadzorowanych w postępowaniach kontrolnych (KNF, GIIF).

Prywatnie lubi biegi średniodystansowe oraz podróże, najlepiej na południe Europy

 • Prof. UW dr hab.
 • język: angielski
 • członek w Izby Adwokackiej w Warszawie, dr hab. nauk prawnych
 • ukończył Wydział Prawa i Administracji UW, program z zakresu filozofii prawa i sprawiedliwości karnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sheffield oraz program Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Stanu Floryda USA.
 • Profesor w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Michał Królikowski współpracuje z naszą Kancelarią jako doświadczony doradca w zakresie prawa karnego i karnego skarbowego, manipulacji na rynku finansowym, sporów korporacyjnych oraz prawa gospodarczego. W latach 2006—2011 dyrektor Biura Analiz Sejmowych (in house Kancelarii Sejmu), następnie między 2011—2014 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości kierujący działem legislacyjnym, odpowiedzialny m.in. za przygotowanie prawa restrukturyzacyjnego, reformy prawa i procesu karnego, a także tworzenie prawa unijnego w zakresie wymiaru sprawiedliwości. W latach 2009—2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Obecnie członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych oraz Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Był visiting fellow w Cardiff Law School, na szkockim uniwersytecie w Stirling i na Uniwersytecie w Salzburgu. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Bednarowski Trust. Wykładał w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autor kilku monografii i podręczników, a także niemal stu innych publikacji fachowych, tym czterotomowego Komentarza do Kodeksu karnego, seria Duże Komentarze Becka, którego jest współredaktorem (z prof. R. Zawłockim) oraz współautorem.

Jego prywatne zainteresowania to literatura kryminału.

 • Prof. UW dr hab.
 • język: angielski
 • członek w Izby Adwokackiej w Warszawie, dr hab. nauk prawnych
 • ukończył Wydział Prawa i Administracji UW, program z zakresu filozofii prawa i sprawiedliwości karnej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sheffield oraz program Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Stanu Floryda USA.
 • Profesor w Instytucie Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Michał Królikowski współpracuje z naszą Kancelarią jako doświadczony doradca w zakresie prawa karnego i karnego skarbowego, manipulacji na rynku finansowym, sporów korporacyjnych oraz prawa gospodarczego. W latach 2006—2011 dyrektor Biura Analiz Sejmowych (in house Kancelarii Sejmu), następnie między 2011—2014 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości kierujący działem legislacyjnym, odpowiedzialny m.in. za przygotowanie prawa restrukturyzacyjnego, reformy prawa i procesu karnego, a także tworzenie prawa unijnego w zakresie wymiaru sprawiedliwości. W latach 2009—2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Obecnie członek Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych oraz Rady Programowej Narodowego Kongresu Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Był visiting fellow w Cardiff Law School, na szkockim uniwersytecie w Stirling i na Uniwersytecie w Salzburgu. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Bednarowski Trust. Wykładał w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autor kilku monografii i podręczników, a także niemal stu innych publikacji fachowych, tym czterotomowego Komentarza do Kodeksu karnego, seria Duże Komentarze Becka, którego jest współredaktorem (z prof. R. Zawłockim) oraz współautorem.

Jego prywatne zainteresowania to literatura kryminału.

 • prawnik
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Kacper Czyżewski jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulowanej działalności domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych.

Współpracę z kancelarią rozpoczął jeszcze w trakcie odbywania studiów prawniczych. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii doświadczenie zdobywał w jednej z warszawskich kancelarii adwokackich, specjalizującej się w prawie handlowym oraz prawie cywilnym, gdzie do jego obowiązków należało m.in. przygotowywanie pism procesowych. Praktyki studenckie odbył w wydziale cywilnym jednego z warszawskich sądów rejonowych.

Kacper Czyżewski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowując pracę magisterską z zakresu problematyki papierów wartościowych. W trakcie studiów uczestniczył w programie udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Kliniki Prawa, gdzie miał możliwość poznania prawa od strony praktycznej i nabył podstawowe umiejętności w zakresie udzielania porad klientom.

Prywatnie od dziecka zagorzały kibic jednego z czołowych hiszpańskich klubów piłki nożnej. W wolnym czasie, zależnie od pory roku, biega, jeździ na rowerze górskim lub na snowboardzie.

 • prawnik
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Kacper Czyżewski jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulowanej działalności domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych.

Współpracę z kancelarią rozpoczął jeszcze w trakcie odbywania studiów prawniczych. Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii doświadczenie zdobywał w jednej z warszawskich kancelarii adwokackich, specjalizującej się w prawie handlowym oraz prawie cywilnym, gdzie do jego obowiązków należało m.in. przygotowywanie pism procesowych. Praktyki studenckie odbył w wydziale cywilnym jednego z warszawskich sądów rejonowych.

Kacper Czyżewski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowując pracę magisterską z zakresu problematyki papierów wartościowych. W trakcie studiów uczestniczył w programie udzielania bezpłatnych porad prawnych w ramach Kliniki Prawa, gdzie miał możliwość poznania prawa od strony praktycznej i nabył podstawowe umiejętności w zakresie udzielania porad klientom.

Prywatnie od dziecka zagorzały kibic jednego z czołowych hiszpańskich klubów piłki nożnej. W wolnym czasie, zależnie od pory roku, biega, jeździ na rowerze górskim lub na snowboardzie.

 • prawnik
 • język: angielski, niemiecki
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Łukomska jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych oraz w prawie handlowym.

Swoje doświadczenie zdobywała w kilku warszawskich firmach oraz kancelariach prawnych. Jej pierwsza praktyka zawodowa była związana z zagadnieniami odnawialnych źródeł energii w Polsce. Z rynkiem kapitałowym związana jest od marca 2014 r., kiedy rozpoczęła pracę z jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych, gdzie zajmowała się obsługą prawną funduszy inwestycyjnych. Członkiem zespołu Kancelarii jest od stycznia 2016 r.

W 2017 r. obroniła pracę magisterską na kierunku Prawo Uniwersytetu Warszawskiego, poświęconą zagadnieniu insider tradingu.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczyła w projektach związanych przede wszystkim z emisjami niepublicznych instrumentów finansowych, w tym zajmowała się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego, sądami, komornikami sądowymi oraz urzędami skarbowymi.

Prywatnie interesuje się fitnessem oraz podróżowaniem. Jest wielką fanką powieści kryminalnych i thrillerów.

 • prawnik
 • język: angielski, niemiecki
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Katarzyna Łukomska jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych oraz w prawie handlowym.

Swoje doświadczenie zdobywała w kilku warszawskich firmach oraz kancelariach prawnych. Jej pierwsza praktyka zawodowa była związana z zagadnieniami odnawialnych źródeł energii w Polsce. Z rynkiem kapitałowym związana jest od marca 2014 r., kiedy rozpoczęła pracę z jednym z towarzystw funduszy inwestycyjnych, gdzie zajmowała się obsługą prawną funduszy inwestycyjnych. Członkiem zespołu Kancelarii jest od stycznia 2016 r.

W 2017 r. obroniła pracę magisterską na kierunku Prawo Uniwersytetu Warszawskiego, poświęconą zagadnieniu insider tradingu.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczyła w projektach związanych przede wszystkim z emisjami niepublicznych instrumentów finansowych, w tym zajmowała się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego, sądami, komornikami sądowymi oraz urzędami skarbowymi.

Prywatnie interesuje się fitnessem oraz podróżowaniem. Jest wielką fanką powieści kryminalnych i thrillerów.

 • radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku
 • język: angielski
 • ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Michał Koralewski jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie handlowym, w szczególności w prawie spółek oraz prawie cywilnym i podatkowym.

Jego działalność zawodowa i naukowa związana jest głównie z prawem handlowym i cywilnym. Praktyczne umiejętności w tym zakresie uzupełnia licznymi publikacjami książkowymi oraz artykułami w prasie. Jest autorem m.in. cyklu książek poświęconych transgranicznemu łączeniu się spółek, praktycznego komentarza do prawa spółek, czy też monografii z zakresu prawa cywilnego. Drugą grupę jego specjalizacji stanowi prawo podatkowe, administracyjne i procesowe.

Swoje doświadczenie zdobywał m.in. podczas pracy w instytucji pośredniczącej we wdrażaniu dofinansowania dla beneficjentów końcowych, sprawując funkcje członka rad nadzorczych spółek kapitałowych, świadcząc obsługę prawną na rzecz organów administracji skarbowej oraz pracując w kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze zagranicznych spółek i prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych.

Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółek i transakcji gospodarczych. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczył w projektach związanych z tworzeniem i restrukturyzacją grup kapitałowych, wdrażaniem dofinansowania ze środków publicznych, prowadzeniem procesów gospodarczych opartych na FIDIC, ochroną danych osobowych w spółkach nowych technologii. Podczas bieżącej obsługi prawnej spółek kapitałowych oraz organów administracji skarbowej wyspecjalizował się w zakresie świadczenia kompleksowej pomocy prawnej obejmującej zarówno obszar prawa handlowego, jak również podatkowego i administracyjnego oraz postępowań sądowych.

Jego prywatne zainteresowania to turystyka górska, podróże oraz motoryzacja.

 • radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku
 • język: angielski
 • ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
 • absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Michał Koralewski jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie handlowym, w szczególności w prawie spółek oraz prawie cywilnym i podatkowym.

Jego działalność zawodowa i naukowa związana jest głównie z prawem handlowym i cywilnym. Praktyczne umiejętności w tym zakresie uzupełnia licznymi publikacjami książkowymi oraz artykułami w prasie. Jest autorem m.in. cyklu książek poświęconych transgranicznemu łączeniu się spółek, praktycznego komentarza do prawa spółek, czy też monografii z zakresu prawa cywilnego. Drugą grupę jego specjalizacji stanowi prawo podatkowe, administracyjne i procesowe.

Swoje doświadczenie zdobywał m.in. podczas pracy w instytucji pośredniczącej we wdrażaniu dofinansowania dla beneficjentów końcowych, sprawując funkcje członka rad nadzorczych spółek kapitałowych, świadcząc obsługę prawną na rzecz organów administracji skarbowej oraz pracując w kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze zagranicznych spółek i prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych.

Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółek i transakcji gospodarczych. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczył w projektach związanych z tworzeniem i restrukturyzacją grup kapitałowych, wdrażaniem dofinansowania ze środków publicznych, prowadzeniem procesów gospodarczych opartych na FIDIC, ochroną danych osobowych w spółkach nowych technologii. Podczas bieżącej obsługi prawnej spółek kapitałowych oraz organów administracji skarbowej wyspecjalizował się w zakresie świadczenia kompleksowej pomocy prawnej obejmującej zarówno obszar prawa handlowego, jak również podatkowego i administracyjnego oraz postępowań sądowych.

Jego prywatne zainteresowania to turystyka górska, podróże oraz motoryzacja.

 • adwokat, wpisana na list adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Warszawie
 • języki: angielski, rosyjski
 • ukończyła aplikację adwokacką prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Warszawie
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
 • absolwentka Centrum Prawa Amerykańskiego – kierunek prawo amerykańskie we współpracy z University of Florida Levin College of Law
 • wykładowca na Politechnice Warszawskiej na Wydziale MEiL - EnOd

Katarzyna Majer-Gębska jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie nieruchomości, prawie handlowym, prawie energetycznym oraz prawie cywilnym.

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. współpracując z kancelariami prawnymi polskimi i zagranicznymi oraz deweloperami i spółkami z branży energetycznej.

W ramach spraw związanych z nieruchomościami specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego, poczynając od kwestii związanych z odzyskiwaniem wywłaszczonych nieruchomości, poprzez badanie stanu prawnego nieruchomości w celu zminimalizowania ryzyk transakcyjnych, regulowanie stanu prawnego nieruchomości zarówno w aspekcie cywilnym, jak i administracyjnym, obsługę transakcji na nieruchomościach i doradztwo w zakresie procesu budowlanego.

Od kilku lat prowadzi wykłady z zakresu prawa energetycznego, a od października 2017 roku również z prawa budowlanego na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Jej prywatne zainteresowania to muzyka, śpiew, jazda na nartach, tenis i dobre filmy.

 • adwokat, wpisana na list adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Warszawie
 • języki: angielski, rosyjski
 • ukończyła aplikację adwokacką prowadzoną przez Izbę Adwokacką w Warszawie
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
 • absolwentka Centrum Prawa Amerykańskiego – kierunek prawo amerykańskie we współpracy z University of Florida Levin College of Law
 • wykładowca na Politechnice Warszawskiej na Wydziale MEiL - EnOd

Katarzyna Majer-Gębska jest prawnikiem w naszej Kancelarii specjalizującym się w prawie nieruchomości, prawie handlowym, prawie energetycznym oraz prawie cywilnym.

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. współpracując z kancelariami prawnymi polskimi i zagranicznymi oraz deweloperami i spółkami z branży energetycznej.

W ramach spraw związanych z nieruchomościami specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego, poczynając od kwestii związanych z odzyskiwaniem wywłaszczonych nieruchomości, poprzez badanie stanu prawnego nieruchomości w celu zminimalizowania ryzyk transakcyjnych, regulowanie stanu prawnego nieruchomości zarówno w aspekcie cywilnym, jak i administracyjnym, obsługę transakcji na nieruchomościach i doradztwo w zakresie procesu budowlanego.

Od kilku lat prowadzi wykłady z zakresu prawa energetycznego, a od października 2017 roku również z prawa budowlanego na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Jej prywatne zainteresowania to muzyka, śpiew, jazda na nartach, tenis i dobre filmy.

 • aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Paweł Wityński jest prawnikiem zajmującym się w Kancelarii zagadnieniami związanymi z prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii przez niemal dwa lata zdobywał doświadczenie pracując w Departamencie Prawnym Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie przede wszystkim prowadził postępowania administracyjne wobec podmiotów nadzorowanych działających w sektorze kapitałowym, a także ubezpieczeniowym. Głównymi czynnościami które wykonywał w ramach prowadzonych postępowań było analizowanie zebranych w trakcie postępowania materiałów dowodowych i tworzenie projektów decyzji administracyjnych.

Studia magisterskie ukończył broniąc pracy dyplomowej związanej z tematyką stosowania tymczasowego aresztowania. W trakcie studiów należał również do Kliniki Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się udzielaniem porad prawnych.

W wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film lub przeczytać dobrą książkę. Jest fanem sportów, przede wszystkim narciarstwa i żeglarstwa.

 • aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Warszawie
 • język: angielski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Paweł Wityński jest prawnikiem zajmującym się w Kancelarii zagadnieniami związanymi z prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funduszy inwestycyjnych.

Przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii przez niemal dwa lata zdobywał doświadczenie pracując w Departamencie Prawnym Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie przede wszystkim prowadził postępowania administracyjne wobec podmiotów nadzorowanych działających w sektorze kapitałowym, a także ubezpieczeniowym. Głównymi czynnościami które wykonywał w ramach prowadzonych postępowań było analizowanie zebranych w trakcie postępowania materiałów dowodowych i tworzenie projektów decyzji administracyjnych.

Studia magisterskie ukończył broniąc pracy dyplomowej związanej z tematyką stosowania tymczasowego aresztowania. W trakcie studiów należał również do Kliniki Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim, zajmującej się udzielaniem porad prawnych.

W wolnym czasie lubi obejrzeć dobry film lub przeczytać dobrą książkę. Jest fanem sportów, przede wszystkim narciarstwa i żeglarstwa.

 • office manager
 • języki: angielski
 • absolwentka Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji – kierunek prawo

Magdalena Boguska pełni w Kancelarii funkcję kierownika biura.

Podczas studiów odbywała praktyki w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział Karny, gdzie zajmowała się m. in. wszystkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem akt spraw sądowych, wykonywała wydawane w sprawach sądowych zarządzenia oraz uczestniczyła w rozprawach.

Ponadto pracowała na zasadzie wolontariatu w stowarzyszeniu „Forum Młodych Dyplomatów” gromadzące studentów, którzy swoją przyszłość wiążą z prącą w służbie zagranicznej.

Po zakończeniu studiów podjęła współpracę z jedną z kancelarii prawnych, gdzie przygotowywała pisma w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych, przygotowywała projekty rejestrowe spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, zarządzała wewnętrznym obiegiem dokumentów, w tym fakturami, kontaktowała się z sądami i organami administracji – wsparcie administracyjne.

Wolny czas lubi spędzać aktywnie – ostatnio uprawiając bieganie. Uczęszczała do szkoły sportowej, trenując przez ponad 10 lat piłkę ręczną.

Edyta Borkowska

kierownik ds. administracyjnych i PR

pobierz VCARD pobierz CV
Dowiedz się więcej
 • office manager
 • języki: angielski
 • absolwentka Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji – kierunek prawo

Magdalena Boguska pełni w Kancelarii funkcję kierownika biura.

Podczas studiów odbywała praktyki w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział Karny, gdzie zajmowała się m. in. wszystkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem akt spraw sądowych, wykonywała wydawane w sprawach sądowych zarządzenia oraz uczestniczyła w rozprawach.

Ponadto pracowała na zasadzie wolontariatu w stowarzyszeniu „Forum Młodych Dyplomatów” gromadzące studentów, którzy swoją przyszłość wiążą z prącą w służbie zagranicznej.

Po zakończeniu studiów podjęła współpracę z jedną z kancelarii prawnych, gdzie przygotowywała pisma w postępowaniach cywilnych, karnych i administracyjnych, przygotowywała projekty rejestrowe spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, zarządzała wewnętrznym obiegiem dokumentów, w tym fakturami, kontaktowała się z sądami i organami administracji – wsparcie administracyjne.

Wolny czas lubi spędzać aktywnie – ostatnio uprawiając bieganie. Uczęszczała do szkoły sportowej, trenując przez ponad 10 lat piłkę ręczną.

 • kierownik ds. administracyjnych i PR
 • język: angielski i rosyjski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • ukończyła Podyplomowe Studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • ukończyła Podyplomowe Studia Prawo Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim
 • ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wspólnym Rynku Europejskim w Szkole Głównej Handlowej
 • ukończyła Kurs dla Kreatywnych Producentów w Szkole Wajdy oraz podyplomowe studia producenckie w Łódzkiej Szkole Filmowej

Edyta Borkowska jest specjalistą ds. PR oraz kierownikiem administracyjnym w naszej Kancelarii.

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. pracując kilkanaście lat w „Rzeczpospolitej” – w Serwisie Prawnym, newsroomie oraz w Dziale Kultura. Była redaktorem weekendowego wydania Gazeta.pl. Artykuły o tematyce społeczno-kulturalnej pisała również do „Przekroju”, „Sukcesu” i „Zwierciadła”. W Wydawnictwie C.H. Beck kierowała modułem Unia Europejska systemu informacji prawnej Legalis. Jako specjalista ds. PR współpracowała m.in. z największym w Polsce programem dla profesjonalnych dokumentalistów Doc Lab Poland oraz projektem TU BYŁO TU STAŁO, poświęconym ochronie dziedzictwa architektonicznego Warszawy.

Edyta Borkowska ukończyła z wynikiem bardzo dobrym prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską „Karty płatnicze – regulacja polska w świetle przepisów Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. Elżbiety Chojna-Duch.

Hobbystycznie zajmuje się promocją kultury, szczególnie kina polskiego i sztuki. Czas wolny najchętniej spędza zwiedzając po raz pierwszy odwiedzane miasta albo w polskich górach.

 • kierownik ds. administracyjnych i PR
 • język: angielski i rosyjski
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • ukończyła Podyplomowe Studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • ukończyła Podyplomowe Studia Prawo Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim
 • ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wspólnym Rynku Europejskim w Szkole Głównej Handlowej
 • ukończyła Kurs dla Kreatywnych Producentów w Szkole Wajdy oraz podyplomowe studia producenckie w Łódzkiej Szkole Filmowej

Edyta Borkowska jest specjalistą ds. PR oraz kierownikiem administracyjnym w naszej Kancelarii.

Swoje doświadczenie zdobywała m.in. pracując kilkanaście lat w „Rzeczpospolitej” – w Serwisie Prawnym, newsroomie oraz w Dziale Kultura. Była redaktorem weekendowego wydania Gazeta.pl. Artykuły o tematyce społeczno-kulturalnej pisała również do „Przekroju”, „Sukcesu” i „Zwierciadła”. W Wydawnictwie C.H. Beck kierowała modułem Unia Europejska systemu informacji prawnej Legalis. Jako specjalista ds. PR współpracowała m.in. z największym w Polsce programem dla profesjonalnych dokumentalistów Doc Lab Poland oraz projektem TU BYŁO TU STAŁO, poświęconym ochronie dziedzictwa architektonicznego Warszawy.

Edyta Borkowska ukończyła z wynikiem bardzo dobrym prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską „Karty płatnicze – regulacja polska w świetle przepisów Unii Europejskiej”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. Elżbiety Chojna-Duch.

Hobbystycznie zajmuje się promocją kultury, szczególnie kina polskiego i sztuki. Czas wolny najchętniej spędza zwiedzając po raz pierwszy odwiedzane miasta albo w polskich górach.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl
  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036