KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Ustal z nami właściwy kurs!

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowym doradztwie w zakresie prowadzenia biznesu.

KRW jest niezależną kancelarią prawną skupiającą grupę doświadczonych prawników, którzy poprzez kompleksowe zrozumienie Klienta i jego potrzeb opracowują dostosowane do potrzeb Klienta rozwiązania.

Kancelaria aktywnie uczestniczy w prowadzonych projektach, nie ograniczając się wyłącznie do doradztwa prawnego.

KRW zaangażowana jest w rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Priorytetem Kancelarii jest odpowiedź na potrzeby Klienta.

INSTYTUCJE FINANSOWE I REGULACJE RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

KRW jest kancelarią specjalizującą się w regulacjach prawa rynku kapitałowego.

Świadczymy usługi doradcze w zakresie regulacji publicznego obrotu i działalności firm inwestycyjnych i podmiotów zarządzających aktywami (w tym compliance), wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu, nabywania znacznych pakietów akcji i wykonywania obowiązków informacyjnych z nim związanych, a także realizacji obowiązków akcjonariuszy spółek publicznych.

Naszym Klientom oferujemy również doradztwo prawne w zakresie emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji.

Posiadamy rozległe doświadczenie w zakresie reprezentacji naszych Klientów przed polskimi organami regulacyjnymi, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / TRANSAKCJE VENTURE CAPITAL / PRIVATE EQUITY

Kancelaria specjalizuje się w usługach doradztwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych we wszystkich kwestiach mających wpływ na prowadzoną przez nich działalność - w szczególności uzyskiwanie zezwoleń związanych z ich funkcjonowaniem, a także bieżąca obsługa.

Do zakresu działania Kancelarii należy reprezentowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych w postępowaniach przed organami administracji, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego, a także w sporach z związanych z funduszami inwestycyjnymi.

Doradzamy przy prowadzeniu inwestycji venture capital/private equity, w tym świadczymy usługi prawne na rzecz funduszy inwestycyjnych typu VC/PE

PLANOWANIE PODATKOWE I ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

Planowaniem podatkowym nazywamy podejmowane przez podatnika w ramach obowiązującego prawa działania zmierzające do obniżenia swoich zobowiązań podatkowych. W przypadku istnienia regulacji stwarzających podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda ma inny wymiar podatkowy, wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa podatkowego.

Planowanie podatkowe staje się coraz bardziej powszechnym czynnikiem kształtującym podejmowane przez przedsiębiorców decyzje biznesowe. 

Kancelaria specjalizuje się w usługach doradztwa przy opracowywaniu przejrzystych i bezpiecznych wehikułów zarządzania majątkiem i sukcesji pokoleniowej, polegających w szczególności na podejmowaniu działań umożliwiających optymalne wykorzystywanie dostępnych źródeł finansowania.

Nasi eksperci zapewniają, zarówno inwestorom, jak i przedsiębiorcom poszukującym kapitału zewnętrznego umożliwiającego dalszy rozwój przedsięwzięcia, optymalny wybór formy i struktury biznesu, dostosowany do indywidualnych potrzeb Klientów.

Kancelaria doradza również przy przekształceniach i reorganizacji istniejących przedsięwzięć, wykorzystując przy tym krajowe i zagraniczne instrumenty planowania podatkowego.

PRAWO SPÓŁEK I KONTRAKTY HANDLOWE

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę korporacyjną przedsiębiorców. Pracujemy dla instytucji finansowych i spółek - notowanych na giełdach i niepublicznych. Prawnicy Kancelarii udzielają porad przy zakładaniu spółek handlowych, ich przekształcaniu i likwidacji. Doradzamy w sprawach korporacyjnych, obsługujemy organy spółek, przygotowujemy projekty stosownych dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy.

Oferujemy doradztwo prawne i reprezentację w sprawach korporacyjnych w postępowaniach sądowych (w tym rejestracyjnych) oraz w postępowaniach administracyjnych.

FUZJE I PRZEJĘCIA (TRANSAKCJE M&A)

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przy procesie zbywania lub nabywania przedsiębiorstw, bądź ich zorganizowanych części. Kancelaria doradza i reprezentuje Klientów w transakcjach mających za przedmiot przenoszenie udziałów (akcji) spółek.

Przeprowadzamy również analizy prawne w ramach transakcji kapitałowych oraz realizujemy projekty typu due dilligence, a także doradzamy w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw.

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE BUDOWLANE

Obsługujemy transakcje związane z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości handlowych, przemysłowych i mieszkalnych, projektami budowy infrastruktury oraz wynajmem powierzchni biurowych. Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie analizy prawnej nieruchomości, umów sprzedaży i umów najmu/dzierżawy nieruchomości, kontraktów na roboty budowlane, a także przy uzyskaniu rozmaitych zezwoleń organów administracji państwowej, tworzeniu firm developerskich oraz planowaniu złożonych przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Kancelaria doradza Klientom na wszystkich etapach transakcji, począwszy od analiz prawnych (due diligence) dotyczących nieruchomości i ryzyka związanego z ich nabyciem, poprzez obsługę prawną negocjacji, przygotowanie umów i dopełnienie wszystkich formalności.

Świadczymy także obsługę prawną w zakresie organizacji procesu budowlanego oraz procesów inwestycyjnych w nieruchomościach.

BANKOWOŚĆ I FINANSE

Kancelaria zapewnia pełen zakres pomocy prawnej w sferze finansowań, a w szczególności finansowania projektów, nabywania nieruchomości oraz przejęć spółek, jak również w sprawach regulacyjnych oraz restrukturyzacji zadłużenia.

Doradzamy przy kredytach konsorcjalnych, międzynarodowych umowach kredytowych, transakcjach sekuratyzacyjnych i refinansowaniu zadłużenia.

Świadczymy także pomoc prawną przy dokonywaniu wszelkich czynności bankowych oraz reprezentujemy banki i inne instytucje kredytowe przed organami nadzoru.

Do zakresu działania Kancelarii należy również pomoc prawna związana z urządzaniem loterii, gier oraz zastępstwo przed organami skarbowymi.

Posiadamy duże doświadczenie w projektach dotyczących sekurytyzacji aktywów.

PRAWO PRACY

Kancelaria świadczy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Do zakresu działania Kancelarii należą również usługi związane z prowadzeniem sporów sądowych z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji, a także doradztwo w sprawach prawidłowego nawiązywania, rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy, zawierania i rozwiązywania kontraktów menadżerskich oraz przejmowania zakładów pracy.

SPORY SĄDOWE I ARBITRAŻ

Kancelaria świadczy usługi na wszystkich etapach sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym na etapie przedsądowym. Do zakresu działania Kancelarii należy również zastępstwo prawne przed sądami polubownymi, a także mediacja i pomoc w prowadzeniu negocjacji.

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną podmiotów sektora FinTech, jak również podmiotów rynku finansowego, które zamierzają w prowadzonej działalności wykorzystywać innowacje finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów regulacyjnych. Świadczymy usługi obejmujące kompleksowe wsparcie prawne w zakresie tokenizacji aktywów, w tym obrotu wtórnego takimi aktywami, a także wykorzystania technologii blockchain przez podmioty rynku kapitałowego. Kancelaria świadczy również usługi w obszarze przygotowania lub modyfikacji struktury prawnej i regulacyjnej w zakresie działalności crowdfundingowej. Reprezentujemy podmioty sektora FinTech przed organami regulacyjnymi.

Świadczymy kompleksowe usługi dla startupów na każdym etapie rozwoju. Doradzamy w zakresie strategii regulacyjnej, optymalnej struktury prawnej, wspieramy przy negocjacjach umów z inwestorami, a także opracowujemy pełną dokumentację wewnętrzną oraz zewnętrzną dotyczącą innowacyjnej usługi bądź produktu.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

Kancelaria zajmuje się obsługą finansowania projektów infrastrukturalnych połączonych z emisją długu, w szczególności długu komunalnego, a także restrukturyzacją istniejących zobowiązań wynikających z projektów infrastrukturalnych. W szczególności, doradzamy przy finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych na zasadzie project finance, również z udziałem kapitału prywatnego. Doradztwo obejmuje wszystkie etapy prowadzenia projektów oraz kompleksowe wsparcie przy pozyskiwaniu  kapitału.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn