KRWLEGAL rekomendowana w rankingu IFLR1000„Rzeczpospolita” 2022

Nowa wersja projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych

Projekt został skierowany do Komitetu do Spraw Europejskich, w związku z czym pozostaje liczyć na rychły koniec prac legislacyjnych nad projektem. Zakończenie prac jest o tyle istotne, że przepisy unijne regulujące prowadzenie działalności w zakresie finansowania społecznościowego stosuje się od 10 listopada 2021 r., a brak przepisów krajowych uniemożliwia zainteresowanym podmiotom wystąpienie do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie.

4 stycznia 2022

W dniu 31 grudnia 2021 r. na stronach RCL opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Projekt zawiera m.in. zmiany wynikające z uwag zgłoszonych w ramach powtórnych konsultacji, które mogły być zgłaszane do 22 października 2021 r.

Do istotniejszych zmian wprowadzonych do Projektu względem wrześniowej wersji należą:

 • dookreślenie jakie elementy musi obligatoryjnie zawierać regulamin ochrony informacji zawierających tajemnicę zawodową,
 • rozszerzenie obowiązku dotyczącego konieczności zachowania w tajemnicy faktu udzielenia informacji wybranym podmiotom (m.in. Policji oraz Żandarmerii Wojskowej),
 • wskazanie wprost, że inwestor może przekazać dostawcy usług finansowania społecznościowego oświadczenie o posługiwaniu się językiem, w jakim jest sporządzony AKII (innym niż j. polski) również w postaci elektronicznej,
 • rozszerzenie możliwości zastosowania przez KNF środka w formie zakazu rozpoczęcia oferty lub nakazaniu wstrzymania już trwającej oferty również w przypadku naruszenia wybranych przepisów projektowanej ustawy,
 • modyfikację zasad obliczania podstawy możliwej do nałożenia przez KNF kary pieniężnej za naruszenie wybranych przepisów projektowanej ustawy lub Rozporządzenia 2020/1503 (tj. obliczanie tej wysokości od osiąganych przez dostawcę przychodów, a nie obrotów),
 • modyfikację przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym poprzez dodanie postanowień określających zasady i wysokość kar nakładanych za naruszenia wybranych postanowień Rozporządzenia SFDR.

Projekt został skierowany do konsultacji w ramach Komitetu do Spraw Europejskich, którego członkowie oraz osoby stale uczestniczące w posiedzeniach mogą zgłaszać uwagi do godziny 15:00 w dniu 12 stycznia 2022 r.

Projekt zakłada wejście w życie ustawy w terminie, co do zasady, 14 dni od dnia ogłoszenia. Mając na uwadze powyższe oraz fakt skierowania projektu do konsultacji w ramach Komitetu można mieć nadzieję na przyspieszenie prac nad projektem (pierwszy projekt ustawy został zamieszczony na stronach RCL 3 marca 2020 r.) i jego rychłe ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Przedłużające się prace nad projektem ustawy skutkuje tym, że zainteresowane podmioty nie mogą wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia na prowadzenie działalności jako dostawca usług finansowania społecznościowego, podczas gdy przepisy unijne regulujące postępowanie w tej sprawie stosuje się od dnia 10 listopada 2021 r.

Szerzej na temat prac nad ustawą pisaliśmy w poprzednich wpisach na naszej stronie internetowej, m.in. w dniu 30 marca 2021 r., 4 maja 2021 r., 15 czerwca 2021 r. oraz 15 października 2021 r.

Autor: Michał Kret, Radca Prawny

Kancelaria prawna KRW Legal zapewnia profesjonalne i fachowe doradztwo w wielu dziedzinach prawa. w tym świadczy usługi m. in. w zakresie prawa korporacyjnego, obsługi inwestycji kapitałowychinstytucji finansowych.

Jeśli uważasz, że może mieć to wpływ na Twój biznes, zapraszamy do kontaktu: biuro@krwlegal.pl lub +48 22 29 50 940.

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: 22 295 09 40,
  tel./fax: 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn