KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

ESMA – ocena odpowiedniości członków organu zarządzającego

W dniu 21 marca 2018 r. na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikowano Wytyczne w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (dalej: Wytyczne). Są to wspólne Wytyczne ESMA oraz Europejskiego Urząd Nadzoru Bankowego (EBA). Wytyczne mają zastosowanie od dnia 30 czerwca 2018 r.

18 lipca 2018

Wytyczne określają wymogi dotyczące odpowiedniości członków organu zarządzającego instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej oraz, w szczególności zgodnie z art. 91 ust. 12 dyrektywy 2013/36/UE oraz art. 9 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2014/65/UE, pojęcia poświęcania wystarczającej ilości czasu, uczciwości, etyczności i niezależności osądu członka organu zarządzającego, odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia organu zarządzającego jako całości oraz odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych na wprowadzanie w obowiązki i szkolenie takich członków. Ponadto zgodnie z wyżej wymienionymi artykułami w Wytycznych określone zostało również pojęcie różnorodności, które należy uwzględniać przy doborze członków organu zarządzającego.

Wytyczne określają wymogi dotyczące odpowiedniości szefów jednostek ds. kontroli wewnętrznej oraz dyrektorów finansowych (CFO) instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych, jeśli nie należą oni do organu zarządzającego, oraz, w przypadkach określonych zgodnie z podejściem opartym na analizie ryzyka przez te instytucje, innych osób pełniących najważniejsze funkcje, w ramach zasad zarządzania, o których mowa w art. 74 i art. 88 dyrektywy 2013/36/UE oraz art. 9 ust. 3, art. 9 ust. 6 i art. 16 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE, zgodnie z odpowiednimi procedurami dotyczącymi dokonywania oceny oraz polityką i praktykami dotyczącymi zarządzania, w tym zasadą niezależności stosowaną w odniesieniu do niektórych członków organu zarządzającego pełniącego funkcję nadzorczą.

Wytyczne ESMA oraz Europejskiego Urząd Nadzoru Bankowego (EBA).

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn